Thaùnh Leã ngaøy thöù Saùu
Möøng 20 naêm trieàu Giaùo Hoaøng
cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thaùnh Leã Möøng 20 naêm trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II.

Thöù Saùu 16/10/98 laø ngaøy kyû nieäm ñuùng 20 naêm trieàu ñaïi Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, moät trieàu Giaùo Hoaøng laâu hôn caû cuûa theá kyû 20 naøy. Haøng chuïc ngaøn tín höõu Coâng Giaùo, trong soá naøy coù khoaûng 25 ngaøn ngöôøi Ba Lan, toång thoáng Ba Lan vaø phu nhaân, caùc nhaø laõnh ñaïo chính trò ñaõ coù maët taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ ñeå tham döï thaùnh leã taï ôn ñaëc bieät möøng ngaøy kyû nieäm 20 naêm laøm Giaùo Hoaøng cuûa ÑTC. Trong muïc Thôøi Söï Quoác Teá tuaàn naøy, chuùng toâi xin göûi ñeán quí vò vaø caùc baïn moät vaøi dieãn bieán lieân quan tôùi thaùnh leã taïi quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ ngaøy thöù Saùu 16/10/98, caûm nghó cuûa ÑTC cuõng nhö cuûa moät soá nhaø laõnh ñaïo treân theá giôùi veà Ñöùc Gioan Phaoloâ II…….

"Chuùng ta coù Giaùo Hoaøng môùi", ñoù laø lôøi loan baùo cuûa Ñöùc Hoàng Y Felici ngaøy 16/10 naêm 1978, sau khi caùc Hoàng Y vaøo maät vieän ñaõ choïn Ñöùc Hoàng Y Karol Wojtyla, ngöôøi Ba Lan, leân laøm vò keá nghieäp thöù 264 Thaùnh Pheâroâ, laáy teân hieäu laø Gioan Phaoloâ II. Thöù Saùu 16/10/98, vaøo ban saùng coù thaùnh leã taï ôn ñaëc bieät taïi quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ ñeå kyû nieäm 20 naêm ngöôøi con yeâu quí cuûa Ba Lan leân laøm vò chuû chaên giaùo hoäi Coâng Giaùo hoaøn vuõ. Quang caûnh taïi quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ ñaày ngaäp maøu côø cuûa Ba Lan vaø caùc bieåu ngöõ cuûa Coâng Ñoaøn Lieân Ñôùi Ba Lan, töôûng chöøng nhö Krakow, sinh quaùn cuûa ÑTC ñaõ vöôït khoâng gian ñeå tôùi quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ naøy. Quoác ca vaø caùc baøi ca cuûa Ba Lan vang doäi khaép quaûng tröôøng giöõa luùc chieác xe chôû ÑTC Gioan Phaoloâ II chaïy chaäm giöõa ñoaøn ngöôøi ñeán döï leã vaø chia seû nieàm vui möøng vôùi ÑTC. Baàu khí thaät caûm ñoäng, nhaát laø trong soá nhöõng tín höõu Ba Lan. Nhieàu ngöôøi ñaõ rôi leä vì caûm ñoäng, vaø ngöôøi ta thaáy khuoân maët cuûa ÑTC cuõng bieåu loä söï traàm ngaâm vaø caûm ñoäng khoâng keùm. Trong ngaøy leã troïng ñaïi naøy, ÑTC ñaõ xin nhöõng ngöôøi ñoàng höông cuûa ngaøi caàu nguyeän ñeå ngaøi coù theå ñaït ñöôïc öôùc nguyeän daãn ñöa giaùo hoäi Coâng Giaùo hoaøn vuõ böôùc vaøo thieân nieân kyû thöù ba. Söï hieän dieän cuûa phaùi ñoaøn chính phuû Ba Lan vaø nhöõng ngöôøi ñoàng höông chaéc chaén ñaõ laø moät moùn quaø ñaày yù nghóa ñoái vôùi ÑTC, vaø nhö theo lôøi cuûa caùc vò coäng taùc vôùi ÑTC raèng duø ñaõ soáng vaø laøm vieäc taïi Roma töø 20 naêm qua nhöng ÑTC vaãn coøn nhôù nhaø. Chính ÑTC cuõng noùi leân caûm nghó naøy khi ngaøi tuyeân boá vôùi nhöõng ngöôøi Ba Lan nhö sau: "Ñieàu gì toát cho queâ höông Ba Lan, laø toát ñoái vôùi toâi. Ñieàu gì laøm cho Ba Lan ñau buoàn, maát danh döï, hay ñe doïa tôùi Ba Lan, ñeàu trôû thaønh moät phaàn trong toâi, moät phaàn trong traùi tim, trong trí oùc vaø caûm nghó cuûa toâi".

Vôùi gioïng ñaày caûm ñoäng, ÑTC ñaõ nhôù laïi buoåi chieàu ngaøy 16/10/1978, sau khi ngaøi ñöôïc choïn laøm ngöôøi keá vò Thaùnh Pheâroâ ñaàu tieân khoâng phaûi laø ngöôøi YÙ keå töø 455 naêm qua. Caùc tín höõu hieän dieän ñaõ hoan hoâ nhieät lieät hôn moät phuùt ñoàng hoà khi ÑTC gôïi laïi giaây phuùt taïi nhaø nguyeän Sistine, sau khi ngaøi ñöôïc choïn laøm giaùo hoaøng, vò Hoàng Y nhieáp chính hoûi "Coù chaáp nhaän khoâng", vaø ngaøi ñaùp: "Trong söï tuøng phuïc cuûa ñöùc tin tröôùc Chuùa Kitoâ, Chuùa cuûa Toâi, trong söï phoù thaùc hoaøn toaøn cho Meï Chuùa Kitoâ vaø Meï Giaùo Hoäi, yù thöùc veà nhöõng khoù khaên lôùn lao, toâi xin chaáp nhaän". Ñoái vôùi ngöôøi daân Ba Lan vaø caùc söû gia, caâu "Toâi xin chaáp nhaän", ñaõ laøm thay ñoåi caû lòch söû hieän ñaïi cuûa Ba Lan. Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñöôïc coi laø nhaân vaät ñaõ giöõ moät vai troø chuû yeáu trong bieán coá suïp ñoå cuûa chuû nghóa coäng saûn taïi queâ höông cuûa ngaøi, môû maøn cho söï suïp ñoå tieáp theo cuûa caùc cheá ñoä coäng saûn thuoäc khoái Ñoâng AÂu.

Baøi dieãn vaên cuûa ÑTC ñaõ bò ngaét quaõng nhieàu laàn, khi caùc tín höõu Ba Lan haùt baøi "Sto Lat" (Xin cho ngaøi ñöôïc soáng traêm tuoåi). ÑTC cuõng gôïi laïi bieán coá möu saùt ngaøi ngaøy 13/5/1981 taïi quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, khi ngaøy noùi nhö sau: "Thaät laø khoù khi noùi veà bieán coá naøy maø khoâng traùnh khoûi xuùc ñoäng. Toâi caûm ôn queâ höông Ba Lan, caùc ngöôøi ñoàng höông veà nhöõng lôøi caàu nguyeän ñaõ ban cho toâi söùc maïnh ñeå ñoái maët tröôùc töû thaàn. Giôø ñaây, laø luùc ñeå chuùng ta nhìn veà töông lai. Töø nhieàu naêm qua, toâi chuaån bò ñeå ñöa toaøn theå giaùo hoäi böôùc qua ngöôõng cöûa cuûa thieân nieân kyû thöù ba. Toâi xin quí vò caàu nguyeän ñeå toâi coù theå chu toaøn coâng taùc maø Thieân Chuùa ñaõ trao phoù cho toâi. Caùch ñaây 20 naêm khi toâi baét ñaàu thöøa taùc vuï cuûa vò chuû chaên. Toâi noùi: "Haõy môû cöûa cho Chuùa Kitoâ", giôø ñaây tröôùc theàm thieân nieân kyû thöù ba, nhöõng lôøi naøy laïi mang moät yù nghóa huøng hoàn hôn." Sau nhöõng lôøi treân ñaây, ÑTC Gioan Phaoloâ II cuõng khoâng queân ñeà caäp tôùi nhöõng hoaøn caûnh hieän taïi ôû Ba Lan, queâ höông cuûa ngaøi. Ngöôøi daân Ba Lan ñang ñöùng tröôùc nhöõng caùm doã cuûa chuû nghóa tieâu thuï, vaø neàn luaân lyù ñaõ giuùp hoï giöõ vöõng ñöùc tin döôùi cheá ñoä coäng saûn ñang coù chieàu höôùng raïn nöùt. Ngaøi khuyeân nhöõng ngöôøi ñoàng höông nhö sau: "Ba Lan ngaøy nay caàn nhöõng ngöôøi coù ñöùc tin saâu ñaäm vaø löông taâm lieâm chính döïa treân phuùc aâm vaø giaùo huaán xaõ hoäi cuûa hoäi thaùnh. Ba Lan caàn nhöõng con daân Kitoâ can ñaûm vaø coù traùch nhieäm". Sau thaùnh leã vaø buoåi tieáp kieán phaùi ñoaøn chính phuû Ba Lan, vaøo buoåi toái thöù Saùu 16/10/98, ngaøi xuaát hieän treân cöûa soå phoøng laøm vieäc cuûa ngaøi ñeå ñoùn chaøo haøng chuïc ngaøn tín höõu ñeán tham döï buoåi hoøa nhaïc ñeå möøng leã kyû nieäm cuûa ngaøi. ÑTC coù veû thaám meät vaø ngaøi noùi caùc tín höõu raèng ngaøi caùm ôn nhöõng gì ñaõ xaûy ra cho ngaøi trong suoát 20 naêm ôû chöùc vò chuû chaên giaùo hoäi hoaøn vuõ. Buoåi hoøa nhaïc ñöôïc tröïc tieáp truyeàn hình veà Krakow, nôi ÑTC tröôùc khi ñöôïc baàu laøm giaùo hoaøng ñaõ laøm Toång Giaùm Muïc. Vaøo ñuùng 6:44 phuùt giôø Ba Lan chieàu thöù Saùu 16/10/98 vaø cuõng laø giaây phuùt vaøo ngaøy 16/10/1978, theá giôùi ñöôïc chính thöùc loan tin Ñöùc Karol Wojtyla leân laøm giaùo hoaøng, chuoâng taïi nhaø thôø chính toøa ôû Krakow ñaõ ñoå hoài ñeå ñaùnh daáu giaây phuùt lòch söû naøy.

Ñoù laø moät vaøi chi tieát lieân quan tôùi bieán coá taïi quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ nhaân kyû nieäm 20 trieàu giaùo hoaøng cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II. Cuõng trong ngaøy naøy, nhieàu nhaø laõnh ñaïo chính trò treân theá giôùi ñaõ göûi thö vaø ñieän vaên chuùc möøng ÑTC, ngöôøi ñöôïc ca ngôïi vì nhöõng noã löïc khoâng bieát moûi meät ñeå coå voõ cho hoøa bình theá giôùi. Lôøi chuùc möøng naøy ñeán töø khoâng ai khaùc hôn laø nhaø laõnh ñaïo cuûa quoác gia maø ÑTC chöa coù dòp ñaët chaân tôùi keå töø khi leân laøm giaùo hoaøng, toång thoáng Boris Yeltsin. Trong ñieän vaên chuùc möøng ÑTC, oâng Yeltsin ñaõ ghi nhaän bieát bao söï thay ñoåi treân theá giôùi keå töø khi Ñöùc Karol Wojtyla leân laøm giaùo hoaøng. OÂng noùi nhö sau: "ÑTC ñaõ chieám ñöôïc uy theá cuûa moät ngöôøi coå voõ khoâng moûi meät cho hoøa bình vaø coâng lyù, vaø suoát cuoäc soáng ñöôïc daønh ñeå cuûng coá caùc coät truï cuûa luaân lyù vaø ñoaøn keát trong quan heä giöõa caùc quoác gia, vaø cho toaøn theá nhaân loaïi noùi chung."

Chuû tòch Fidel Castro cuûa Cuba cuõng ñaõ baøy toû loøng meán moä cuûa oâng ñoái vôùi ÑTC qua buoåi tieáp kieán oâng daønh cho moät phaùi ñoaøn cuûa chính phuû YÙ ñeán vieáng thaêm Cuba. Moät vieân chöùc cao caáp trong phaùi ñoaøn, oâng Roberto Formigioni cho bieát, chuû tòch Castro ñaõ noùi raèng, ñoái vôùi rieâng caù nhaân, oâng raát caûm kích bôûi göông cuûa moät nhaân vaät ñaõ coâng du tôùi nhieàu nôi treân theá giôùi khoâng bieát moûi meät, ñeå noùi thaúng nhöõng yù nghó cuûa mình vaøo taâm trí cuûa moïi ngöôøi. Trong khi ñoù, toång thoáng YÙ, oâng Luigi Scalfaro cuõng daønh thôøi giôø maëc duø YÙ cuõng ñang ôû trong cuoäc khuûng hoaûng chính trò, ñeå ñích thaân ñeán döï thaùnh leã taï ôn taïi quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Thay maët cho toaøn theå daân YÙ, toång thoáng Scalfaro ñaõ göûi ñeán ÑTC nhöõng lôøi chuùc möøng toát ñeïp nhaát ñoàng thôøi caûm ôn ÑTC vì göông chöùng nhaân cho chaân lyù cuûa ngaøi, cho söï baûo veä cuûa ÑTC daønh cho ngöôøi ngheøo, nhöõng ngöôøi yeáu ñuoái vaø bò ñau khoå.


Back to Radio Veritas Asia Home Page