Vaøi nhaän ñònh
veà tình traïng söùc khoûe cuûa ÑTC
sau chuyeán ñi thaêm AÁn Ñoä
vaø Coäng Hoøa Georgia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi nhaän ñònh veà tình traïng söùc khoûe cuûa ÑTC sau chuyeán ñi thaêm AÁn Ñoä vaø Coäng Hoøa Georgia.

Saùng thöù Tö 10.11.99 khoâng coù buoåi tieáp kieán chung. Luùc 12 giôø, ÑTC ra cöûa soå, nhö ngaøy Chuùa Nhaät vaø caùc ngaøy leã troïng, ñeå noùi ít lôøi veà chuyeán vieáng thaêm taïi AÁn Ñoä vaø Georgia vöøa keát thuùc vaø chaøo thaêm caùc ñoaøn haønh höông tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Huûy boû buoåi tieáp kieán chung laø ñeå ÑTC nghæ, sau nhöõng ngaøy vaát vaû vöøa qua taïi AÁn Ñoä vaø Georgia. Maùy bay chôû ÑTC vaø ñoaøn tuøy tuøng, töø Tbilisi veà Roma, ñaùp xuoáng phi tröôøng quaân söï Ciampino-Roma luùc 10 giôø toái thöù Ba muøng 9/11/1999 (giôø ñòa phöông Roma) töùc treã moät giôø, so vôùi chöông trình döï ñònh tröôùc. Do vieäc huûy boû buoåi tieáp kieán chung naøy, nhieàu cô quan thoâng tin baùo ñoäng: Tình traïng söùc khoûe cuûa ÑTC ñaùng lo ngaïi. Sôû dó hoï loan tin nhö vaäy laø do vaøi hình aûnh maø ngöôøi ta ñaõ ghi nhaän ñöôïc qua caùc ñaøi truyeàn hình töôøng thuaät veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC.

Chaúng haïn nhö: taïi New Delhi, trong luùc vieáng thaêm Laêng taåm Laõnh Tuï Mahatma Gandhi, ÑTC ñaõ tröôït chaân saép teù; nhöng ngaøi töï mình laáy laïi ngay quaân bình. Roài taïi phi tröôøng thuû ñoâ Tbilisi cuûa Georgia, ngöôøi ta nhìn thaáy ÑTC run raåy nhieàu, vì trôøi gioù laïnh. Thaät söï, tình traïng thöïc veà söùc khoûe cuûa ÑTC nhö theá naøo? Sau ñaây laø vaøi chi tieát vaø bình luaän lieân quan ñeán tình traïng söùc khoûe cuûa ÑTC ñöôïc ñaêng taûi treân caùc baùo chí taïi Italia:

Nhaät baùo "Thö Tín buoåi Chieàu" (Corriere della sera), moät trong caùc baùo lôùn cuûa Italia, xuaát baûn taïi Milano, soá ra ngaøy 10.11.1999 töôøng thuaät roõ raøng trong ba baøi khaùc nhau treân trang 13, trang daønh cho vaán ñeà thôøi söï.

Baøi nhaát vôùi töïa ñeà lôùn chieám caû trang: ÑTC noùi "Taï ôn Chuùa, toâi veà tôùi Roma". Nhaät baùo ñaêng ba böùc hình khaùc nhau: hình ÑTC treân giöôøng beänh luùc ñieàu trò trong beänh vieän Gemelli, sau vuï möu saùt ngaøy 13.05.1981 - hình ÑTC giaùn ñoaïn Kinh Truyeàn Tin ngaøy Leã Giaùng Sinh naêm 1995. Ngaøi khoâng ñoïc söù ñieäp Giaùng Sinh cho Thaønh Roma vaø cho Theá Giôùi trong ngaøy naøy, vì bò soát. Thaùnh leã luùc 10 giôø ban ngaøy trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, do Ñöùc Hoàng Y Virgilio Noe chuû söï thay - Hình ba: ÑTC bò teù vaø traùn bò daäp, trong chuyeán vieáng thaêm thaùng Saùu naêm nay (1999) taïi Ba Lan. Luùc ñoù, taïi Cracovia, ÑTC ñaõ khoâng cöû haønh thaùnh leã cho daân chuùng ñöôïc, vì bò soát. Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, ñaõ chuû söï thaùnh leã nhaân danh ÑTC. Töôûng cuõng neân nhaéc laïi raèng ÑTC bò teù ngaõ laàn thöù nhaát trong phoøng ôû Vatican thaùng 5 naêm 1994. Do vuï bò teù ngaõ naøy, ngaøi ñi laïi khoù khaên vaø nhieàu luùc phaûi duøng gaäy. Vaø ÑTC ñaõ cöû Ñöùc Hoàng Y Francis Arinze chuû söï thaùnh leã beá maïc Thöôïng Hoäi Ñoàng Phi Chaâu vaø ñoïc baøi giaûng cuûa ngaøi.

Nhaät baùo "Thö Tín buoåi chieàu" ñaõ nhaän ñònh veà tình traïng söùc khoûe cuûa ÑTC nhö sau: Taïi Georgia ÑTC run raåy ba laàn. Tieán Só Navarro Valls tuyeân boá vôùi giôùi baùo chí: "Ngaøi bò laïnh, nay khaù hôn roài". ÔÛ giöõa trang, nhaät baùo ñaêng hình ÑTC taïi saân bay Tbilisi, moät tay ñang giöõ muõ vì gioù quaù maïnh vaø tay kia giöõ aùo choaøng ñoû vöøa ñöôïc ñem ñeán cho ngaøi, vì trôøi laïnh buoát vaø gioù thoåi maïnh.

Ngoaøi ra nhaät baùo "Thö Tín buoåi chieàu" cho ñaêng ba baøi vaén: moät baøi cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Givanni Battista Re, phoù Quoác Vuï Khanh, noùi veà tình hình söùc khoûe cuûa ÑTC - Baøi hai ghi laïi nhöõng nhaän xeùt cuûa nhaø vaên Coâng Giaùo Vittorio Messori veà ÑTC vaø sau cuøng, baøi phoûng vaán cuûa Baùc Só giaûi phaãu Ñöùc Gioan Phaoloâ II daønh cho ñaëc phaùi vieân cuûa baùo.

Baøi veà nhöõng tin do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Re - nhaéc raèng: Caàn phaûi löu yù ñeán söï kieän naøy: ÑTC vöøa ñi töø mieàn nhieät ñôùi AÁn Ñoä ñeán Georgia, giaù laïnh. Ñöùc Toång Giaùm Muïc traû lôøi caùc phoùng vieân baùo chí nhö sau taïi Tbilisi: Chính vì giaù laïnh, chuùng ta ñaõ thaáy ÑTC run raåy nhieàu, luùc ngaøi ôû saân bay vaø luùc vieáng thaêm nhaø thôø chính toøa cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng. Trong nhaø thôø naøy ai cuõng caûm thaáy khí laïnh vaø aåm öôùt. Roài cuõng caàn löu yù ñeán söï meät nhoïc cuûa chuyeán bay vaø "chuùng ta töø xöù noùng AÁn Ñoä ñeán Georgia moät xöù laïnh". Ñöùc Toång Giaùm Muïc nhaän ñònh tieáp nhö sau: "Nhöng ÑTC raát maïnh. Nhö anh chò em thaáy: saùng nay ngaøi khoûe maïnh vaø thöïc hieän ñaày ñuû caùc chöông trình. Thöïc söï vieäc di chuyeån ñaây ñoù lieân tieáp vaø vieäc thay ñoåi ñoät ngoät khí haäu, söùc noùng taïi AÁn Ñoä, möùc laïnh taïi Georgia, nhöõng yeáu toá naày ñaõ aûnh höôûng nhieàu ñeán söùc khoûe. Taïi saân bay Tbilisi, khoâng coù gì che ÑTC khoûi côn gioù laïnh, khoâng coù kính chaén... caû chuùng toâi ñöùng keá beân gheá cuûa ÑTC cuõng caûm thaáy laïnh. Chuùng toâi trong ñoaøn tuøy tuøng tìm caùch ñöùng saùt beân caïnh ngaøi, ñeå che gioù phaàn naøo. Sau ñoù, chuùng toâi khoâng lo laéng nöõa. Chieàu hoâm thöù Hai 8/11/1999, ÑTC hôi soát, nhöng luùc naøy chuùng toâi coù theå noùi laø ñaõ qua khoûi".

Baøi baùo noùi ñeán chuyeán vieáng thaêm taïi Georgia - Chính Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Re vaø Toång Thoáng Shevardnadze thöïc hieän nhöõng böôùc ñaàu tieân ñeå chuaån bò chuyeán vieáng thaêm naøy taïi Georgia. Ñöùc Toång Giaùm Muïc noùi: "Thaùng 8/1999 (vöøa qua) khi toâi ñeán Tbilisi (ñeå laøm pheùp nhaø thôø kính Ñöùc Meï leân trôøi vöøa ñöôïc söûa laïi), Toång Thoáng muoán gaëp toâi vaø oâng nhaán maïnh nhieàu ñeán vieäc môøi ÑTC vieáng thaêm Georgia. Toång Thoáng noùi vôùi toâi raèng: Ñoái vôùi oâng ÑTC khoâng nhöõng laø vò laõnh tuï toân giaùo uy tín nhaát treân theá giôùi, nhöng coøn laø nhaân vaät quan troïng hôn caû maø chuùng ta coù hieän nay treân Traùi Ñaát naøy".

Trong baøi baùo ghi laïi nhöõng nhaän xeùt cuûa mình veà tình traïng söùc khoûe cuûa ÑTC, Nhaø Vaên Vittorio Messori - moät nhaø vaên Coâng Giaùo, vaø ñaõ vieát nhieàu saùch veà ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø caùc vaán ñeà veà Giaùo Hoäi, veà Ñaïo Coâng Giaùo. Nhaø Vaên Messori vieát nhö sau: "ÑTC coù theå cheát treân maët traän, nhöng ñaây laø coâng vieäc toâng ñoà cuûa ngaøi. Trong caùc chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ngaøi, ÑTC tieâu hao chính mình ñeán cuøng, laõnh nhaän Thaùnh Giaù cuûa mình vaø ngaøi coù theå cheát treân maët traän. Khoâng ai coù theå ngaên caûn ngaøi, ñaây laø moät vieäc nghòch lyù; cho duø ngaøi ñaõ cao nieân vaø ñau yeáu, ngaøi luoân luoân giöõ troïn veïn söï lo laéng cuûa ngaøi veà coâng vieäc toâng ñoà. Chuùng ta haõy ñeå ngaøi trôû neân ngöôøi Kitoâ cho ñeán taän cuøng. Chuùng ta ñang ñöùng tröôùc moät Vò Thaùnh vaø Giaùo Hoäi phaûi coâng nhaän Ngaøi ñuùng luùc vôùi vieäc phong Chaân Phöôùc vaø Hieån Thaùnh". Nhaø vaên Messori keát thuùc: "Thaät ñeïp thay cho moät Trieàu Giaùo Hoaøng anh huøng nhö Trieàu Giaùo Hoaøng naøy: Ñöùc Wojtyla khoâng chu du theá giôùi nhö moät ngöôøi du lòch, nhöng nhö moät chöùng nhaân: caùc chuyeán ra ñi naøy laø Thaùnh Giaù cuûa Ngaøi; nhöng neáu muoán caát ñi thaùnh giaù naøy cho ngaøi, thì quaû thaät laø moät ñieàu phi lyù".

Baøi thöù ba laø baøi phoûng vaán giaùo sö Georgio Ribotta, moät trong caùc Baùc Só thuoäc Eùquipe ñaõ giaûi phaãu ÑTC caùch ñaây ba naêm taïi Gemelli. Töïa ñeà cuûa baøi phoûng vaán laø: "ÑTC laø moät con ngöôøi coù nghò löïc khaùc thöôøng".

Giôùi thieäu cho baøi phoûng vaán, tôø baùo vieát nhö sau: Nhöõng run raåy kia taïi Tbilisi ñaõ gaây ngaïc nhieân vaø söï kieän naøy ñi voøng quanh theá giôùi trong choác laùt. Maøn aõnh cuûa Ñaøi Truyeàn Hình cho thaáy ÑTC meät nhoïc, ñau khoå, yeáu söùc bôûi nhöõng meät nhoïc cuûa moät chuyeán ñi: meät theå xaùc cuõng nhö taâm lyù. Trong hoaøn caûnh cuûa ngaøi, baát cöù ai cuõng seõ meät nhoïc nhö vaäy. Moät Vò Giaùo Hoaøng hôn 79 tuoåi, bò giaûi phaãu saùu laàn, theâm chöùng beänh run tay. Ñoái vôùi moät ngöôøi tuoåi cao, nhöõng cuoäc di chuyeån nhö vaäy khoâng theå khoâng gaây aûnh höôûng. Töø AÁn Ñoä ñeán Georgia, töø khí noùng aåm öôùt ñeán khí laïnh khoâ raùo. Roài töø Georgia veà Roma. Caùc baùc só theo doõi söùc khoûe cuûa ÑTC bieát raèng: caàn phaûi traùnh nhöõng lao löïc. Nhöng ñoàng thôøi caùc oâng cuõng bieát raèng: chính ÑTC laïi laø ngöôøi khoâng muoán tieác söùc löïc cuûa mình.

Giaùo sö Georgio Ribotta baùc só giaûi phaãu cuûa Ñaïi Hoïc Chính Phuû "La Sapienza" ôû Roma, ngöôøi ñaõ cuøng vôùi giaùo sö baùc só Francesco Crucitti giaûi phaãu ruoät thöøa cuûa ÑTC caùch ñaây ba naêm (1996) taïi Gemelli, ñaõ traû lôøi nhöõng caâu hoûi cuûa ñaëc phaùi vieân nhaät baùo "Thö Tín Buoåi Chieàu" (Corriere della sera) nhö sau:

Hoûi - ÔÛ Vatican, ngöôøi ta noùi: ÑTC meät, ngaøi chæ caàn nghæ ít ngaøy thoâi. Vaäy chuùng ta coù theå tin khoâng?

Ñaùp - Toâi nghó neân tin. Moät ngöôøi vôùi tuoåi naøy caûm thaáy meät nhoïc do nhöõng di chuyeån vaø nhöõng coâng vieäc naëng neà nhö vaäy laø ñieàu thöôøng tình. "Stress" "Bò caêng thaúng" cao coù aûnh höôûng treân tình traïng chung cuûa cô theå. Nhöng toâi khoâng tin raèng ñaây laø tröôøng hôïp ñaùng quan troïng hoùa. Buoåi tieáp kieán chung thöù Tö 10/11/1999 bò huûy boû, ñeå ÑTC nghæ laáy laïi söùc. Vieäc döøng laïi nghæ laø vieäc caàn thieát trong nhöõng tröôøng hôïp nhö vaäy.

Hoûi - Vaäy môùi ñaây Giaùo Sö coù gaëp ÑTC khoâng?

Ñaùp - Khoâng. Vieäc laáy laïi söùc sau cuoäc giaûi phaãu thöïc söï toát ñeïp. Nhöõng khi caàn ñeán, toâi ñeán vaø thaáy ÑTC bình thöôøng. Ngaøi coù moät nghò löïc khaùc thöôøng.

Hoûi - Vaäy ÑTC coù nghò löïc khaùc thöôøng ñeå chòu ñöïng nhöõng lao löïc naøy sao?

Ñaùp - Ngaøi laø moät ngöôøi coù moät söùc chòu ñöïng raát deûo dai. Sau cuoäc giaûi phaãu "ruoät thöøa", dó nhieân khoâng phaûi laø moät cuoäc giaûi phaãu khoù khaên; chuùng toâi khuyeân ngaøi nghæ, nhöng xem ra ngaøi ngaøi ít muoán nghe.

Nhaân dòp naøy, giaùo sö Vincenzo Marigliano, chuyeân veà khoa "tuoåi giaø", nhaän ñònh nhö sau : Theo toâi nghó, nhöõng ai soaïn chöông trình caùc chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, caàn phaûi döï tính nhö sau: moät ngaøy nghæ hoaøn toaøn, roài sau ñoù môùi khôûi söï caùc cuoäc tieáp xuùc vôùi daân chuùng. Giaùo Sö noùi tieáp: "Nhöng xem ra Ñöùc Wojtyla khoâng lo laéng ñeán ñôøi soáng cuûa mình, ngaøi öa chieán ñaáu. Nhöng coù theå chieán ñaáu saùng suoát hôn vaø nghæ ngôi vôùi nhöõng phoøng ngöøa nho nhoû".

Ñoù laø vaøi nhaän ñònh veà tình traïng söùc khoûe cuûa ÑTC sau chuyeán ñi thaêm AÁn Ñoä vaø Coäng Hoøa Georgia veà.


Back to Radio Veritas Asia Home Page