Töôøng thuaät Thaùnh Leã troïng theå
ngaøy Chuùa Nhaät 18.10.98
kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng
vaø 40 naêm chöùc Giaùm Muïc
cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Töôøng thuaät Thaùnh Leã Troïng Theå kyû nieäm 20 naêm trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II vaøo Ngaøy Chuùa Nhaät 18/10/98 taïi quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Roma.

"Trong söï vaâng phuïc ñöùc tin tröôùc maët Chuùa Kitoâ, Chuùa cuûa toâi, vöøa phuù thaùc hoaøn toaøn cho Meï Chuùa Kitoâ vaø Meï Giaùo Hoäi, yù thöùc veà nhöõng khoù khaên lôùn lao, toâi xin chaáp nhaän".

Trong thaùnh leã möøng kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng vaø 40 naêm Chöùc Giaùm Muïc, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ muoán nhaéc laïi nhöõng lôøi nghieâm troïng vaø quyeát ñònh cuûa ngaøi, noùi leân trong Nhaø Nguyeän Sixtine ngaøy 16.10.1978, sau khi caùc Vò Hoàng Y boû phieáu choïn ngaøi Keá Vò Thaùnh Pheâroâ. Nhöõng lôøi naøy, caùch ñaây 20 naêm chæ coù caùc vò Hoàng Y nghe maø thoâi. Hoâm nay tröôùc maët moïi ngöôøi, ÑTC ñaõ coâng khai nhaéc laïi vôùi nhieàu caûm ñoäng, nhö ñeå moïi ngöôøi thoâng phaàn vaøo lôøi thöa döùt khoaùt "Toâi xin chaáp nhaän", moät lôøi thöa ñaõ thay ñoåi khoâng nhöõng cuoäc ñôøi rieâng cuûa ngaøi, maø coøn thay ñoåi caû moät phaàn lôùn lòch söû theá giôùi cuûa cuoái theá kyû 20 naøy.

Thaùnh leã Chuùa Nhaät 18/10/98, laø thaùnh leã taï ôn, thaùnh leã nhôù laïi 20 naêm ñaày kyû nieäm, vaø caûm ñoäng. Giaùo phaän Roma ñaõ muoán cuøng vôùi toaøn theå Giaùo Hoäi toå chöùc thaùnh leã naøy, trong ñôn sô vaø thaân maät gia ñình, nhöng mang yù nghóa saâu xa: bieåu loä caùch cuï theå loøng bieát ôn cuûa toaøn Giaùo Phaän ñoái vôùi vò chuû chaên ñaõ hy sinh taát caû cho coäng ñoàng Giaùo Phaän. Trong 20 naêm laøm Giaùm Muïc Roma, duø baän nhieàu coâng vieäc chung cuûa Giaùo Hoäi, ÑTC ñaõ vieáng thaêm 274 trong 328 giaùo xöù. Phaàn coøn laïi ngaøi seõ vieáng thaêm trong thôøi gian gaàn ñaây. Taát caû caùc giaùo xöù ñaõ cöû ñaïi dieän tham döï thaùnh leã hoâm nay vaø giaùo phaän ñaõ daâng cho ÑTC moät aùo leã quí giaù ñeå ngaøi duøng trong thaùnh leã kyû nieäm hoâm nay.

YÙ nghóa vaø kyû nieäm saâu xa: hai thanh nieân nam, nöõ sinh taïi Roma caùch ñaây ñuùng 20 naêm, naêm ÑTC ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng, ñaõ ñöôïc chæ ñònh ñoïc baøi Saùch Thaùnh moät vaø hai: kyû nieäm ñaùng ghi nhôù cuûa hai thanh nieân naøy. Caùc lôøi caàu nguyeän giaùo daân do saùu ñaïi dieän cuûa caùc ñoaøn theå khaùc nhau cuûa Giaùo Phaän xöôùng leân: Caritas, Toøa Toång ñaïi dieän, Ñaïi Hoïc, Doøng Tu, Phong Traøo, Hoäi Ñoaøn.... Moät gia ñình: vôï choàng vaø hai ngöôøi con nhoû cuøng vôùi hai giaùo lyù vieân daâng leã vaät cho ÑTC. Vaøo cuoái thaùnh leã, 40 em nam nöõ cuûa tröôøng Tieåu hoïc giaùo xöù Thaùnh Gioan Bosco, do caùc nöõ tu Doøng Ñöùc Meï phuø hoä ñieàu khieån, ñaõ thöïc hieän ñieäu muùa möøng ÑTC vaø sau ñoù 12 em khaùc daâng hoa cho ngaøi . Taát caû caùc em ñaõ ñeán tröôùc maët ÑTC hoân ngaøi vaø laõnh pheùp laønh.

Cuøng ñoàng teá vôùi ÑTC, coù 50 Hoàng Y vaø raát ñoâng Giaùm Muïc vaø Linh Muïc, trong soá naøy coù 328 cha sôû ñaïi dieän caùc giaùo xöù Roma.

Treân nhöõng haøng gheá daønh rieâng, coù Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ, Oscar Luigi Scalfaro, oâng thò tröôûng Roma, Ngoaïi Giao Ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh vaø nhieàu nhaân vaät chính trò vaø quaân söï. Cuõng gaàn beân baøn thôø coù moät soá beänh nhaân, luoân luoân ñöôïc ÑTC löu yù caùch rieâng vaø coù choã rieâng trong caùc buoåi cöû haønh thaùnh leã vaø caùc buoåi tieáp kieán chung ngaøy thöù Tö haèng tuaàn.

Giaûng trong Thaùnh leã, ÑTC giaûi thích caâu cuoái cuøng cuûa Baøi Phuùc AÂm Chuùa Nhaät 18/10/98: (duø baøi Phuùc AÂm khoâng ñöôïc ñoïc trong thaùnh leã hoâm nay) "Con Ngöôøi, khi Ngaøi ñeán, Ngaøi coù coøn thaáy ñöùc tin treân maët ñaát naøy nöõa khoâng?". Trong thaùnh leã taï ôn möøng kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng, ÑTC tieát loä: caâu hoûi naøy, trong taâm hoàn cuûa bieát bao Vò Tieàn Nhieäm cuûa ngaøi, ñaõ ñaùnh ñoäng ngaøi caùch rieâng, luùc noùi leân lôøi: "toâi xin nhaän (Acepto); cuøng luùc ñoù ngaøi nghó ñeán ñeán lôøi khích leä cuûa Chuùa noùi vôùi Pheâroâ: "Simon, Simon, Satan tìm saøng con nhö saøng gaïo; nhöng Cha caàu cho con khoâng maát ñöùc tin; vaø con, khi ñaõ trôû laïi, haõy cuûng coá ñöùc tin cuûa anh em con" (Lc 22, 31-32). ÑTC noùi: "Bieát bao laàn toâi ñaõ nghó laïi lôøi cuûa Chuùa Gieâsu maø Luca ñaõ thuaät laïi cho chuùng ta trong Phuùc AÂm cuûa ngaøi.... Cuûng coá anh em trong ñöùc tin laø moät trong caùc khía caïnh thieát yeáu cuûa phuïc vuï muïc vuï ñöôïc trao phoù cho Pheâroâ vaø caùc vò keá nghieäp ngaøi".

Ñeå laøm coâng vieäc naøy Vò Giaùo Hoaøng phaûi luoân luoân trôû veà nguoàn maïch cuûa söï khoân ngoan: nguoàn maïch naøy ñaãn ñeán söï cöùu roãi; phaûi yeâu meán Lôøi Chuùa. Roài ÑTC ñaët ra nhieàu caâu hoûi: "Toâi ñaõ laøm nhö vaäy trong 20 naêm naøy khoâng? Toâi ñaõ laø ngöôøi Thaày caàn maãn vaø tænh thöùc cuûa ñöùc tin cuûa Giaùo Hoäi khoâng? Toâi ñaõ tìm ñaùp laïi nhöõng chôø ñôïi cuûa caùc tín höõu trong Giaùo Hoäi khoâng? vaø toâi coù thoûa maõn söï ñoùi khaùt chaân lyù cuûa nhöõng ngöôøi ngoaøi Giaùo Hoäi, treân caû theá giôùi khoâng? ÑTC neâu leân nhöõng caâu hoûi naøy nhö baûn töï vaán löông taâm, roài ngaøi noùi: "Boån phaän cuûa toâi laø rao giaûng Lôøi Chuùa. Ñaây laø boån phaän cuûa toâi, baèng vieäc laøm taát caû nhöõng gì coù theå, ñeå Con Ngöôøi, khi Ngaøi ñeán, coù theå tìm thaáy ñöùc tin treân maët ñaát naøy".

Nhaéc laïi baøi ñoïc nhaát cuûa Phuïng Vuï Lôøi Chuùa, nhaéc laïi hình aûnh caûm ñoäng cuûa Maisen, moät vò muïc töû caàu nguyeäïn vôùi hai caùnh tay giô leân höôùng veà trôøi, ñöôïc Aaron vaø Cur naâng ñôõ, trong traän ñaùnh cuûa daân ngaøi choáng laïi quaân Amalek cho tôùi khi Giosueâ chieán thaéng, ÑTC noùi theâm: Lôøi caàu nguyeän cuûa Vò Chuû Chaên naâng ñôõ ñaøn chieân. Ñaây laø ñieàu chaéc chaén. Nhöng cuõng ñuùng thaät hôn nöõa raèng lôøi caàu nguyeän cuûa daân Chuùa naâng ñôõ ai coù boån phaän höôùng daãn hoï... Vaø ñaõ xaåy ra nhö vaäy bieát bao laàn trong caùc theá kyû.

Chính toâi ñaây laø chöùng nhaân, vì ñaõ kinh nghieäm nôi chính baûn thaân. Lôøi caàu nguyeän cuûa Giaùo Hoäi laø moät söùc maïnh lôùn lao... Hoâm nay ñaây toâi muoán caûm ôn taát caû... Toâi ñaõ caûm thaáy trong nhöõng ngaøy naøy traùi tim cuûa Giaùo Hoäi rung nhòp ñaäp beân caïnh toâi".

Trong phaàn keát thuùc, moät laàn nöõa, ÑTC nhaán maïnh ñeán yù nghóa cuûa ñaïi leã hoâm nay ôû Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, laø cuøng nhau caûm taï Thieân Chuùa. Ngaøi noùi: "Veà phaàn toâi, laëp laïi lôøi thöa: "Xin chaáp nhaän" caùch ñaây 20 naêm, vöøa tín nhieäm vaøo ôn thaùnh Chuùa; veà phía anh chò em, xin haõy daán thaân caàu nguyeän luoân luoân cho toâi, ñeå toâi coù theå chu toaøn ñeán cuøng söù meänh cuûa toâi. Toâi taän tình nhaéc laïi vieäc phuù thaùc ñôøi soáng vaø thöøa taùc vuï cuûa toâi cho Ñöùc Trinh Nöõõ Maria, Meï Chuùa Cöùu Theá vaø Meï Giaùo Hoäi. Toâi xin laëp laïi vôùi Meï vieäc phuù thaùc con caùi hoaøn toaøn: "Totus Tuus".

Tröôùc pheùp laønh cuoái thaùnh leã, luùc ñoïc Kinh Truyeàn Tin, ÑTC noùi veà Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo truøng hôïp vôùi ngaøy ngaøi daâng thaùnh leã khôûi söï Thöøa Taùc Vuï chuû chaên toaøn Giaùo Hoäi: moät söï truøng hôïp yù nghóa. Ngaøi noùi: "Hoâm nay chuùng ta cöû haønh Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo, cuõng nhö caùch ñaây 20 naêm, luùc khôûi söï Thöøa Taùc Vuï Pheâroâ. Ñoái vôùi toâi xem ra laø moät söï truøng hôïp yù nghóa, neáu toâi nghó ñeán tinh thaàn truyeàn giaùo: tinh thaàn linh hoaït daán thaân toâng ñoà cuûa toâi vaø daán thaân naøy ñöôïc bieåu loä caùch rieâng trong nhieàu chuyeán vieáng thaêm, toâi ñaõ coù theå thöïc hieän, ñeå hoâ to cho moïi ngöôøi, trong moïi goùc trôøi cuûa Traùi ñaát naøy: "Haõy môû roäng cöûa cho Chuùa Kitoâ".

Noùi ñeán caùc chuyeán vieáng thaêm truyeàn giaùo, nhieàu ngöôøi bieát raèng ÑTC ñaõ thöïc hieän 84 chuyeán vieáng thaêm quoác teá, 134 chuyeán vieáng thaêm muïc vuï taïi YÙ, vieáng thaêm hôn 100 quoác gia, vöôït qua töøng trieâïu caây soá vaø ñoïc hôn ba ngaøn dieãn vaên chính thöùc. Trong Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo, ÑTC nhôù ñeán caùch rieâng caùc nhaø truyeàn giaùo hieän ñang daán thaân vôùi raát nhieàu khoù khaên, lieàu caû maïng soáng, ñeå ñem Tin Möøng cho caùc daân toäc xa xoâi. Ngaøi cuõng nhaéc ñeán tinh thaàn truyeàn giaùo cuûa Thoâng Ñieäp môùi ñöôïc coâng boá hoâm 15/10/98: "Ñöùc Tin vaø Lyù Trí (Fides et Ratio), veà "nhöõng moái lieân quan giöõa Ñöùc Tin vaø Lyù Trí. "Ñöùc Tin vaø Lyù Trí" laø hai caùnh, nhôø hai caùnh naøy tinh thaàn con ngöôøi bay leân höôùng ñeán vieäc chieâm ngöôõng Chaân Lyù". Roài ÑTC nhaän ñònh moät caùch nghieâm nghò raèng: "Khoán thay cho nhaân loaïi neáu maát ñi yù nghóa cuûa Chaân Lyù, maát ñi söï can ñaûm ñi tìm Chaân Lyù, maát ñi loøng tin töôûng gaëp ñöôïc Chaân Lyù. Nhö vaäy khoâng nhöõng ñöùc tin bò toån thöông, nhöng caû yù nghóa cuoäc ñôøi nöõa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page