Caùc chuaån möùc môùi
veà vieäc Phong Thaùnh
trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc chuaån möùc môùi veà vieäc Phong Thaùnh trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo.

Tin VATICAN (UCAN 14-07-99) -- Maëc duø chæ coù Ñöùc Giaùo Hoaøng laø ngöôøi tuyeân boá moät öùng vieân Phong Thaùnh naøo ñoù laø Chaân Phöôùc hoaëc Hieån Thaùnh, tieán trình phong thaùnh ñöôïc quy ñònh bôûi nhöõng chuaån möïc chi tieát vöøa ñöôïc Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II tu chính.

Tröôùc khi Ñöùc Giaùo Hoaøng phong Chaân Phöôùc hoaëc Hieån Thaùnh cho moät ngöôøi, phaûi hoaøn taát caùc thuû tuïc ôû caáp ñòa phöông vaø caáp Toøa Thaùnh, vaø theo quy ñònh môùi vuï aùn Phong Thaùnh chæ ñöôïc tieán haønh ít nhaát naêm naêm sau ngaøy öùng vieân ñoù qua ñôøi. Cuõng khoâng tieán haønh vuï aùn 30 naêm sau, keå töø ngaøy öùng vieân qua ñôøi, tröø phi vieäc trì hoaõn laïi ñöôïc xeùt laø khoâng theå traùnh khoûi; bieän phaùp naøy nhaèm ngaên ngöøa vieäc coá tình trì hoaõn ñeå traùnh nhöõng chöùng töø tieâu cöïc cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ quen bieát öùng vieân. Tuy nhieân, Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II ñaõ chaáp thuaän ngoaïi leä trong tröôøng hôïp cuûa Meï Teâreâsa xeùt yeâu caàu thôøi gian chôø ñôïi naêm naêm. Caùc tieâu chuaån do Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II ñaët ra naêm 1983 vôùi nhan ñeà "Vò Thaày Cuûa Söï Troïn Laønh" (Divinus Perfectionis Magister), laø baûn ñieàu chænh laïi tieán trình tröôùc ñaây ñaõ do Ñöùc Giaùo Hoaøng Sixtus V (1585-1590) qui ñònh vaø do Ñöùc Giaùo Hoaøng Beâneâñitoâ XIV (1740-1758) coâng boá.

Nhöõng vaán ñeà lieân quan vieäc Phong Chaân Phöôùc vaø Phong Thaùnh laø Thaùnh Boä Phong Thaùnh xöû lyù laø Thaùnh Boä ñöôïc Ñöùc Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI (1963-1978) thieát laäp thaønh moät boä rieâng keå töø naêm 1969. Tröôùc ñoù, chính Boä Nghi Leã ñaûm traùch vieäc Phong Thaùnh vaø caùc vaán ñeà khaùc.

Vieäc Phong Thaùnh ñöôïc hoaøn taát trong ba giai ñoaïn. Moät öùng vieân ñöôïc tuyeân boá laø "Baäc Ñaùng Kính" khi tieán trình ñöôïc giaùo quyeàn giaùo phaän chaáp thuaän, laø "Chaân Phöôùc" khi Ñöùc Giaùo Hoaøng chính thöùc coâng nhaän caùc nhaân ñöùc troåi vöôït hoaëc söï töû vì ñaïo cuûa baäc ñaùng kính, vaø laø "Hieån Thaùnh" khi coù theâm daáu chæ chöùng toû raèng Chuùa ban nhieàu ôn qua vò Chaân Phöôùc.

Baûn quy ñònh phaân bieät giöõa vuï aùn "cuõ" vaø vuï aùn "môùi." Vuï aùn ñöôïc coi laø môùi khi coù caùc chöùng nhaân coøn soáng, hoï laøm chöùng veà nhaân ñöùc hoaëc söï töû ñaïo cuûa öùng vieân. Moät vuï aùn cuõ laø phaûi döïa vaøo caùc taøi lieäu vieát laïi.

Khi moät doøng tu hay hoäi ñoaøn tín höõu muoán ñeà cöû moät ngöôøi laøm öùng vieân ñeå xin phong thaùnh, böôùc ñaàu tieân phaûi laøm laø lieân laïc vôùi Giaùm Muïc cuûa giaùo phaän nôi öùng vieân ñaõ qua ñôøi. Neáu ñöôïc Giaùm Muïc chaáp thuaän, nhoùm ñeà xöôùng cöû ra moät Caùo Thænh Vieân. Vò naøy coù theå laø Linh Muïc hoaëc giaùo daân, gioûi veà thaàn hoïc, giaùo luaät vaø lòch söû, ñeå giaùm saùt thöïc hieän vuï aùn ñuùng theo qui ñònh cuûa Giaùo Hoäi.

Vieäc thu thaäp thoâng tin veà cuoäc ñôøi cuûa öùng vieân, tieáng taêm veà söï thaùnh thieän vaø yù nghóa cuûa vuï aùn phong thaùnh ñoái vôùi Giaùo Hoäi, laø moät nhieäm vuï quan troïng cuûa vò Caùo Thænh Vieân. Vò naøy cuõng chòu traùch nhieäm quaûn lyù tieàn baïc ñoùng goùp cho vieäc tieán haønh vuï aùn. Caùo Thænh Vieân phaûi thöïc hieän moät bieân nieân veà cuoäc ñôøi cuûa öùng vieân, moät baùo caùo veà söï thaùnh thieän vaø toaøn boä buùt tích cuûa öùng vieân.

Trong nhöõng vuï aùn gaàn ñaây, cuõng phaûi chuaån bò moät danh saùch nhöõng ngöôøi coù theå laøm chöùng cho nhaân ñöùc hoaëc söï töû ñaïo cuûa öùng vieân. Sau khi tham khaûo yù kieán cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà vieäc khôûi söï ñieàu tra ôû caáp giaùo phaän, Giaùm Muïc seõ yeâu caàu hai nhaø thaàn hoïc xem xeùt nhöõng aán phaåm cuûa öùng vieân ñeå xem lieäu chuùng coù phuø hôïp vôùi giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi hay khoâng. Sau ñoù, ngaøi môøi caùc chöùng nhaân ñeán laøm chöùng tröôùc maët caùc chuyeân gia.

Trong khi tieán haønh caùc böôùc naøy, vò Giaùm Muïc gôûi veà Toøa Thaùnh moät baùo caùo veà cuoäc ñôøi öùng vieân vaø yù kieán cuûa ngaøi veà vuï aùn. Vò Giaùm Muïc hay ngöôøi ñöôïc ngaøi uûy quyeàn phaûi ñi thaêm phaàn moä cuûa öùng vieân vaø nhöõng nôi maø öùng vieân ñaõ soáng ñeå kieåm chöùng raèng ngöôøi ta khoâng thôø kính öùng vieân caùch coâng khai, voán laø ñieàu bò caám tröôùc khi Giaùo Hoäi coù phaùn quyeát chung thaåm.

Caùc chöùng töø vaø hoà sô thu thaäp trong vuï aùn phaûi ñöôïc nieâm phong vaø löu giöõ ôû vaên khoá Toøa Giaùm Muïc. Moät baûn sao trung thöïc vaø ñöôïc nieâm phong cuûa hoà sô naøy, cuøng vôùi nhöõng aán phaåm cuûa öùng vieân, ñöôïc gôûi ñeán Boä Phong Thaùnh.

Vieäc cöùu xeùt caùc Pheùp Laï ñöôïc tieán haønh rieâng reõ. Nhöõng ngöôøi nhaän mình ñöôïc chöõa laønh caùch laï luøng vaø caùc baùc só laøm chöùng veà vaán ñeà, phaûi ñöôïc tra hoûi bôûi nhöõng ngöôøi coù thaåm quyeàn vaø lôøi chöùng naøy cuõng ñöôïc gôûi veà Toøa Thaùnh.

Taïi Toøa Thaùnh, moät chöùc saéc cuûa Boä Phong Thaùnh seõ kieåm tra tieán trình vuï aùn ñeå xem lieäu tieán trình coù laøm ñuùng theo caùc quy ñònh chaêng vaø chuaån bò moät baùo caùo noùi roõ laäp tröôøng veà nhaân ñöùc vaø söï töû ñaïo cuûa öùng vieân.

Caùc coá vaán vaø caùc chuyeân gia trong nhieàu lónh vöïc seõ giuùp vaøo vieäc naøy, vaø yù kieán cuûa hoï cuøng vôùi yù cuûa caùc chuyeân gia chòu traùch nhieäm xem xeùt caùc baùo caùo lieân quan tôùi Pheùp Laï seõ ñöôïc caùc Hoàng Y vaø Giaùm Muïc cuûa Boä Phong Thaùnh xem xeùt.

YÙ kieán cuûa Thaùnh Boä ñöôïc chuyeån ñeán Ñöùc Giaùo Hoaøng laø ngöôøi duy nhaát coù quyeàn cho pheùp kính coâng khai, Phong Chaân Phöôùc hoaëc Phong Thaùnh cho moät öùng vieân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page