ÑTGM Giovanni Battista Re
töø Georgia trôû veà Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Battista Re töø Georgia trôû veà Roma.

Vatican - 17.08.99 - Sau nhöõng ngaøy vieáng thaêm vaø chuû söï thaùnh leã thaùnh hieán nhaø thôø daâng kính Ñöùc Maria linh hoàn vaø xaùc leân trôøi ôû thuû ñoâ Tbilisi cuûa Coäng Hoøa Georgia, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Battista Re, phoù Quoác Vuï Khanh, ñaõ trôû veà Roma chieàu thöù Hai 16.08.99.

Trong cuoäc phoûng vaán daønh cho ñaøi truyeàn hình Georgia, Ñöùc Toång Giaùm Muïc xaùc nhaän "öôùc muoán tha thieát cuûa ÑTC ñöôïc vieáng thaêm Coäng Hoøa Georgia, moät quoác gia ôû trong traùi tim cuûa ngaøi". Ñöùc Cha Re noùi theâm ngay raèng: Nhöng ngaøy giôø cuûa chuyeán vieáng thaêm cho tôùi luùc naøy chöa ñöôïc aán ñònh vaø trong hoaøn caûnh hieän nay khoâng theå döï tính tröôùc ñöôïc. Giaûng trong thaùnh leã thaùnh hieán nhaø thôø kính Ñöùc Maria leân trôøi, tröôùc ñaây bò cheá ñoä coäng saûn tòch thu vaø duøng laøm nhaø theå thao, tröôùc söï hieän dieän cuûa Nhaø Caàm Quyeàn, Ñöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh vaø Ñöùc Cha Pasotto, giaùm quaûn Toâng Toøa mieàn Caucase, Ñöùc Toång Giaùm Muïc noùi raèng: Leã nghi hoâm nay laøm soáng laïi baàu khí vui möøng cuûa ñaàu theá kyû naøy, luùc nhaø thôø ñöôïc khaùnh thaønh vaø laøm pheùp laàn thöù nhaát. Nhöng nieàm vui hoâm nay coøn lôùn hôn nöõa, bôûi vì ñeàn thôø naøy sau thôøi kyø ñau thöông, bò bieán thaønh nhaø theå thao, nay ñöôïc traû laïi cho caùc ngöôøi Coâng Giaùo; vôùi nhieàu hy sinh, anh chò em ñaõ taùi thieát nôi phuïng töï naøy. Ñöùc Cha Reâ coøn noùi tieáp nhö sau: Ngaøy nay, ñeàn thaùnh naøy ñöôïc söûa laïi vaø ñöôïc ñoåi môùi, trôû laïi noùi leân tieáng noùi thôøi ñoù, nghóa laø tieáng noùi cuûa ñöùc tin soáng ñoäng vaø cuûa ñöùc tin ban söï soáng vónh cöûu. Taïi trung taâm cuûa thaønh phoá Tbilisi, giôø ñaây cuõng nhö caùch ñaây 200 naêm, nhaø thôø naøy höôøng veà trôøi vaø ñöôïc môû ra nhö moät "oác ñaûo" cuûa hoøa bình vaø cuûa söï caàu nguyeän cho taát caû nhöõng ai, trong yeân tónh vaø trong suy tö, muoán toâi luyeän taâm hoàn bò ñau khoå vaø lo laéng trong moät xaõ hoäi naùo ñoäng ngaøy nay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page