Huaán Ñöùc giôø Kinh Truyeàn Tin
Tröa Chuùa Nhaät Truyeàn Giaùo 18/10/98
kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng
vaø 40 naêm chöùc Giaùm Muïc
cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät Truyeàn Giaùo 18/10/98.

Anh chò em raát thaân meán,
Hoâm nay ñöôïc cöû haønh Ngaøy Quoác Teá Truyeàn Giaùo. Caùch ñaây 20 naêm, toâi ñaõ khai maïc taùc vuï Pheâroâ cuûa toâi cuõng vaøo ngaøy Chuùa Nhaät Truyeàn Giaùo. Toâi xem ñaây nhö laø moät söï truøng hôïp ñaày yù nghóa, neáu nghó ñeán tinh thaàn truyeàn giaùo laøm linh hoàn cuûa söï daán thaân toâng ñoà cuûa toâi; tinh thaàn truyeàn giaùo naày ñaõ ñöôïc theå hieän trong nhieàu chuyeán vieáng thaêm muïc vuï maø toâi ñaõ thöïc hieän, ñeå noùi vôùi taát caû moïi ngöôøi, moïi nôi treân theá giôùi raèng: "Haõy môû cöûa ñoùn nhaän Chuùa Kitoâ". Ngaøy hoâm nay, moät caùch ñaëc bieät, toâi höôùng veà caùc nhaø truyeàn giaùo cho anh chò em beân ngoaøi (ad gentes); nhöõng nhaø truyeàn giaùo naày ñang rao giaûng taïi caùc nôi truyeàn giaùo, vôùi heát taâm hoàn yeâu meán cuûa hoï, nhieàu khi trong nhöõng hoaøn caûnh baát tieän, vaø ñoâi khi vôùi giaù phaûi traû laø chính maïng soáng hoï. Toâi xin caûm taï nhöõng nhaø truyeàn giaùo naày. Öôùc gì hoï caûm thaáy ñöôïc raèng, khoâng phaûi chæ trong ngaøy hoâm nay maø thoâi, raèng hoï ñöôïc bao boïc trong tình thöông quyù meán vaø trong lôøi caàu nguyeän cuûa toaøn theå Giaùo Hoäi.

Thoâng Ñieäp Ñöùc Tin vaø Lyù Trí (Fides et Ratio) cuõng coù moät "hoàn truyeàn giaùo". Thoâng Ñieäp ñaõ ñöôïc coâng boá hoâm thöù Naêm 15/10/98, vaø giôø ñaây toâi muoán nhaéc laïi nôi ñaây. Nhö moïi ngöôøi ñaõ bieát, trong thoâng ñieäp naày, toâi baøn ñeán vaán ñeà nhöõng töông quan giöõa trieát hoïc vaø thaàn hoïc, vöøa nhaán maïnh raèng Ñöùc Tin vaø Lyù Trí khoâng choáng ñoái nhau, nhöng naâng ñôõ laãn nhau, nhö hai "caùnh nhôø ñoù tinh thaàn con ngöôøi bay leân ñeán vieäc chieâm ngöôõng Söï Thaät" (Fides et ratio 1). Thaät laø khoå cho moät nhaân loaïi neáu maát ñi yù thöùc veà söï Thaät, neáu maát ñi loàng can ñaûm ñi tìm söï Thaät, neáu thieáu söï tin töôûng vaøo vieäc gaëp laïi söï Thaät. Haäu quaû keùo theo khoâng nhöõng coù haïi cho Ñöùc Tin, maø coøn cho chính yù nghóa cuûa cuoäc soáng nöõa.

Toâi xin trao phoù vieäc ñoùn nhaän Thoâng Ñieäp naày cho Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh raát thaùnh, ngai toøa cuûa söï khoân ngoan. Öôùc gì hai thaùnh nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng vaø thaùnh nöõ Edith Stein trôï giuùp chuùng ta; Toâi ñaõ tuyeân boá thaùnh nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng laøm tieán só Hoäi Thaùnh caùch ñaây moät naêm; vaøThaùnh Nöõ Edith Stein vöøa ñöôïc toâi phong hieån thaùnh hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua. Xin caùc ngaøi thöông trôï giuùp chuùng ta.


Back to Radio Veritas Asia Home Page