Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC
taïi Georgia
coù tieáng vang lôùn vaø tích cöïc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Georgia coù tieáng vang lôùn vaø tích cöïc.

Tbilisi - 11.11.99 - Nhaät baùo Coâng Giaùo Töông Lai (Avvenire) soá ra ngaøy 11.11.99 daønh moät baøi veà nhöõng phaûn öùng cuûa chuyeán vieáng thaêm vöøa keát thuùc cuûa ÑTC taïi Coäng Hoøa Georgia. Baøi baùo ñeà töïa lôùn saùu coät treân trang hai: "Nhôø ngaøi, hình aûnh cuûa chuùng toâi taïi Taây Phöông thay ñoåi. Phía döôùi lôøi töïa naøy, nhaät baùo Coâng Giaùo vieát theâm nhö sau: Moät tôø baùo Moscowa leân aùn vieäc "vieäc phuû quyeát" cuûa vò Giaùo Chuû Alexis ñeä nhò, choáng laïi vieäc vieáng thaêm cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II taïi thuû ñoâ Nga.

Trong baøi baùo, tôø Töông Lai vieát: Taïi Tbilisi chöa heát tieáng vang veà chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II taïi Georgia. Taïi thuû ñoâ Georgia moïi ngöôøi thoûa maõn vaø haõnh dieän veà vieäc Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ choïn Georgia cho chuyeán vieáng thaêm thöù nhaát cuûa ngaøi taïi Coäng Ñoàng caùc nöôùc ñoäc laäp (Khoái Nga). Tieáng vang cuûa chuyeán vieáng thaêm phaûn aûnh treân caùc baùo chí xuaát baûn baèng tieáng Georgia, nhö tôø "Nhaät baùo Georgia", hoaëc tôø "Ngaøy Môùi", cuõng nhö caùc baùo baèng tieáng Nga, nhö tôø "Georgia töï do".

Trong moät baøi bình luaän, kyù giaû Nodar Broladze vieát: Vieäc Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñeán vieáng thaêm ñaõ coù theå thöïc hieän ñöôïc laø nhôø vaøo vieäc thay ñoåi trong nhöõng naêm vöøa qua veà hình aûnh cuûa Georgia, nhôø vaøo nhöõng tieán boä ñaõ thöïc hieän ñöôïc veà daân chuû. Kyù giaû vieát theâm: Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, hôn nöõa, cuõng seõ ñöôïc duøng ñeå loâi cuoán caùi nhìn cuûa caùc giôùi chính trò aûnh höôûng lôùn cuûa Taây Phöông vaøo hình aûnh cuûa Georgia. Tình hình kinh teá cuûa Georgia tieáp tuïc tuøy thuoäc vaøo caùc giôùi chính trò naøy, vì Georgia chieám moät ñòa vò chieán thuaät trong mieàn Caucase. Moät bieåu hieäu raát yù nghóa ñöôïc gaùn gheùp cho söï hieän dieän cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II taïi Tbilisi: truøng hôïp vôùi ngaøy kyû nieäm 10 naêm suïp ñoå cuûa Böùc Töôøng Berlin. Trong bieán coá naøy, nhieàu nhaø bình luaän muoán thaáy moät ñieàm baùo tröôùc veà töông lai cuûa neàn töï do beàn bæ cuûa Georgia. Chính hình aûnh cuûa Ñöùc Karol Wojtyla töï noù gaây neân söï caûm phuïc vaø ngöôõng voïng.

Baø Nina Gugutsidze vieát: "Papa Romeli" nghóa laø: Papa Roma, thöôøng ñöôïc caùc ngöôøi Chính Thoáng goïi nhö vaäy, moät laàn nöõa ñaõ toû ra cho moïi ngöôøi thaáy laø moät con nguôøi ñaëc bieät khieâm toán: trong chuyeán vieáng thaêm, ngaøi ñaõ choïn nôi nghæ cho mình vaø cho ñoaøn tuøy tuøng khoâng phaûi moät khaùch saïn 5 sao, nhöng moät ngoâi nhaø môùi ñöôïc Hoäi Caritas Georgia xaây caát ñeå duøng laøm truï sôû cuûa caùc coâng vieäc töø thieän baùc aùi.

Baø Irina Baramidze, moät nhaø bình luaän khaùc, phaøn naøn veà söï kieän naøy laø Ñöùc Giaùo Chuû Illia ñeä nhò khuyeán khích caùc tín höõu Chính Thoáng ñöøng döï thaùnh leã do Ñöùc Gioan Phaoloâ II cöû haønh. Baø vieát: "Toøa Giaùo Chuû ñaõ laøm moïi caùch ñeå chuyeán vieáng thaêm cuûa Vò Laõnh Ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Roma khoâng ra khoûi giôùi haïn hoaøn toaøn chính trò vaø cuõng khoâng coù tính caùch toân giaùo vaø muïc vuï. Chính vì lyù do naøy Toøa Giaùo Chuû choáng laïi vieäc cöû haønh thaùnh leã taïi Quaûng Tröôøng cuû Rike ôû thuû ñoâ Tbilisi.

Tieáng vang cuûa chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II coøn thaáy treân caùc baùo chí xuaát baûn taïi Moscowa. Moät soá baùo leân aùn "vieäc phuû quyeát" cuûa Ñöùc Giaùo Chuû Alexis ñeä nhò: cho ñeán nay vaãn ngaên caûn chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Nga. Tôø "Kommersant" nhaän xeùt: Töø laâu taïi Moscowa chôø ñôïi chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC". Nhaät baùo naøy nhaéc laïi raèng "ñaõ 20 naêm nay" Ñöùc Gioan Phaoloâ II öôùc muoán vieáng thaêm Lieân Bang Soâ Vieát. Trong naêm 1989 - baùo naøy vieát tieáp - ÑTC ñaõ ñöôïc Toång Thoáng Gorbaciov môøi. Sau ñoù coù nhieàu vò ñaëc uûy cuûa Boä Ngoaïi Giao ñeán Vatican vaø sau ít naêm Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh ñöôïc môû taïi Moscowa.

Trong khi chuaån bò chuyeán vieáng thaêm naêm 1991, Ñöùc Gioan Phaoloâ II tuyeân boá: "Sau cuøng Coâng Lyù ñaõ thaéng", vaø ngaøi coi chuyeán vieáng thaêm Moscowa laø "khaån caáp vaø caàn thieát". Nhöng Lieân Bang Soâ Vieát vaø Toång Thoáng Gorbaciov bò queân nhanh choùng. Toång Thoáng Eltsin khoâng xaùc nhaän lôøi môøi cuûa Toång Thoáng Gorbaciov.

Roài tôø baùo naøy thuaät laïi giai thoaïi sau ñaây: "Naêm 1995, luùc Trung Taâm môùi cuûa Baùo Chí Vatican ñöôïc khaùnh thaønh, ñaëc phaùi vieân cuûa Haõng Thoâng Taán Itar-Tass (Nga), oâng Aleksej Bukalov, hoûi ÑTC: "Khi naøo Ngaøi seõ ñeán vieáng thaêm Moscowa?", Ñöùc Gioan Phaoloâ II traû lôøi caùch khoâi haøi raèng: "Khi naøo haõng thoâng taán Tass seõ loan baùo". Ñaëc phaùi vieân keát thuùc: Nhöng Haõng Thoâng Taán Tass, tieác thay, khoâng voäi vaøng loan tin vieäc coù theå vieáng thaêm. Bôûi vì ngöôøi choáng laïi chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II laø chính Vò Giaùo Chuû Alexis ñeä nhò".


Back to Radio Veritas Asia Home Page