Vaøi nhaän ñònh veà 20 naêm Giaùo Hoaøng
cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi nhaän ñònh veà 20 naêm Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II.

Ngaøy 22.10.1978, caùch ñaây 20 naêm Ñöùc Gioan Phaoloâ II cöû haønh thaùnh leã khai maïc Thöøa Taùc Vuï Chuû Chaên toaøn theå Giaùo Hoäi Coâng Giaùo.

Xin Anh chò em ñöøng sôï. Anh chò em haõy môû cöûa ra, haõy môû toang caùc cöûûa ra ñoùn nhaän Chuùa Chuùa Kitoâ! Ñoù laø Lôøi keâu goïi cuûa 20 naêm qua, vaø cuõng laø lôøi cuûa ngaøy hoâm nay: ngaøy 22.10.98 Ñaây laø söù ñieäp neàn taûng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, söù ñieäp naøy vang leân trong 20 naêm qua treân khaép theá giôùi, vôùi söùc maïnh hy voïng cuûa Phuùc AÂm.

Chæ coøn ba chaëng ñöôøng quan troïng. ÑTC chöa theå ñích thaân ñem söù ñieäp naøy ñeán Nga, Trung Quoác vaø Thaùnh Ñòa. Thaùnh Ñòa laø nôi ÑTC hy voïng coù theå cöû haønh Naêm 2000 theo böôùc chaân Chuùa Gieâsu Kitoâ. Ñaàu naêm nay, (1998) ÑTC ñaõ coù theå vieáng thaêm Cuba, moät trong caùc chaëng khoù khaên. Kyù giaû Luigi Accattoli, phoùng vieân cuûa Nhaät Baùo "TIN CHIEÀU" (Corriere della sera) (Milano) chuyeân vieân veà caùc vaán ñeà Vatican vaø laø ngöôøi thaùp tuøng theo ÑTC trong caùc chuyeán vieáng thaêm quoác teá, ñaõ tuyeân boá hoâm thöù Naêm 22.10.98 treân Ñaøi Phaùt Thanh Vatican nhö sau: "Caùc cô quan maät vuï Taây Phöông coi vieäc ÑTC vieáng thaêm CUBA laø moät göông muø, vì bieán coá naày döôøng nhö noùi leân raèng: "Ñöùc Giaùo Hoaøng uûng hoä oâng Fidel Castro, chuû tòch moät quoác gia Coäng Saûn". Hoï khoâng chaáp nhaän khía caïnh naøy; hoï tin chaéc chaén Fidel Castro laø moät söï thaát baïi. Haønh ñoäng vieáng thaêm CUBA cuûa ÑTC phaù ñi laäp tröôøng cuûa cac cô quan maät vuï Taây Phöông. Nhöng Ñöùc Gioan Phaoloâ II khoâng phaù huûy, maø xaây döïng: ngaøi muoán gaëp caùi tröïc giaùc veà coâng bình nôi cheá ñoä coäng saûn vaø ngaøi bieát ñaùnh giaù tröïc giaùc ñoù; Ñaøng khaùc, ÑTC ñaõ tuyeân boá coâng khai laø ngaøi sôï caùi töï phaùt cuûa baïo ñoäng, cuûa thoáng trò , coù maët caû trong cheá ñoä tö baûn môùi".

Ñöùc Gioan Phaoloâ II laø Vò Giaùo Hoaøng ñaàu tieân hieän dieän trong moät cuoäc gaëp gôõ vó ñaïi vôùi ngöôøi Hoài Giaùo taïi Casablanca, beân Maroc, naêm 1985. Ngaøi coøn goïi hoï laø "nhöõng anh chò em trong Toå Phuï Abraham". Ngaøi laø Vò Giaùo Hoaøng ñaàu tieân böôùc vaøo trong moät nguyeän ñöôøng Do Thaùi, thaùng 4 naêm 1986. Ngaøi goïi caùc ngöôøi Do Thaùi laø "nhöõng anh chò caû". Vò Giaùo Tröôûng Do Thaùi ôû Roma, giaùo sö Elio Toaf ñaõ nhaän ñònh nhö sau: "Toâi goïi haønh ñoäng cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng laø moät haønh ñoäng ñaày can ñaûm. Vieäc ngaøi ñeán nguyeän ñöôøng Do Thaùi ôû Roma laø moät haønh ñoäng caùch maïng, bôûi vì ngaøi ñi ngöôïc laïi 2,000 naêm lòch söû vaø nhöõng moái quan heä giöõa Do Thaùi Giaùo vaø Kitoâ Giaùo. Vaø toâi phaûi thaønh thöïc noùi raèng: caùi yeáu toá xaåy ñeán nôi moïi ngöôøi laø söï xuùc ñoäng lôùn lao. Moät söï xuùc ñoäng ñöôïc lan traøn nôi ngöôøi daân tuï hoïp ñoâng ñaûo khaùc thöôøng trong nguyeän ñöôøng vaø söï xuùc ñoäng naøy bieåu loä huøng hoàn baèng moäât traøng phaùo tay thaät ñaøi vaø noàng nhieät cho tôùi luùc ngaøi böôùc leân "Arca Santa" Cung Thaùnh cuûa Nguyeän Ñöôøng Do Thaùi. Ngaøi oâm hoân toâi. Cöû chæ cuûa ngaøi thaät laø moät bieán coá lòch söû vó ñaïi, môû ñöôøng cho moät giai ñoaïn môùi trong moái quan heä, khoâng nhöõng giöõa Do Thaùi Giaùo vaø Kitoâ Giaùo, maø giöõa caû Vatican vaø Quoác Gia Do Thaùi nöõa".

Cuõng naêm 1986, thaùng 10, taïi Assisi, do lôøi môøi cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, caùc toân giaùo lôùn theá giôùi tuï hoïp nhau taïi Thaønh Phoá cuûa Thaùnh Phanxico, ñeå cuøng nhau caàu nguyeän cho hoøa bình theá giôùi, moãi toân giaùo theo leã nghi rieâng cuûa mình. Vò Ñaïi Dieän Phaäït Giaùo Nhaät Baûn, ngöôøi ñaõ tham döï bieán coá, cho bieát caûm töôûng nhö sau: "Toâi coøn nhôù roõ nhö söï vieäc vöøa xaûy ra ngaøy hoâm qua vaäy: Ñoù laø laàn thöù nhaát toâi gaëp Ñöùc Gioan Phaoloâ II taïi Assisi. Lôøi ngaøi gaây xuùc ñoäng nhieàu nôi taâm hoàn toâi. Ngaøi noùi: "Chuùng ta khoâng theå caàu nguyeän cuøng moät Thieân Chuùa nhö nhau, nhöng chuùng ta coù moät taâm hoàn nhö nhau, taâm hoàn khaùt khao hoøa bình; chuùng ta coù theå caàu nguyeän taïi moät nôi vôùi nhau". Ñaïi Dieän Phaät Giaùo Nhaät noùi tieáp: "Töø ñoù, tinh thaàn Assisi naøy ñaõ ñöôïc tieáp tuïc soáng taïi nöôùc Nhaät chuùng toâi. Haèng naêm treân Nuùi Thaùnh cuûa Phaät Giaùo, nuùi Ieri, ñaïi dieän caùc toân giaùo hoïp nhau ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình".

Ngoaøi caùc hoaït ñoäng treân ñaây, Ñöùc Gioan Phaoloâ II hoaït ñoäng caùch rieâng cho söï hieäp nhaát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ. Ngaøi môøi goïi tìm ra nhöõng hình thöùc cuûa söï hieäp thoâng môùi ñeå tieán ñeán Naêm 2000, neáu khoâng hieäp nhaát vôùi nhau ñöôïc hoaøn toaøn, ít ra ñöøng chia reõ theâm nöõa. Nhaø thaàn hoïc Chính Thoáng Olivier Cleùment, ngöôøi ñaõ ñöôïc ÑTC môøi soaïn baøi suy ngaém Ñaøng Thaùnh Giaù Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh naêm 1997 vöøa qua, cho bieát nhö sau: "Toâi coù moät caûm giaùc khaùc thöôøng veà söùc maïnh cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Tröôùc heát söùc maïnh veà söï soáng cuûa ngaøi, ngay töø ñaàu Trieàu Giaùo Hoaøng vaø roài sau caû vuï möu saùt, söùc maïnh thieâng lieâng vaø toâi tin raèng cho duø coù nhöõng deø ñaët coù theå coù veà khía caïnh naøy, khía caïnh khaùc, Ñöùc Gioan Phaoloâ II laø ngöôøi ñaõ cöùu vaõn chính caùc neàn taûng ñöùc tin Kitoâ cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Toâi phaûi noùi thaønh thöïc: Ngaøi coù moät söùc maïnh raát lôùn lao".

Ñöôïc höôùng daãn raát nhieàu bôûi Ñöùc Maria, Ñöùc Gioan Phaoloâ II thaáy roõ thieân taøi cuûa ngöôøi phuï nöõ, vôùi söï nhaäy caûm khaùc thöôøng cuûa hoï, coù khaû naêng cöùu vaõn nhaân loaïi. Ngaøi laø Vò Giaùo Hoaøng ñaàu tieân ñaõ coâng boá moät Vaên Kieän rieâng veà Phuï Nöõ: "Mulieris dignitatem: Phaåm giaù ngöôøi phuï nöõ". Ngaøi cuõng laø vò Giaùo Hoaøng ñaàu tieân vieát moät böùc thö chính thöùc cho caùc treû em, xin caùc em caàu nguyeän cho hoøa bình theá giôùi. Ngaøi öa thích noùi vôùi giôùi treû. Ngaøi yeâu thöông hoï vaø tin töôûng vaøo hoï. Ngaøi thöôøng noùi: "Caùc con laø töông lai cuûa Giaùo Hoäi, cuûa Quoác Gia, cuûa Theá Giôùi". Taïi Manila, thaùng Gieâng naêm 1995, gaàn 5 trieäu ngöôøi, ña soá laø giôùi treû ñaõ ñoùn tieáp vaø hoan hoâ ngaøi. Ñaây laø moät cuoäc saëp gôõ vó ñaïi nhaát, tính cho tôùi nay, cuûa Ngaøy theá giôùi Thanh Nieân, do ngaøi thaønh laäp sau Naêm Thaùnh ngoaïi leä 1983-1984, möøng kyû nieäm 1950 naêm Ôn Cöùu Chuoäc. "Ngaøi laø moät Vò Giaùo Hoaøng ñaõ bieát laøm nhieàu söï cho chuùng toâi - moät thanh nieân tuyeân boá trong dòp kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng - nhöng toâi nghó laø khoâng nhöõng cho giôùi treû chuùng toâi maø coøn cho caû theá giôùi Coâng Giaùo nöõa. Ngaøi ñaõ bieát ñem ñeán moät thuùc ñaåy môùi, moät nghò löïc môùi, ñoái vôùi toâi, ñaây laø yù nghóa lôùn lao vaø cao caû".

Ñöùc Gioan Phaoloâ II coøn laø vò Giaùo Hoaøng cuûa vieäc suïp ñoå cuûa caùc böùc töôøng ngaên caùch giöõa Ñoâng vaø Taây. Ngaøi muoán Baéc-Nam laïi gaàn nhau. Veà nhaân quyeàn, ngaøi yeâu caàu cho moïi ngöôøi töï do, coâng bình, hoøa bình. Ngaøi khuyeân toân troïng söï soáng, ngaøi chuû tröông loaïi boû aùn töû hình. Ñoái vôùi caùc ngöôøi ngheøo khoå hôn, ngaøi keâu goïi tha haún caùc moùn nôï ngoaïi quoác vaø chaám döùt caùc cuoäc caám vaän, gaây neân caûnh ngheøo ñoùi cho caùc daân toäc. Ngaøi yeâu caàu nhaø caàm quyeàn hôïp thöùc hoùa caùc ngöôøi di cö leùn luùt. Ñeå böôùc vaøo Naêm 2000 caàn phaûi bieát tha thöù vaø bieát xin tha thöù. Ngaøi ñaõ ñeå laïi kinh nghieäm vaø göông saùng cho chuùng ta sau vuï möu saùt 13.5.1981. Ngay trong beänh vieän, ngaøi ñaõ tuyeân boá tha thöù cho Ali Agca, "ngöôøi anh em" ñaõ caàm suùng baén ngaøi. Sau ñoù ngaøi ñaõ tôùi nhaø giam ñeå vieáng thaêm anh. Ngaøi noùi: "Toâi caàu nguyeän cho ngöôøi anh em ñaõ baén vaøo toâi. Toâi thaønh thöïc tha thöù". Ñoù laø vaøi neùt veà 20 naêm Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II.


Back to Radio Veritas Asia Home Page