Kyû nieäm 20 naêm
Ñöùc Hoàng Y Karol Wojtyla
Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Cracovia, Ba Lan
ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng
laáy teân hieäu laø Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THÔØI SÖÏ: Kyû nieäm 20 naêm Ñöùc Hoàng Y Karol Wojtyla, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Cracovia, Ba Lan, ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng laáy teân hieäu laø Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò.

Thöù Saùu, ngaøy 16.10.98, giaùo hoäi Coâng Giaùo möøng kyû nieäm 20 naêm Ñöùc Hoàng Y Karol Wojtyla, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Cracovia, Ba Lan, ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng laáy teân hieäu laø Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò. Ngaøi laø Vò Keá Nghieäp thöù 264 cuûa Thaùnh Pheâroâ. Ñoàng thôøi ñaây cuõng laø dòp möøng kyû nieäm 40 naêm ngaøi ñöôïc taán phong Giaùm Muïc (20.09.1958 - 1998).

Nhaân dòp möøng kyû nieäm 20 naêm Ñöùc Karol Wojtyla ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng vaø 40 naêm thuï phong Giaùm Muïc, chuùng toâi xin pheùp trình baøy vaøi neùt veà Trieàâu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, moät Trieàu Giaùo Hoaøng laâu hôn caû cuûa theá kyû 20 naøy.

Töø ñaàu theá kyû 20, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ coù caùc vò Giaùo Hoaøng sau ñaây:

Ñöùc Karol Wojtyla , ngöôøi Ba Lan, ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng laø moät ngaïc nhieân heát söùc lôùn lao, khoâng nhöõng trong theá giôùi Coâng Giaùo maø treân caû theá giôùi. Sau hôn 450 naêm caùc vò Giaùo Hoaøng ngöôøi YÙ, nay laïi coù moät vò Giaùo Hoaøng ngöôøi nöôùc khaùc. Dó nhieân, trong Giaùo hoäi Coâng Giaùo, khoâng moät ngöôøi naøo bò coi laø ngoaïi quoác.

Vieäc choïn Ñöùc Karol Wojtyla laøm Giaùo Hoaøng laø moät ngaïc nhieân, nhöng xeùt theo phöông dieän thieâng lieâng vaø theo tinh thaàn ñöùc tin: thì ñaây laø moät vieäc quan phoøng cuûa Thieân Chuùa. Ñaây laø moät haønh ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Ngaøi luoân luoân höôùng daãn Giaùo Hoäi trong moïi hoaøn caûnh, moïi thôøi ñaïi. Thaät söï, theo nhöõng tieát loä, trong Maät Vieän tröôùc ñoù ñeå baàu Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát, Ñöùc Hoàng Y Karol Wojtyla cuõng ñaõ ñöôïc moät soá phieáu. Theo moät Ñöùc Hoàng Y cho bieát, thaáy teân mình ñöôïc ñeå yù, Ñöùc Karol Wojtyla run sôï. Nhö vaäy, Ñöùc Hoàng Y Karol Wojtyla ñaõ ñöôïc moät soá ñoàng nghieäp löu yù, caùch rieâng caùc vò Hoàng Y noùi tieáng Ñöùc. Ñöùc Hoàng Y Franz Koenig, cöïu Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Vienne, tieát loä vôùi nguyeät san coù teân laø "Ba Möôi Ngaøy" ("30 Giorni") nhö sau: Chuùng toâi coù thöa vôùi Ñöùc Hoàng Y Wyszynski, Giaùo Chuû Ba Lan raèng: Laàn naøy, Ba Lan phaûi cung caáp cho Giaùo Hoäi moät vò Giaùo Hoaøng". Ñöùc Hoàng Y Giaùo Chuû Ba Lan luùc ñoù ñaõ traû lôøi: Ngöôøi coäng saûn BaLan ñang muoán toâi ra khoûi nöôùc. Toâi nhaát ñònh khoâng rôøi Ba Lan. Toâi ôû laïi ñeå chieán ñaáu cho ñöùc tin, cho Giaùo Hoäi, hôn nöõa toâi cuõng coù tuoåi roài". Ñöùc Hoàng Y Koenig ñaùp: Vaäy Ba Lan khoâng coù vò Hoàng Y khaùc sao? Coøn Ñöùc Karol Wojtyla thì sao?". Ñöùc Hoàng Y Wyszynski traû lôøi: "Toâi sôï caùc Vò Hoàng Y khoâng chaáp nhaän, vì ngaøi coøn treû, môùi 58 tuoåi thoâi".

Sau khi Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát qua ñôøi, caùc Vò Hoàng Y trôû veà Roma ñeå baàu Giaùo Hoaøng môùi. Cuoäc boû phieáu cuûa Maät Vieän Hoàng Y baét ñaàu vôùi ngaøy Chuùa Nhaät, vôùi boán laàn boû phieáu. Saùng thöù Hai, laø laàn boû phieáu thöù 5. Ñeán laàn boû phieáu thöù saùu, vaøo tröa thöù Hai, Ñöùc Karol Wojtyla baét ñaàu ñöôïc chuù yù ñeán. Ñeán laàn boû phieáu thöù baåy, vaøo ban chieàu thöù Hai, thì Ñöùc Karol Wojtyla ñöôïc 47 phieáu vaø laàn boû phieáu thöù taùm, Ngaøi ñöôïc 99 phieáu trong soá 111 vò Hoàng Y tham döï Maät vieän. Nhö theá, Ñöùc Karol Wojtyla ñaõ ñöôïc choïn vaøo luùc 5 giôø 20 phuùt chieàu ngaøy thöù Hai 16 thaùng 10 naêm 1978. Khoùi traéng töø nhaø nguyeän Xistine bay leân, baùo hieäu "Ñaõ coù Giaùo Hoaøng môùi", vaøo luùc 6 giôø 17 phuùt chieàu. Vaø luùc 6 giôø 43 phuùt chieàu, thöù Hai 16/10/1978, Ñöùc Hoàng Y Pericle Felici xuaát hieän tröôùc Bao Lôn maët tieàn Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, loan baùo cho daân chuùng tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng raèng: Chuùng Ta ñaõ coù Giaùo Hoaøng môùi (Habemus Papam). Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhò xuaát hieän treân Bao Lôn, vaøo luùc 7 giôø 35 phuùt chieàu, ñeå chaøo daân chuùng vaø ban Pheùp Laønh troïng theå "Cho Thaønh Roma vaø Cho Toaøn Theá Giôùi" ("Urbi et Orbi"). Khaùc haún vôùi caùc vò Tieàn Nhieäm cuûa ngaøi, tröôùc khi ban Pheùp Laønh, Ñöùc Gioan Phaoloâ II noùi vôùi daân chuùng baèng tieáng YÙ; duø ngaøi khoâng phaûi laø ngöôøi YÙ, nhöng ñaõ du hoïc taïi Roma. Ngaøi ñaõ noùi moät caùch ñôn sô thaønh thöïc; vaø nhöõng lôøi ñaàu tieân cuûa ngaøi ñaõ coù söùc gaây xuùc ñoäng vaø haêng say nôi daân chuùng, traùi haún vôùi nhöõng lo sôï cuûa chính ngaøi vaø cuûa caùc Vò Hoàng Y ñaõ baàu ngaøi: "Khoâng bieát ngöôøi daân Roma, voán quen thuoäc vôùi caùc vò Giaùo Hoaøng ngöôøi YÙ töø hôn 450 naêm nay, coù chaáp nhaän moät vò Giaùo Hoaøng ngöôøi nöôùc khaùc khoâng?". Taát caû nhöõng lo ngaïi naøy ñaõ tieâu tan, ngay töø luùc Vò Giaùo Hoaøng "ngöôøi Ba Lan" ra maét daân chuùng. "Caùc Vò Hoàng Y ñaõ choïn moät ngöôøi ôû xa, xa veà phöông dieän ñòa dö, nhöng luoân luoân gaàn guõi trong ñöùc tin. Neáu Toâi coù noùi sai tieáng YÙ, xin anh chò em söûa laïi cho toâi". Nhieàu traøng phaùo tay raát daøi ñoùn nhaän nhöõng lôøi ñôn sô, thaønh thöïc vaø raát taâm lyù naøy. Chính nhöõng lôøi ñôn sô, thaønh thöïc ñoù ñaõ chinh phuïc ñöôïc taâm hoàn vaø caûm tình cuûa ngöôøi daân. Ngaøy 9.11.78, trong leã nghi nhaän Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano, nhaø thôø chính toøa cuûa vò Giaùm Muïc Roma, trong baøi giaûng, ÑTC ñaõ noùi vôùi daân Roma caùch tha thieát raèng: "Xin anh chò em haõy chaáp nhaän toâi. Xin anh chò em haõy chaáp nhaän toâi". Vaø ngaøi ñaõ ñöôïc chaáp nhaän vaø ñöôïc yeâu meán khoâng nhöõng nhö caùc vò Giaùo Hoaøng ngöôøi Roma hay ngöôøi YÙ, maø coù leõ coøn hôn nöõa. Trong 20 naêm cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng, vôùi tö caùch laø Giaùm Muïc Roma, ÑTC ñaõ vieáng thaêm 274 trong soá hôn 300 giaùo xöù cuûa Giaùo Phaän Roma; vaø cuõng ñaõ vieáng thaêm haàu heát caùc mieàn khaùc nhau cuûa nöôùc YÙ. Ñoù laø chöa keå hôn 80 chuyeán vieáng thaêm quoác teá, ngoaøi Italia. Töø tröôùc tôùi giôø chöa coù vò Giaùo Hoaøng naøo ñaõ ñaït ñöôïc con soá naøy. Ngaøi ñaõ ñöôïc khoâng nhöõng ngöôøi daân YÙ meán phuïc, nhöng haàu nhö caû theá giôùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page