Moät naêm
ba Vò Giaùo Hoaøng keá tieáp nhau

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät naêm ba Vò Giaùo Hoaøng keá tieáp nhau.

Vatican - 16.10.98 - Coù leõ trong lòch söû Giaùo Hoäi, chöa luùc naøo trong moät naêm coù ba vò Giaùo Hoaøng keá tieáp nhau treân Toøa Pheâroâ. Naêm naøy laø naêm 1978.

Ñöùc Phaoloâ VI qua ñôøi ngaøy 6.8.1978, sau 15 naêm phuïc vuï Giaùo Hoäi. Ngaøy 26.8.1978, caùc Ñöùc Hoàng Y baàu Ñöùc Albino Luciani, Hoàng Y Giaùo Chuû Venezia, leân theá vò. Nhöng ngaøi qua ñôøi 28.9.1978, sau 33 ngaøy. Caùc Ñöùc Hoàng Y laïi ñöôïc trieäu taäp veà Roma, ñeå baàu Giaùo Hoaøng môùi. Ñöùc Hoàng Y Giuse Trònh nhö Khueâ, Toång Giaùm Muïc Haø Noäi, vaãn coøn ôû Roma, chöa kòp veà Vieät Nam. Ngaøi ñaõ cuøng vôùi caùc Vò Hoàng Y khaùc hoïp Maät vieän ñeå baàu vò thay theá Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát. Trong hai ngaøy 15 vaø 16.10.1978, Maät Vieän ñaõ baàu Ñöùc Hoàng Y Karol Wojtyla, ngöôøi Ba Lan , Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Cracovia, laøm Giaùo Hoaøng. Ngaøi laø vò Giaùo Hoaøng khoâng phaûi ngöôøi YÙ sau hôn 450 naêm. Nhieàu ngöôøi cho raèng laàn naøy cuoäc baàu cöû seõ khoù khaên vaø laâu daøi. Nhöõng döï ñoaùn loaøi ngöôøi ñaõ sai laàm. Sau hai ngaøy, Giaùo Hoäi ñaõ coù vò chuû chaên môùi.

Ñöùc Karol Wojtyla laø vò Giaùo Hoaøng thöù 264 tính töø Thaùnh Pheâroâ. Ngaøi laáy teân hieäu laø Gioan Phaoloâ ñeä nhò, ñeå nhôù vò tieàn nhieäm tröïc tieáp cuûa ngaøi vaø ñoàng thôøi ñeå nhôù hai vò Giaùo Hoaøng cuûa Coâng Ñoàng: Ñöùc Gioan XXIII vaø Ñöùc Phaoloâ VI. Ñöùc Gioan Phaoloâ II laø vò Giaùo Hoaøng tieân khôûi goác Slavoâ. Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ngaøi ñöôïc coi laø daøi hôn caû trong theá kyû 20 naøy.

Sau ñaây laø nhöõng nhaän xeùt cuûa Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, vò coäng taùc gaàn nhaát cuûa ÑTC vaø cuøng chung traùch nhieäm muïc vuï vaø quaûn trò Giaùo Hoäi hoaøn caàu vôùi ngaøi, treân Ñaøi Phaùt Thanh Vatican (16.10.98), trong dòp möøng Kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II.

Ñöùc Hoàng Y Sodano ñaõ quaû quyeát nhö sau: 20 naêm treân Toøa Thaùnh Pheâroâ cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II dó nhieân ñaùnh daáu moät ñoaïn noåi baät cuûa lòch söû thôøi ñaïi ta. Vaø sau ñaây laø nhöõng ñaëc ñieåm chính cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng naøy:

Ñaëc ñieåm thöù nhaát: laø tình ngöôøi cha chung cuûa ngaøi - ñaây laø moät khía caïnh cuõng ñöôïc chöùa ñöïng trong töôùc hieäu maø chuùng ta duøng khi noùi veà hay noùi vôùi ÑTC: "Ñöùc Thaùnh Cha", bôûi vì ngöôøi Coâng Giaùo theá giôùi coi ngaøi laø ngöôøi Cha thieâng lieâng cuûa toaøn Daân Coâng Giaùo.

Ñaëc ñieåm thöù hai: rieâng bieät cuûa trieàu Giaùo Hoaøng naøy laø vieäc rao giaûng Chaân Lyù; ÑTC laø Thaày Daïy Chaân Lyù. Chæ caàn ñoïc caùc Thoâng Ñieäp cuûa ngaøi, caùc Toâng Huaán cuûa ngaøi, vaø chæ caàn nhìn vaøo nhöõng chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ngaøi , nhöõng buoåi tieáp kieán. Moät trong caùc Thoâng Ñieäp mang töïa ñeà laø "Splendor Veritatis" (aùnh saùng ngôøi cuûa Chaân Lyù); nhöng chuùng ta coù theå noùi: taát caû Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ngaøi ñöôïc daønh cho vieäc laøm cho aùnh saùng Chaân Lyù chieáu doïi trong theá gian.

Ñaëc ñieåm thöù ba caàn nhaán maïnh laø ñaëc ñieåm cuûa hoaït ñoäng muïc vu: ÑTC nhö ngöôøi höôùng daãn daân Coâng Giaùo; höôùng daãn anh em ngaøi trong haøng Giaùm Muïc; höôùng daãn vaø doïi aùnh saùng cho caùc nhaø caàm quyeàn theá giôùi khi caùc vò ñeán gaëp ngaøi; höôùng daãn caû vaø caùch rieâng Giaùo Phaän Roma, giaùo phaän cuûa ngaøi.

Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh noùi tieáp: Ñaëc ñieåm sau cuøng toâi muoán nhaán maïnh laø: ñaëc ñieåm "ngöôøi Samaritano nhaân haäu" treân caùc ngaû ñöôøng theá giôùi. ÑTC raát nhaäy caûm tröôùc ñaùm ñoâng bieån ngöôøi: ngaøi thaáy caùc quyeàn caên baûn cuûa hoï bò chaø ñaïp; ngaøi nhaäy caûm tröôùc nhöõng ngöôøi ñau khoå vì ngheøo naøn, vì ñoùi khoå, vì beänh taät. Vì theá ÑTC trôû neân tieáng noùi cuûa nhöõng ai khoâng coù tieáng noùi. Veà phöông dieän naøy toâi ñaõ thaáy ngaøi daønh taát caû söï haêng say ñeå beânh vöïc phaåm giaù con ngöôøi, ñeå coå voõ nhaân quyeàn. Ñeå keát thuùc , toâi xin noùi raèng: Trieàu Giaùo Hoaøng naøy thöïc laø moät ôn lôùn lao Chuùa ban cho Giaùo Hoäi".

Chieàu 16.10.98, cuõng vaøo chính luùc Ñöùc Hoàng Y Felici loan baùo Tin Vui coù Giaùo Hoaøng môùi, caùch ñaây 20 naêm, caùc quaû chuoâng caùc nhaø thôø Ba Lan, trong ñoù coù moät quaû chuoâng lôùn nhaát cuûa Ba Lan, naëng 11 taán, vang leân vaø tieáp vaän vôùi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, qua ñaøi Truyeàn Hình Telepace , ñeå caùc quaû chuoâng cuûa Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ cuõng hoøa theo, möøng kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Hieän dieän trong leã möøng ÑTC taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, coù oâng thò tröôûng Roma, Francesco Rutelli, caùc Ñöùc Hoàng Y Jozef Glemp (Toång Giaùm Muïc Varsavia) , Ñöùc Hoàng Y Macharski (Toång Giaùm Muïc Cracovia) - Ñöùc Hoàng Y Noeâ, Phuï traùch Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Sepe, Toång Thö Kyù UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh , daân chuùng Roma, nhieàu ñoaøn haønh höông vaø khaùch du lòch. Ngoaøi ra, ban nhaïc cuûa Giaùo Phaän Roma cöû baøi "Con Laø Ñaù" (Tu es Petrus) do linh muïc nhaïc sö Frisina ñieàu khieån. Cuøng giuùp vui trong buoåi leã naøy coøn coù nhieàu ngheäï só vaø ca só thôøi danh. Ca só David D’Eor, ngöôøi Do Thaùi, ñeán töø Tel Aviv ñeå haùt baøi "Alleluia" möøng ÑTC. Ca só Minghi haùt baøi do chính ca só saùng taùc trong dòp naøy ñeå möøng ÑTC. Töïa ñeà cuûa baøi haùt: "Moät ngöôøi ñeán töø phöông xa". Ngoaøi ra, coøn coù hai ñoaøn tuùc caàu cuûa Thò Xaõ Roma ñeán ñeå chuùc muøng Vò Giaùo Hoaøng theå thao.

Ban toái, Ñaøi Telepace truyeàn ñi nhöõng hình aûnh ñeïp nhaát cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng vaø nhöõng cuoäc phoûng vaán nhieàu nhaân vaät chính trò, nhö Nelson Mandela, Toång Thoáng Nam Phi, Benjamin Netanyahu, Thuû Töôùng Do Thaùi.

Chuùa nhaät 18.10.98, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC seõ chuû söï Thaùnh leã taï ôn do Giaùo Phaän Roma toå chöùc, vôùi söï tham döï cuûa caùc giaùo xöù. Taát caû caùc Vò Hoàng Y coù maët taïi Roma vaø caùc vò ñöùng ñaàu caùc Cô Quan Toøa Thaùnh seõ ñoàng teá vôùi ÑTC.


Back to Radio Veritas Asia Home Page