Thaùnh leã troïng theå
ngaøy Chuùa Nhaät 18.10.98
kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng
vaø 40 naêm chöùc Giaùm Muïc
cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thaùnh leã troïng theå ngaøy Chuùa Nhaät 18.10.98, kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng vaø 40 naêm chöùc Giaùm Muïc cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II.

Vatican - 18.10.98 - Luùc 10 giôø saùng Chuùa Nhaät 18.10.98, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo möøng kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng vaø 40 naêm Chöùc Giaùm Muïc cuûa ÑTC. Thaùnh leã taï ôn do chính ÑTC chuû söï. Cuøng ñoàng teá vôùi ÑTC coù 1,500 vò, goàm Hoàng Y, Toång Giaùm Muïc, Giaùm Muïc vaø Linh Muïc thuoäc Giaùo Trieàu, Giaùo Phaän Roma vaø töø nhieàu nôi khaùc, caùch rieâng töø Ba Lan. AÙo leã Ñöùc Thaùnh Cha maëc laø quaø taëng cuûa caùc tín höõu Giaùo Phaän Roma. Taát caû caùc giaùo xöù ñeàu cöû ñaïi dieän tham döï Thaùnh Leã. Hai baøi Saùch Thaùnh nhaát vaø hai seõ ñöôïc ñoïc do hai thanh nieân Roma (moät nam, moät nöõ) sinh ra caùch ñaây ñuùng 20 naêm, khi ÑTC ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng. Caùc lôøi nguyeän giaùo daân seõ do caùc ñaïi dieän cuûa taát caû caùc ngaønh muïc vuï taïi Roma xöôùng leân. Caùc leã vaät daâng trong Thaùnh Leã seõ do moät gia ñình vaø hai giaùo lyù vieân thuoäc chieán dòch "Tuaàn Ñaïi Phuùc Thaønh Phoá Roma" mang leân daâng cho ÑTC. Sau thaùnh leã vaø Kinh Truyeàn Tin, coù 40 treû em tröôøng tieåu hoïc Roma trình dieãn vaên ngheä (vaén taét) vaø 12 em khaùc seõ daâng hoa cho ÑTC, trong luùc ñoù ca ñoaøn cuûa Giaùo Phaän, do nhaïc sö Linh Muïc Frisina ñieàu khieån, seõ cöû baøi "Totus Tuus", ñöôïc soaïn theo nhöõng lôøi cuûa Thaùnh Louis Grignon de Montfort, trong dòp möøng kyû nieäm 50 naêm Chöùc Linh Muïc (1946- 1996) cuûa ÑTC caùch ñaây 2 naêm. Totus Tuus (Taát caû con cho Meï) laø khaåu hieäu Giaùm Muïc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha.


Back to Radio Veritas Asia Home Page