Coäng ñoàng Giaùo Só,
Tu Só nam nöõ Vieät Nam ôû Roma
göûi ñieän vaên chuùc möøng
ÑTC Gioan Phaoloâ II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Coäng ñoàng Giaùo Só, Tu Só nam nöõ Vieät Nam ôû Roma göûi ñieän vaên chuùc möøng ÑTC Gioan Phaoloâ II.

Roma - 16.10.98 - Nhaân dòp möøng kyû nieäm 20 Trieàu Giaùo Hoaøng vaø 40 naêm Chuùc Giaùm Muïc cuûa ÑTC, Coäng Ñoàng Giaùo Só, Tu Só Nam, Nöõ Vieät Nam taïi Roma ñaõ göûi ñieän vaên chuùc möøng ÑTC. Ñaïi yù nhö sau:

Toång Giaùm Muïc Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, Linh Muïc Vinxente Traàn Ngoïc Thuï vaø Coäng Ñoàng Giaùo Só, Tu Só Nam Nöõ Vieät Nam ôû Roma, xin hieâïp vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo theá giôùi, kính daâng leân ÑTC lôøi chuùc möøng noàng nhieät nhaát, nhöõng taâm tình kính meán con caùi vaø nhöõng lôøi caàu nguyeän soát saéng trong dòp möøng kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng vaø 40 Naêm Chöùc Giaùm Muïc cuûa ÑTC. "Chuùng con nguyeäïn xin Chuùa ban cho ÑTC söùc khoûe doài daøo, traøn ñaày ôn Chuùa Thaùnh Thaàn, ñeå höôùng daãn Giaùo Hoäi vaøo Ngaøn Naêm thöù ba cuûa Kyû nguyeân Kitoâ". Ñieän vaên vieát tieáp: "Chuùng con xin taùi xaùc nhaän loøng trung thaønh baát di dòch cuûa chuùng con vôùi Giaùo Hoäi vaø vôùi Ñaáng Keá Vò Thaùnh Pheâroâ. Xin Ñöùc Thaùnh Cha ban pheùp laønh cho chuùng con".

Kyù teân: Phanxico Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, Toång Giaùm Muïc - Vinxenteâ Traàn Ngoïc Thuï - caùc Linh Muïc vaø Nam Nöõ Tu Só taïi Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page