ÑTC Gioan Phaoloâ II
beânh vöïc söï soáng con ngöôøi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC Gioan Phaoloâ II beânh vöïc söï soáng con ngöôøi.

Trong soá caùc ñieåm quan troïng ñöôïc ñeà cao trong dieãn vaên taïi Ñieän Quirinale, nhaân dòp vieáng thaêm chính thöùc Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ, saùng thöù Ba vöøa qua ngaøy 20.10.98, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaëc bieät nhaán maïnh ñeán gia ñình vaø söï soáng con ngöôøi. ÑTC ñaõ leân tieáng keâu goïi loaïi tröø tai hoïa phaù thai vaø ñöøng hôïp thöùc hoùa vieäc laøm cho cheát eâm dòu. ÑTC noùi: "Toâi caàu chuùc ngöôøi ta laøm taát caû nhöõng gì coù theå laøm ñeå baûo veä söï soáng con ngöôøi, ñeå thaéng tai hoïa phaù thai vaø ñeå loaïi boû moïi hình thöùc hôïp phaùp hoùa vieäc laøm cho cheát eâm dòu".

Phaùt bieåu treân Ñaøi Phaùt Thanh Vatican hoâm 20.10.98 vöøa qua, Ñöùc Hoàng Y Alfonso Lopez Trujillo, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Hoân Nhaân vaø Gia Ñình, ñaõ quaû quyeát nhö sau: "Trieàu Giaùo Hoaøng raát keát quaû cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II ñem ñeán moät daáu aán saâu ñaëm trong muïc vuï veà Gia Ñình vaø veà söï soáng con ngöôøi.... Chuùng ta phaûi caûm taï Chuùa veà taát caû nhöõng gì ÑTC ñaõ laøm cho gia ñình vaø cho söï soáng con ngöôøi trong nhöõng naêm qua. Chuùng ta coù theå noùi: vieäc phuïc vuï cuûa ÑTC cho gia ñình vaø söï soáng con ngöôøi laø moät phuïc vuï lòch söû ".

Tuaàn baùo "Gia Ñình Kitoâ" (Famiglia cristiana) soá ñaëc bieät phaùt haønh nhaân dòp möøng kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, ñaõ vieát raèng: Moät trong caùc laõnh vöïc ñöôïc Giaùo Huaán cuûa ÑTC khai trieån caùch raát roäng raõi laø laõnh vöïc söï soáng con nguôøi vaø gia ñình. Chæ caàn nghó: trong 10 naêm ñaàu tieân cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng, ÑTC ñaõ leân tieáng veà vaán ñeà naøy trong hôn 700 baøi dieãn vaên daøi, vaén. Gaàn ñaây, ngaøy 25.3.1995, Leã Truyeàn Tin, ÑTC cho coâng boá Thoâng Ñieäp "Tin Möøng cuûa söï soáng" (Evanglium Vitae). Vaên kieän quan troïng naøy ñöôïc soaïn thaûo vaø ban haønh do lôøi thænh caàu cuûa Hoäi Ñoàng Hoàng Y vaø Giaùm Muïc. Thoâng Ñieäp Tin Möøng Söï Soáng laø nhö baûn toùm giaùo lyù veà ñeà taøi "söï soáng con ngöôøi, caùch rieâng ñeà caäp ñeán vaán ñeà phaù thai vaø laøm cho cheát eâm dòu. Vaàn ñeà quan troïng naøy cuõng ñöôïc noùi ñeán trong caùc vaên kieän veà "Ñôøi soáng chung gia ñình" (Familiaris Consortio); veà yù nghóa cuûa söï ñau khoå (Salvifici Doloris); veà "Nguôøi Giaùo Daân" (Christifideles Laici); veà "Phaåm giaù ngöôøi nöõ" (Mulieris Dignitatem); vaø trong nhieàu dieãn vaên ñoïc cho caùc nhaân vieân y teá vaø caùc nhaø khoa hoïc. ÑTC trình baøy söï soáng con ngöôøi nhö laø moät hoàng aân lôùn lao; nhö quyeàn baát khaû xaâm phaïm cuûa moãi moät con ngöôøi.

Caùch rieâng , Thoâng Ñieäp Tin Möøng Söï Soáng (Evangelium Vitae) . neâu roõ veà tình hình xaõ hoäi-vaên hoùa thôøi nay ñoái vôùi söï soáng con ngöôøi. Moät trong caùc vaán ñeà cuûa vaên kieän, ñaõ ñöôïc ÑTC goïi laø "neàn vaên hoùa söï cheát", hieän ñang thoáng trò xaõ hoäi thôøi nay. Toäi aùc ñöôïc bieán thaønh moät quyeàn. Con ngöôøi khoâng coøn nhaäy caûm tröôùc giaù trò cao quí cuûa söï soáng; con ngöôøi töï cho mình coù quyeàn treân theå xaùc cuûa mình vaø cuûa ngöôøi khaùc; con ngöôøi töï cho mình coù quyeàn ñònh ñoaït veà söï soáng, söï cheát; con ngöôøi queân haún raèng: Chuû theå tuyeät ñoái cuûa söï soáng, söï cheát, laø Thieân Chuùa. Trong dieãn vaên ngaén ñoïc trong giôø ñoïc Kinh truyeàn Tin Chuùa Nhaät 03.2.1980, ÑTC noùi roõ raøng: "Ñaâu coù söï soáng, ôû ñoù coù hôi thôû cuûa Thieân Chuùa Ñaáng Taïo döïng , ôû ñoù coù daáu aán, coù veát in cuûa Tình Yeâu cuûa Ngöôøi. Moïi con ngöôøi, töø luùc thuï thai trong loøng Meï, mang theo aán tích cuûa Thieân Chuùa, veát in naøy laøm cho con ngöôøi côûi môû chính mình moät caùch traùch nhieäm cho Thieân Chuùa vaø cho anh chò em mình. Chuùng ta ñöøng queân raèng: khi quyeàn soáng cuûa moät con ngöôøi bò vi phaïm, töùc laø moät ñoøn ñaùnh vaøo chính trung taâm cuûa traät töï luaân lyù vaø luaät phaùp, vì luaân lyù vaø luaät phaùp coù nhieäm vuï beânh vöïc nhöõng quyeàn baát khaû xaâm phaïm cuûa con ngöôøi. Giaùo hoäi beânh vöïc söï soáng khoâng phaûi chæ vì söï toân troïng uy quyeàn cuûa Thieân Chuùa maø thoâi, Ñaáng duy nhaát ban phaùt söï soáng, nhöng coøn vì söï toân troïng ñoái vôùi söï laønh caên baûn cuûa con ngöôøi".

Ngaøy 12.11.1987, trong dieãn vaên ñoïc cho Hoäi Nghò Quoác Teá veà vieäc nhaân ñaïo hoùa Y Khoa, ÑTC ñaõ quaû quyeát maïnh meõ raèng: "Söï soáng laø moät ôn cuûa Thieân Chuùa. Con ngöôøi khoâng phaûi laø chuû söï soáng, maø chæ laø ngöôøi quaûn lyù traùch nhieäm". Trong dieãn vaên ñoïc cho Hoäi Nghò thöù baåy cuûa caùc Giaùm Muïc Chaâu AÂu ngaøy 17.10.1989, ÑTC quaû quyeát: "Giaùo hoäi beânh vöïc söï soáng con ngöôøi töø luùc thuï thai cho tôùi caùi cheát töï nhieân, khoâng phaûi chæ vì söï tuøng phuïc nhöõng ñoøi hoûi cuûa ñöùc tin , nhöng vì Giaùo Hoäi laø ngöôøi giaûi thích cuûa moät luaät buoäc cuûa tieáng goïi cuûa löông taâm toaøn theå nhaân loaïi. Chính vì lyù do naøy xaõ hoäi daân söï, ngöôøi coù traùch nhieäm veà coâng ích, coù boån phaän baûo ñaûm, qua trung gian leà luaät, quyeàn soáng cho moïi ngöôøi vaø söï toân troïng moãi moät söï soáng con ngöôøi cho tôùi hôi thôû cuoái cuøng". Vaø ñeå keát thuùc, chuùng toâi xin nhaéc laïi lôøi ÑTC noùi ñaàu thaùng 8 naêm 1996 trong giôø ñoïc Kinh Truyeàn tin taïi Castelgandolfo, luùc Quoác Hoäi Ba Lan, goàm ña soá goàm daân bieåu cöïu coäng saûn, boû phieáu hôïp thöùc hoùa vieäc phaù thai: "Moät quoác gia saùt haïi con caùi mình, ñoù laø moät quoác gia khoâng coù töông lai". May thay, Quoác Hoäi môùi ñaõ baõi boû luaät cuûa quoác hoäi cuõ. Meï Teâreâsa noùi: "Toäi aùc gheâ tôûm nhaát cuûa theá kyû naøy laø toäi saùt haïi caùc treû em voâ toäi töø trong loøng meï".


Back to Radio Veritas Asia Home Page