Phaùi ñoaøn Ba Lan ñeán Roma
chuùc möøng ÑTC dòp kyû nieäm
20 naêm laøm Giaùo Hoaøng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phaùi ñoaøn Ba Lan ñeán Roma chuùc möøng ÑTC dòp kyû nieäm 20 naêm laøm Giaùo Hoaøng.

Vatican - 16.10.98. Thöù Saùu 16.10.98, kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, moät phaùi ñoaøn ñoâng ñaûo cuûa Giaùo Hoäi vaø Chính Phuû Ba Lan ñeán Roma ñeå caàu nguyeän vaø chuùc möøng ÑTC, do Ñöùc Hoàng Y Jozef Glemp, Giaùo Chuû vaø Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Varsavia, höôùng daãn. Tham döï phaùi ñoaøn coù raát nhieàu giaùm muïc, linh muïc, nam nöõ tu só vaø 15 ngaøn giaùo daân. Veà phía Chính Phuû coù Toång Thoáng Aleksander Kwasniewski vaø phu nhaân, chuû tòch Thöôïng vaø Haï Vieän, Chuû Tòch Coâng Ñoaøn Lieân Ñôùi (Solidarnosc), Marian Krzaklawski , nhieàu Nghò Só vaø Daân Bieåu , Ban Haønh Chính Thò Xaõ Cracovia vaø Varsavia.

Phaùi ñoaøn ñaõ daâng thaùnh leã taï ôn taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Sau ñoù, vaøo luùc 11 giôø, ÑTC tieáp Phaùi Ñoaøn cuõng taïi Quaûng Tröôøng. Trong baøi noùi chuyeän, vôùi nhöõng lôøi leõ ñôn sô, chaân thaønh, ÑTC chaøo caùc ngöôøi ñoàng höông nhö sau: "Anh chò em ñeán beân moä Thaùnh Pheâroâ, Vò Laõnh Ñaïo caùc Toâng Ñoà, ñeå caûm taï Chuùa cuøng vôùi toâi, veà 20 naêm phuïc vuï muïc vuï cuûa toâi ñoái vôùi Giaùo Hoäi". Roài vôùi gioïng thaân maät, ÑTC gôïi laïi giôø phuùt lo sôï Chuùa Kitoâ goïi ngaøi töø ñoài Wawel (Ba Lan), ñeán ñoài Vatican; Ñoù laø ngaøy 16.10.1978, trong nhaø nguyeän Xistine, sau khi ñaõ boû phieáu xong, Vò Hoàng Y nhieáp chính ñeán hoûi toâi: "Coù chaáp nhaän khoâng?". Vaø toâi ñaùp: "Trong söï tuøng phuïc cuûa ñöùc tin tröôùc Chuùa Kitoâ, Chuùa cuûa toâi, trong söï phuù thaùc hoaøn toaøn cho Meï Chuùa Kitoâ vaø Meï Giaùo Hoäi, yù thöùc veà nhöõng khoù khaên lôùn lao, toâi xin chaáp nhaän".

Gôïi laïi nhöõng lôøi naøy, Ñöùc Gioan Phaoloâ II nghó ñeán hình aûnh cuûa Ñöùc coá Hoàng Y Stephan Wyszynski, Giaùo Chuû Ba Lan. Trong Maät Vieän, Ñöùc Hoàng Y ñaõ laïi gaàn Ñöùc Karol Wojtyla vaø noùi vôùi ngaøi: "Neáu caùc vò Hoàng Y choïn Cha, toâi xin Cha ñöøng töø choái". Vaø Ñöùc Karol Wojtyla ñaùp laïi: "Xin caûm ôn Ñöùc Hoàng Y. Xin Chuùa traû coâng cho Ñöùc Hoàng Y". Nghe laïi nhöõng lôøi naøy, daân chuùng caûm ñoäng voã tay hoan hoâ. Roài Ban Nhaïc Quaân Ñoäi ñeán töø Ba Lan cöû baøi: Sto Lat, laø baøi chuùc thoï ÑTC. "Ñöôïc Chuùa keâu goïi höôùng daãn Giaùo Hoäi" treân ñöôøng canh taân cuûa Coâng ñoàng Vatican II , ÑTC noùi: "Töø nhieàu naêm, toâi chuaån bò mình cuøng vôùi taát caû Giaùo Hoäi ñeå böôùc vaøo Ngaøn Naêm Thöù Ba".

Vaøo ngaøy 22 thaùng 10 naêm 1978, trong thaùnh leã khai maïc Thöøa Taùc Vuï Chuû Chaên toaøn theå Giaùo Hoäi, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ hoâ lôùn tieáng: "Haõy môû roäng cöûa cho Chuùa Kitoâ". Lôøi keâu goïi naøy, ÑTC ñaõ nhaéc ñi nhaéc laïi nhieàu laàn. Hoâm nay, trong buoåûi tieáp phaùi ñoaøn Giaùo Hoäi vaø Chính Phuû Ba Lan, ÑTC nhaéc laïi caùch rieâng nhö lôøi caàu chuùc toát ñeïp nhaát, göûi tôùi caùc ngöôøi ñoàng höông coù maët taïi Quaûng Tröôøng vaø taïi Queâ Höông: "Haõy môû toang cöûa ra cho Chuùa Kitoâ, caùc cöûa Vaên Hoùa, cuûa Kinh Teá, cuûa Chính Trò, cuûa Gia Ñình vaø nhaát laø cuûa ñôøi soáng con nguôøi vaø xaõ hoäi".

Nhaân dòp kyû nieäm 20 Trieàu Giaùo Hoaøng, nhaät baùo Quan Saùt Vieân Roma (L’Osservatore Romano) ngaøy 16.10.98 ra soá ñaëc bieät vôùi baøi cuûa Ñöùc Hoáng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh. Nhaät baùo coøn thu löôïm chöùng taù cuûa nhieàu nhaân vaät treân theá giôùi, nhö cöïu chuû tòch Lieân Xoâ Mikhail Gorbaciov, Thaày Roger Vieän Phuï Ñan Vieän ñaïi keát Taizeù, Nöõ Tu Nirmala, Beå Treân Toång Quyeàn Doøng Caùc Nöõ Tu Thöøa Sai Baùc AÙi cuûa Meï Teâreâsa, Baø Violeta Chamorro, cöïu Toång Thoáng Coäng Hoøa Nicaragua, Baø Chiara Lubich, vò saùng laäp Phong Traøo Focolare vaø nhieàu vò Hoàng Y...


Back to Radio Veritas Asia Home Page