Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Battista Re
phoù Quoác Vuï Khanh
chuû söï leã Thaùnh Hieán Nhaø Thôø taïi Tbilisi
thuû ñoâ Coäng Hoøa Georgia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Battista Re, phoù Quoác Vuï Khanh, chuû söï leã Thaùnh Hieán Nhaø Thôø taïi Tbilisi, thuû ñoâ Coäng Hoøa Georgia.

Tbilisi -13.08.99 - Ñoái vôùi ngöôøi Coâng Giaùo taïi Coäng Hoøa Georgia, Leã Ñöùc Meï linh hoàn vaø xaùc leân trôøi naêm nay laø moät ngaøy leã ñaëc bieät troïng theå vaø vui möøng. Taïi thuû ñoâ Tbilisi, Chuùa Nhaät 15.08.99 tôùi ñaây, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Gioavnni Battistta Re, phoù Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, chuû söï leã thaùnh hieán nhaø thôø cuõ, nhöng ñöôïc truøng tu vaø taùi thieát treân chính ñòa ñieåm cuõ. Nhaø thôø cuõ ñöôïc xaây caát vaøo cuoái theá kyû 19, daâng kính Ñöùc Meï leân trôøi. Coâng vieäc xaây caát naøy tröôùc heát nhôø vaøo daán thaân vaø hy sinh cuûa caùc Cha Doøng Cappucins, vôùi söï uûng hoä cuûa Boä Rao Giaûng Tin Möøng cho caùc daân toäc, luùc ñoù goïi laø Boä Truyeàn Giaùo (Propaganda Fide).

Nhaø thôø cuõ bò ñoùng cöûa naêm 1941 do leänh cuûa nhaø caàm quyeàn coäng saûn Lieân Xoâ, sau ñoù ñuôïc duøng vaøo coâng vieäc haønh chaùnh, roài bieán thaønh nhaø theå thao. Thôøi gian laâu daøi vaø ñau buoàn naøy chaám döùt naêm 1994, luùc Georgia trôû thaønh quoác gia ñoäc laäp vaø nhaø thôø bò cheá ñoä coäng saûn chieám, ñöôïc traû laïi cho coäng ñoàng Coâng Giaùo.

Coâng vieäc taùi thieát vaø truøng tu keùo daøi trong gaàn 5 naêm. Nay "nhaø theå thao cuûa cheá ñoä Max xít" trôû neân nôi phuïng töï cuûa caùc tín höõu taïi thuû ñoâ Tbilisi vaø ñöôïc thaùnh hieán vaøo ngaøy leã Ñöùc Meï leân trôøi 15.08.99 naøy.

Hieän dieän trong leã thaùnh hieán naøy coù Ñöùc Toång Giaùm Muïc Peter Stephan Zurbrigen, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Georgia vaø Cha Giuse Pasotto, Giaùm Quaûn Toâng Toøa mieàn Caucase; cha laø ngöôøi ñaõ coù nhieàu coâng trong vieäc söûa laïi nhaø thôø daâng kính Ñöùc Meï leân trôøi ôû thuû ñoâ Tbilisi.

Nhaân bieán coá vui möøng cuûa coäng ñoàng Coâng Giaùo taïi Tbilisi, ÑTC göûi moät thö cho Cha Giuse Pasotto, ñeå baøy toû nieàm vui cuûa ngaøi vôùi coäng ñoàng. Trong thö ÑTC goïi nhaø thôø kính Ñöùc Maria leân trôøi laø "moät yù nghóa bieåu hieäu" cuûa söï hieän dieän coâng giaùo taïi Coäng Hoøa mieàn Caucase. Ngaøi vieát: "Ñaây laø moät ngoâi nhaø ñöôïc baøn tay con ngöôøi xaây caát, nhöng cuõng laø böùc aûnh cuûa maàu nhieäm Giaùo Hoäi, ñöôïc laøm cho neân thaùnh bôûi Maùu Cöïc Thaùnh Chuùa Kitoâ". ÑTC caàu chuùc cho taát caû caùc tín höõu taïi Coäng Hoøa Georgia nhö sau: töø nay moãi laàn tuï hoïp caàu nguyeâïn taïi nôi thaùnh naøy, anh chò em haõy luoân luoân trôû neân daáu hieäu vaø duïng cuï cuûa vieäc trôû laïi vaø cuûa ñôøi soáng môùi, trong luùc tieán vaøo Ngaøn Naêm thöù Ba cuûa Kyû nguyeân Kitoâ. Trong phaàn cuoái böùc thö, ÑTC khaån xin söï baàu cöû cuûa Ñöùc Trinh Nöõ Maria leân trôøi, ñeå Ngöôøi höôùng daãn Giaùo Hoäi taïi Georgia ñeán vôùi aùnh saùng baát dieät cuûa Con cöïc thaùnh cuûa Ngöôøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page