ÑTC Gioan Phaoloâ II
vieáng thaêm chính thöùc
Toång Thoáng Coäng Hoøa ITALIA

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC vieáng thaêm chính thöùc Toång Thoáng Coäng Hoøa ITALIA.

Luùc 11 giôø tröa thöù Ba 20.10.98, ÑTC vaø ñoaøn tuøy tuøng cuûa ngaøi ñaõ ñeán Ñieän Quirinale, töùc Dinh Toång Thoáng, ñeå vieáng thaêm chính thöùc Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ, OÂng OSCAR LUIGI SCALFARO. Caùc chuoâng treân thaùp Ñieän Quirinale vang leân chaøo möøng vò Thöôïng Khaùch. Ñeán nôi, ÑTC vaø Toång Thoáng tieán vaøo nhaø nguyeän cuûa Ñieän Quirinale caàu nguyeän trong ít phuùt. Roài tieán sang phoøng khaùch beân caïnh, hai vò ñaøm thoaïi rieâng trong nöûa giôø. Sau ñoù môùi ñeán leã nghi chaøo möøng chính thöùc tröôùc söï hieän dieän cuûa caùc Vò laõnh ñaïo Daân Söï vaø Quaân Söï.

Toång Thoáng Scalfaro ñoïc dieãn vaên chaøo möøng ÑTC, trong ñoù oâng noùi: ÑTC laø ngöôøi chieán ñaáu vaát vaû treân caùc ngaû ñöôøng theá giôùi, laø ngöôøi chòu ñau khoå, laø chöùng nhaân cuûa tình yeâu thöông vaø laø ngöôøi luoân luoân beânh vöïc con ngöôøi vaø caùc quyeàn thieâng lieâng cuûa con ngöôøi. Tieáng noùi cuûa ÑTC laø tieáng noùi cuûa taát caû nhaân loaïi bò troïng thöông bôûi baïo ñoäng, chieán tranh, söï thoáng trò cuûa baïo quyeàn, bôûi nhöõng baát coâng voâ nhaân ñaïo, bôûi nhöõng sai laàm traàm troïng vaø gaây haïi, bôûi nhöõng ñaûo loän vaø laøm baån ñuïc söï trong saïch cuûa treû thô.

Toång Thoáng nhaéc laïi vuï aùm saùt vaøo thaùng 5 naêm 1981. Duø gaëp nhöõng khoù khaên vaø caûn trôû lôùn lao, "ñöùc tin vaø söï haêng say cuûa ÑTC ñoái vôùi caùc ngöôøi heøn yeáu hôn caû khoâng theå bò giaäp taét bôûi baøn tay saùt nhaân vaø ngaøy nay cuõng khoâng ñaàu haøng döôùi söùc ñeø naëng cuûa nhöõng meät nhoïc haèng ngaøy". Toång Thoáng coi ÑTC laø chöùng nhaân cuûa vieäc beânh vöïc caùc quyeàn baát khaû xaâm phaïm cuûa con ngöôøi.

OÂng noùi: "Nôi ÑTC, chuùng con thaáy raèng: ÑTC laø ngöôøi beânh vöïc khoâng bieát moûi meät con ngöôøi, beânh vöïc phaåm giaù cao caû vaø caùc quyeàn thieâng lieâng cuûa hoï".

Ñeà caäp ñeán tính caùch "traàn theá" cuûa Nhaø Nöôùc, Toång Thoáng Italia giaûi thích traùch nhieäm cuûa nhöõng ai hoaït ñoäng trong haønh chaùnh vaø chính trò. Ñaây khoâng phaûi laø moät boån phaän deã daøng ñeå phaân bieät, höôùng daãn, cai trò, vaø nhaát laø quyeát ñònh. OÂng noùi: "Veà taát caû caùc ñieåm naøy, tieáng noùi cuûa Giaùo Hoäi, ngöôøi Meï vaø ngöôøi Thaày luoân luoân caàu nguyeän, laø nhö chieác ñeøn ñem ñeán aùnh saùng vaø söùc maïnh cho con ñöôøng cuûa chuùng con, duø khoâng coù caát khoûi hay giaûm bôùt söùc naëng cuûa traùch nhieäm. Duø coù nhöõng vaát vaû, coâ ñôn vaø nhöõng söï khoâng thoâng caûm cuûa con ngöôøi, tröôùc haønh ñoäng cuûa keû caàm quyeàn, nhöng chuùng con bieát raèng ñaây laø boån phaän cuûa chuùng con. Chæ mình chuùng con coù theå vaø phaûi thöa laïi veà boån phaän naøy tröôùc Thieân Chuùa maø thoâi". Chaéc chaén vôùi lôøi naøy, Toång Thoáng Italia coù yù aùm chæ ñeán vieäc caùc nhaø chính trò trong luùc naøy chæ trích oâng veà vieäc löïa choïn moät nhaân vaät cöïu coäng saûn ñeå laäp chính phuû, thay theá oâng Prodi, ngöôøi Coâng Giaùo.

Sau ñoù, Toång Thoáng caûm ôn ÑTC vaø taát caû Giaùo Hoäi veà nhöõng coâng vieäc lieân tieáp thöïc hieän trong caùc theá kyû taïi nöôùc YÙ naøy. OÂng baûo ñaûm vôùi ÑTC raèng Nöôùc YÙ luoân luoân hoaït ñoäng vaø daán thaân caùch nghieâm chænh ñeå baûo toàn quyeàn töï do vaø trôû neân ngöôøi ñem töï do ñeán cho nguôøi khaùc, ñeå baûo ñaûm coâng bình hôn vaø ñem coâng bình ñeán cho nguôøi khaùc. Toång Thoáng keát thuùc: "Töø thoâng ñieäp Taân Söï cuûa Ñöùc Leo XIII cho ñeán thoâng ñieäp Naêm Thöù 100 cuûa ÑTC, coù bieát bao aâm höôûng nôi nhöõng nguyeân taéc chính yeáu cuûa Hieán Phaùp nöôùc chuùng con: moät Hieán Phaùp ñöôïc thieát laäp treân phaåm giaù con ngöôøi.... Phaûi thaønh thöïc noùi: khoâng coù nhöõng giaù trò cao caû, dó nhieân khoâng coù moät neàn vaên minh xöùng ñaùng con ngöôøi".

Toång Thoáng Oscar Luigi Scalfaro laø ngöôøi Coâng Giaùo thaønh tín. OÂng döï thaùnh leã haèng ngaøy. Töø hoài thanh nieân, oâng ñaõ hoaït ñoäng trong Ñoaøn Theå Coâng Giaùo Tieán Haønh vaø trong Ñaûng Daân Chuû Thieân Chuùa Giaùo. Duø laøm Toång Thoáng, oâng vaãn mang bieåu hieäu Coâng Giaùo Tieán Haønh treân aùo. Tröôùc khi laøm Toång Thoáng, oâng laø Daân Bieåu Quoác Hoäi vaø trong nhieàu naêm laøm chuû tòch Haï Vieän, roài Toång Tröôûng Boä Noäi Vuï. Caùch ñaây gaàn 7 naêm, trong luùc nöôùc YÙ gaëp nhieàu khoù khaên veà xaõ hoäi vaø chính trò, Quoác Hoäi ñaõ baàu OÂng laøm Vò Laõnh Ñaïo quoác gia. Nhieäm kyø cuûa oâng seõ chaám döùt sau 7 thaùng tôùi ñaây. OÂng ra laøm chính trò hoài 25 tuoåi thôøi Thuû Töôùng De Gaspari. OÂng laø moät trong caùc vò thuoäc Quoác Hoäi Laäp Hieán cuûa Coäng Hoøa YÙ naêm 1948. Ngoaøi vieäc laøm chính trò, oâng coøn laø Chuû Tòch quoác gia cuûa "Phong Traøo Ñaïo Binh Xanh". Treân baøn giaáy cuûa OÂng taïi Phuû Toång Thoáng luoân luoân coù töôïng Ñöùc Meï Fatima. OÂng coøn vieát saùch vaø giaûng thuyeát nhieàu laàn veà Ñöùc Meï vaø veà Ñaïo Binh Xanh. Naêm nay oâng 80 tuoåi, nhöng raát khoûe maïnh vaø saùng suoát. Baø vôï qua ñôøi luùc oâng 25 tuoåi, ñeå laïi ngöôøi con gaùi môùi ñöôïc maáy thaùng. OÂng khoâng taùi giaù vaø hieän soáng vôùi ngöôøi con gaùi . Coâ cuõng khoâng laäp gia ñình. Toång thoáng Scalfaro laø moät trong caùc nhaø chính trò loãi laïc vaø lieâm khieát nhaát cuûa nöôùc YÙ.

Trong dieãn vaên ñaùp töø, nhaéc ñeán nhöõng ñeà taøi luoân ñöôïc quan taâm, caùch rieâng vieäc beânh vöïc söï soáng, ÑTC noùi: "Toâi caàu chuùc ngöôøi ta laøm taát caû nhöõng gì coù theå laøm ñeå baûo veä söï soáng con ngöôøi, ñeå thaéng tai hoïa phaù thai vaø ñeå loaïi boû moïi hình thöùc hôïp thöùc hoùa vieäc laøm cho cheát eâm dòu". ÑTC giaûi thích theâm raèng: Gia ñình laønh maïnh, Ñaát nöôùc laønh maïnh. Trong cô hoäi thuaän tieän naøy, ÑTC keâu goïi haõy laøm moïi caùch coù theå ñeå baûo veä vaø naâng ñôõ gia ñình, cô caáu neàn taûng cuûa xaõ hoäi. Thöïc söï vieäc phaùt trieån luaân lyù vaø daân söï cuûa ñaát nöôùc heä taïi ôû coâng vieäc giaùo duïc ñöôïc thöïc hieän trong gia ñình. ÑTC nhaéc ñeán moät dieåm khaùc, ñaõ ñöôïc ngaøi noùi ñeán nhieàu laàn, laø caàn phaûi laøm nhöõng luaät leä töông xöùng theo ñuùng nguyeân taéc veà töï do vaø ña dieän, ñöôïc ghi trong Hieán Phaùp YÙ: quyeàn cuûa cha meï ñöôïc löïa choïn kieåu maãu giaùo duïc cho con caùi mình, kieåu maãu maø hoï nghó laø xöùng hôïp hôn cho vieäc tröôûng thaønh veà vaên hoùa cuûa con caùi. ÑTC noùi: "Khoâng nhöõng baûo ñaûm quyeàn hoïc haønh, nhöng coøn phaûi baûo ñaûm söï coù theå löïa choïn tröôøng ñöôïc öa chuoäng hôn, khoâng moät kyø thò hay bò thieät thoøi, theo nhö phaàn lôùn caùc quoác gia Chaâu AÂu vaãn thöïc hieän". Töø nhieàu naêm Giaùo Hoäi Coâng Giaùo YÙ tranh ñaáu ñoøi quyeàn bình ñaúng vaø trôï caáp cho caùc tröôøng tö, nhöng chöa thaønh coâng. Cha meï phaûi ñoùng thueá; nhöng khi göûi con caùi vaøo tröôøng tö, hoï phaûi traû hoïc phí. Ñaây laø ñieàu baát coâng.

Nhaéc ñeán 20 naêm soáng taïi Roma, vôùi tö caùch laø Vò Chuû Chaên toaøn Giaùo Hoäi, Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Italia vaø Giaùm Muïc Roma, duø ñeán töø moät quoác gia xa xoâi, ÑTC caûm thaáy coù lieân heä moãi ngaøy moãi nhieàu vaøo lòch söû vaø ñôøi soáng quoác gia YÙ. ÑTC keå laïi nhöõng naêm ngaøi hoïc taïi Roma, ngay sau ñeä nhò theá chieán vaø cö truù taïi Hoïc Vieän Bæ, ngay beân caïnh ñöôøng Quirinale, ÑTC noùi: "Toâi muoán nhaéc laïi moät laàn nöõa nhöõng hoaøn caûnh khaùc taïi YÙ vaø nhaát laø taïi Monte Cassino, nôi ñaây caùc baïn hoïc cuøng lôùp toâi ñaõ chieán ñaáu vaø nhieàu ngöôøi ñaõ hy sinh maïng soáng, ñöôïc choân caát taïi Ancona vaø taïi nhöõng nôi khaùc. Caû hoï nöõa, trong caùch naøo ñoù, ñaõ doïn ñöôøng cho toâi ñeán Roma naày".

Keát thuùc baøi dieãn vaên, ÑTC caàu chuùc cho vieäc hoøa hôïp toát ñeïp giöõa Nöôùc YÙ vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñöôïc cuûng coá vaø ñöôïc taêng cöôøng, ñeå chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Naêm 2000. ÑTC noùi: "Ñoái vôùi daân toäc YÙ, Ñaïi Toaøn Xaù seõ taïo neän cô hoäi quí baùu ñeå taùi khaùm phaù caên cöôùc ñích thöïc cuûa mình vaø daán thaân, theo aùnh saùng caùc giaù trò Kitoâ cuûa truyeàn thoáng rieâng mình, trong vieäc xaây döïng moät thôøi kyø môùi veà tieán boä vaø veà vieäc chung soáng huynh ñeä". Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Phuû Toång Thoáng Italia keùo daøi hai tieáng ñoàng hoà. Vaø ÑTC ñaõ trôû veà laïi Vatican luùc 1 giôø chieàu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page