Vieäc ñoái thoaïi vôùi theá giôùi
trong 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng
cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vieäc ñoái thoaïi vôùi theá giôùi trong 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II.

Vatican - 12.10.98 - Ngaøy 16.10.1978 caùch ñaây 20 naêm, Ñöùc Hoàng Y Karol Wojtyla, moät ngöôøi con cuûa Ñaát Ba Lan, ñöôïc choïn laøm Giaùo Hoaøng. Ngaøi nhaän teân hieäu laø "Gioan Phaoloâ II", ñeå kính nhôù vò Tieàn Nhieäm cuûa ngaøi: Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát. Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñoái thoaïi vôùi theá giôùi ngay trong ngaøy Leã Khôûi Söï Thöøa Taùc Vuï cuûa Vò Chuû Chaên toaøn theå Giaùo Hoäi, baèng vieäc môøi goïi caùc daân toäc treân traùi ñaát naøy:

"Anh chò em haõy môû cöûa, haõy môû toang caùc cöûa ra cho Chuùa Kitoâ. Anh chò em ñöøng sôï!".

Trong 20 naêm cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng, vieäc ñoái thoaïi cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II vôùi theá giôùi vaãn tieáp tuïc lieân læ vaø taêng cöôøng. Trong Thoâng ñieäp "Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi" (Ecclesiam suam) thoâng ñieäp chæ ñaïo cho Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Phaoloâ VI, ñöôïc coâng boá ngaøy 6.08.1964, Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ vieát veà vieäc ñoái thoaïi trong Giaùo Hoäi. Vaøø sau ñoù, Ñöùc Gioan Phaoloâ II tieáp tuïc con ñöôøng ñoái thoaïi naøy vôùi theá giôùi nhaân danh Chuùa Kitoâ ñeå ñem Tin Möøng cöùu roãi ñeán cho moïi ngöôøi. Ñoái thoaïi qua caùc Dieãn Vaên, caùc Thoâng Ñieäp, caùc Toâng Thö vaø raát nhieàu cuoäc gaëp gôõ vaø caùc buoåi tieáp kieán trong caùc chuyeán vieáng thaêm muïc vuï treân theá giôùi. Ñoái thoaïi vôùi caùc vò laõnh ñaïo quoác gia, töø OÂng Gorbaciov ñeán oâng Fidel Castro; ñoái thoaïi vôùi caùc Vò Hoàng Y, Giaùm Muïc tham döï caùc Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi; ñoái thoaïi vôùi Daân Chuùa, caùch rieâng trong caùc buoåi tieáp kieán chung ngaøy thöù Tö haèng tuaàn; ñoái thoaïi cuûa Ñöùc AÙi vaø Chaân Lyù, nhaát laø ñoái thoaïi vôùi caùc neàn vaên hoùa, qua dieãn vaên ñaàu tieân taïi Truï Sôû Unesco ôû Paris ngaøy 2.06.1980.

Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch vaên hoùa, ñaõ phaùt bieåu treân Ñaøi Phaùt Thanh Vatican ngaøy 12.10.98 vöøa qua, nhaân dòp möøng kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ÑTC vaøo ngaøy 16/10/98, nhö sau:

"Luùc ñoù toâi laø Vieän Tröôûng cuûa Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo ôû Paris, toâi nhôù laïi söï söûng soát veà vieäc khaùm phaù ra con ngöôøi naøy: moät con ngöôøi noùi vôùi tö caùch laø moät nhaø trí thöùc loãi laïc, ñoàng thôøi laø Vò Chuû Chaên toái cao cuûa Giaùo Hoäi. Ngaøi noùi caû veà kinh nghieäm cuûa neàn vaên hoùa quoác gia cuûa ngaøi: neàn vaên hoùa naøy ñaõ giuùp cho quoác gia Ba Lan soáng coøn, khi khoâng coøn laø moät quoác gia ñoäc laäp nöõa, nhö khi bò cheá ñoä coäng saûn voâ thaàn Lieân Xoâ xaâm chieám. Moät ngöôøi baïn ngoài beân caïnh toâi (thi só Pierre Emmanuel, nay ñaõ qua ñôøi roài) trong buoåi dieãn thuyeát, ñaõ noùi vôùi toâi veà Ñöùc Gioan Phaoloâ II nhö sau: "Ñaây laø moät con ngöôøi maïnh meõ, con ngöôøi tuyeät vôøi". Bieát bao cuoäc ñoái thoaïi khaùc nöõa qua caùc cuoäc gaëp gôõ vôùi giôùi Ñaïi Hoïc, Khoa Hoïc, Vaên Hoùa. Chæ caàn nhôù laïi moät soá Ñaïi Hoïc sau ñaây: Cracovia, Kinshasa, Bologna, Coimbra, Salamanca, Madrid, Milano, Firenze, Paris, Rio de Janeiro, Koeln, Geneøve, Manila... Ñoái thoaïi caû taïi Roma vôùi caùc vò Giaûi Thöôûng Nobel, vôùi Haøn Laâm Toøa Thaùnh veà Khoa Hoïc vaø vôùi Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Vaên Hoùa: Hoäi Ñoàng do chính ngaøi laäp ra vôùi muïc ñích ñoái thoaïi vôùi caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau treân theá giôùi.Cuoäc ñoái thoaïi cuûa ÑTC laø moät cuoäc ñoái thoaïi daán thaân vaø khoâng sôï vieäc kieåm ñieåm löông taâm, khi phaûi coâng nhaän vaø noùi leân chaân lyù, nhö tröôøng hôïp Galileo Galilei. Vuï naøy, chính ÑTC ñaõ muoán trao traùch nhieäâm cho toâi nghieân cöùu laïi, ñeå loaïi boû moïi hoà nghi trong laõnh vöïc ñoái thoaïi cuûa Giaùo Hoäi vôùi theá giôùi Khoa hoïc".

Ñöùc Hoàng Y Poupard keát thuùc: "Hôn nöõa vieäc ñoái thoaïi cuûa ÑTC laø vieäc ñoái thoaïi cuûa trí tueä, cuûa taâm hoàn. Thöïc vaäïy, trong 20 naêm ñoái thoaïi vôùi taát caû caùc neàn vaên hoùa theá giôùi, nghóa laø vôùi moïi ngöôøi: nhaân danh Chuùa Kitoâ, vôùi vieäc ñoái thoaïi vaên hoùa, ngaøi nhaéc laïi cho hoï söï cao caû cuûa con caùi Chuùa, baèng vieäc phuù thaùc taát caû cho Ñöùc Maria, Meï Ñaáng cöùu theá (Redemptoris Mater).


Back to Radio Veritas Asia Home Page