ÑTC tieáp ñoaøn haønh höông
töø Coäng Hoøa Bielorussia ñeán Roma
ñeå möøng kyû nieäm 20 naêm
Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ÑTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp ñoaøn haønh höông töø Coäng Hoøa Bielorussia ñeán Roma ñeå möøng kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ÑTC.

Vatican - 17.10.98 - Saùng thöù Baåy, 17/10/98, luùc 12 giôø tröa, taïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC ñaõ tieáp ñoaøn haønh höông goàm moät ngaøn ngöôøi, ñeán töø Coäng Hoøa Bielorussia, do Ñöùc Hoàng Y Kazimierz Swiatek, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Minsk, höôùng daãn, ñeå möøng kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ÑTC.

Trong dieãn vaên ñoïc cho ñoaøn haønh höông, tröôùc heát, ÑTC nhaéc ñeán yù nghóa cuûa neàn ñoäc laäp maø daân toâïc Bielorusso ñaõ chieám laïi ñöôïc, sau nhöõng bieán coá ñaõ thay ñoåi caùch saâu xa cô caáu chính trò taïi mieàn Trung vaø Ñoâng AÂu, naêm 1989 vaø 1990. Sau ñoù, ÑTC noùi ñeán nhöõng ñau khoå caùc ngöôøi Nga traéng phaûi gaùnh chòu trong theá kyû 20 naøy: cuoäc caùch maïng Bosevic - nhöõng taøn phaù cuûa ñeä nhò theá chieán vaø chính saùch haø khaéc cuûa cheá ñoä coäng saûn Lieân Xoâ ñoái vôùi caùc ngöôøi ñoái laäp. Nhieàu ngöôøi daân Bielorusso ñaõ phaûi traû giaù ñaét cho söï choáng ñoái cuûa mình; ñoù laø bò ñaøy ñi ñeán nhöõng mieàn ñaát xa xoâi. ÑTC nhaán maïnh caùch rieâng ñeán nhöõng ñau khoå vaø nhöõng xæ nhuïc Ñöùc Hoàng Y Swaitek ñaõ phaûi chòu: ngaøi laø moäât ngöôøi choáng ñoái cöông quyeát cheá ñoä coäng saûn Lieân Xoâ. Göông saùng vaø kinh nghieäm cuûa ngaøi phaûn chieáu soá phaän cuûa nhieàu ngöôøi daân Bielorusso.

Ngoaøi vieäc vui möøng vôùi ngöôøi daân Bielorusso veà neàn ñoäc laäp, ÑTC khoâng queân nhaéc laïi cho caùc tín höõu söï caàn thieát phaûi beânh vöïc söï töï do naøy vaø phaûi cöông quyeát baùc boû tính caùch phænh gaït cuûa caùc yù thöùc heä vaø cuûa nhöõng caùm doã höôûng thuï vaät chaát. ÑTC keát thuùc baøi noùi chuyeän baèng vieäc gôïi laïi hình aûnh cuûa Chuùa Kitoâ vaø baèng vieäc nhaán maïnh vôùi ñoaøn haønh höông raèng: ñöùc tin nôi Chuùa taïo neân caùch toát nhaát ñeå ñaùp laïi nhöõng thaùch ñoá maø Coäng Hoøa Bielorussia, ñöôïc taùi sinh, ngaøy nay phaûi ñoái phoù.


Back to Radio Veritas Asia Home Page