ÑTC Gioan Phaoloâ II
vieáng thaêm chính thöùc
Phuû Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC vieáng thaêm chính thöùc Phuû Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ.

Vatican - 19.10.98 - Saùng thöù Ba 20.10.98, ÑTC vieáng thaêm chính thöùc Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ, oâng Oscar Luigi Scalfaro.

Ñaây laø laàn thöù baåy moät Vò Giaùo Hoaøng ñeán vieáng thaêm Ñieän Quirinale, Dinh Toång Thoáng Italia. Vò Giaùo Hoaøng thöù nhaát vieáng thaêm Ñieän Quirinale laø Ñöùc Pio XII (1939-1958) naêm 1939, ñeå thuyeát phuïc nöôùc YÙ, luùc ñoù coøn theo chính theå Quaân Chuû laäp hieán, ñöøng tham döï vaøo ñeä nhò theá chieán (1939-1945), nhöng khoâng thaønh coâng. Ñöùc Gioan XXIII (1958-1963), vieáng thaêm Quirinale dòp laõnh giaûi thöôûng Balzan veà Hoøa Bình. Ñöùc Phaoloâ VI (1963-1978) vieáng thaêm Quirinale hai laàn: naêm 1964 vaø naêm 1966, ñeå caûm ôn Chính Phuû YÙ ñaõ goùp coâng vaøo dieãn tieán toát ñeïp cuûa Coâng Ñoàng Chung Vatican II. Ñöùc Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm Quirinale ba laàn: Laàn thöù nhaát moàng 2.6.1984, ngaøy Quoác Khaùnh cuûa Coäng Hoøa YÙ, thôøi Toång Thoáng Sandro Pertini, thuoäc Ñaûng Xaõ Hoäi. Thuaät laïi lôøi Thaùnh Kinh, ÑTC noùi vôùi Toång thoáng: Moät ngöôøi Baïn trung thaønh laø thuoác thôm cuûa cuoäc ñôøi. Toång thoáng ñaùp laïi: Khoâng phaûi vaán ñeà toân giaùo, khoâng phaûi söï löïa choïn trieát lyù, khoâng phaûi vieäc tranh ñaáu chính trò... coù theå taïo neân moät caûn trôû treân con ñöôøng hieåu nhau. Chæ coù söï hieåu nhau naøy môùi coù theå traùnh cho nhaân loaïi moät thaûm hoïa lôùn lao. Laàn thöù hai vaøo ngaøy 19 thaùng Gieâng naêm 1986, thôøi Toång Thoáng Francesco Cossiga. Trong dieãn vaên, ÑTC nhaán maïnh ñeán nguoàn goác vaên hoùa vaø thieâng cuûa nöôùc YÙ: truyeàn thoáng Kitoâ höôùng daãn lòch söû vaø böôùc tieán ñeán neàn vaên minh cuûa quoác gia. Gia taøi phong phuù naøy ñaõ ñöôïc nhaéc ñeán trong Hoøa Öôùc giöõa Toøa Thaùnh vaø Nöôùc YÙ. Tröôùc naêm 1870, Ñieän Quirinale laø Phuû Giaùo Hoaøng. Dinh thöï naøy naèm ôû trung taâm Thaønh phoá Roma, bò chieám vaø bieán thaønh Dinh Thöï Nhaø Vua. Sau cuoäc tröng caàu daân yù naêm 1948, Nhaø Vua maát quyeàn cai trò, Ñieän Quirinale trôû thaønh Phuû Toång Thoáng. Töø luùc Nöôùc Toøa Thaùnh bò chieám (1870), caùc Vò Giaùo Hoaøng, töø Ñöùc Pio IX (1846-1976) cho tôùi Ñöùc Pio XI (1922-1939) , khoâng ra khoûi Vatican. Ngaøy 11.2.1929, thôøi Ñöùc Pio XI, vôùi Hoøa Öôùc quoác teá Latran ñöôïc kyù keát giöõa Toøa Thaùnh vaø chính phuû YÙ (do oâng Mussolini caàm ñaàu) coâng nhaän Thaønh Phoá-Quoác Gia Vatican hoaøn toaøn ñoäc laäp vaø chuû quyeàn. Luùc ñoù caùc Ñöùc Giaùo Hoaøng môùi ra khoûi Vatican. Töø Thoûa Öôùc Latran tôùi luùc naøy, moái quan heä giöõa Toøa Thaùnh vaø nöôùc YÙ vaãn toát ñeïp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page