Tö töôûng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II
veà vieäc suïp ñoå Böùc Töôøng Berlin
caùch ñaây ñuùng 10 naêm
(9.11.1989 - 9.11.1999)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tö töôûng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II veà vieäc suïp ñoå Böùc Töôøng Berlin caùch ñaây ñuùng 10 naêm (9.11.1989 - 9.11.1999).

Caùc baùo lôùn xuaát baûn taïi YÙ saùng thöù Ba 09.11.99, ñeàu daønh nhieàu baøi veà 10 naêm Böùc Töôøng Berlin suïp ñoå. Trong phaàn ñieåm baùo naøy, chuùng toâi xin löôïc thuaät nhöõng gì Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ noùi leân trong dòp kyû nieäm moät bieán coá ñaõ thay ñoåi haún boä maët cuûa Theá Giôùi vaø caùch rieâng cuûa Chaâu AÂu.

Nhaät baùo Coâng Giaùo YÙ Töông Lai, ñaõ daønh ba trang ñaàu ñeå töôøng thuaät veà chuyeán vieáng vöøa keát thuùc taïi New Delhi, roài ñeán chuyeán vieáng thaêm tieáp theo taïi Coäng hoøa Georgia vaø veà vieäc suïp ñoå cuûa Böùc Töôøng Berlin.

Nôi trang nhaát, nhaät baùo Coâng Giaùo vieát vôùi haøng chöõ lôùn caû trang: ÑTC taïi Georgia, ngoaøi caùc böùc töôøng. Beân caïnh töïa lôùn naøy, coù theâm lôøi nhaän ñònh nhö sau: Chaëng lòch söû taïi Queâ Höông cuûa Stalin, trong dòp kyû nieäm moät trang lòch söû neàn taûng cuûa Chaâu AÂu. Töø Tbilisi, ÑTC baéc nhöõng chieác caàu veà ñoái thoaïi ñaïi keát. Döôùi töïa naøy, tôø Töông Lai ñaêng hình maàu ÑTC vôùi vò Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Chính Thoáng Georgia Ilya ñeä nhò.

Treân trang hai, nhaät baùo Coâng Giaùo YÙ töôøng thuaät veà ngaøy cuoái cuøng cuûa ÑTC taïi New Dehli. Veà caùc bieán coá naøy, chuùng toâi ñaõ coù dòp trình baøy trong baøi ñieåm baùo tröôùc. Trang ba cuûa Nhaät Baùo Coâng Giaùo YÙ daønh ba baøi veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Coäng Hoøa Georgia. Baøi nhaát, vôùi töïa ñeà lôùn chieám caû trang: ÑTC taïi Queâ Höông cuûa Stalin. Beân caïnh töïa lôùn naøy, coù theâm lôøi baøn: Ñöùc Karol Wojtyla - vò Giaùo Hoaøng ñaàu tieân - hoâm qua ñaõ ñaùp xuoáng Georgia, thuoäc cöïu Lieân Xoâ. Ngaøy voïng cuûa kyû nieäm naêm thöù 10 keå töø naêm 1989, naêm cheá ñoä Coäng Saûn Trung-Ñoâng AÂu baét ñaàu suïp ñoå. Ngaøi ca ngôïi Toång Thoáng Shevardnadze veà coâng cuoäc bieán ñoåi Lieân Xoâ. Trong dieãn vaên ñaùp töø taïi saân bay Tbilisi, Toång Thoáng noùi ñeán nhöõng caêng thaúng taïi mieàn Caucase: hai quoác gia keá caän: Cecenia vaø Armenia. Döôùi nhöõng haøng chöõ naøy, nhaät baùo ñaêng hình veà leã nghi ñoùn tieáp taïi saân bay: ÑTC ñöùng giöõa, beân höõu ngaøi laø Ñöùc Giaùo Chuû Chính Thoáng vaø beân taû laø Toång Thoáng Shevardnadze.

Baøi baùo thöù hai nhaéc ñeán bieán coá ÑTC vieáng thaêm Thaùnh Hoäi Nghò cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng. Taïi ñaây ngaøi laïi ñeà caäp ñeán phong traøo ñaïi keát. Nhöng Ñöùc Giaùo Chuû Chính Thoáng thì chæ noùi ñeán hoøa bình giöõa caùc daân toäc maø thoâi. Traùi laïi Ñöùc Gioan Phaoloâ II tuyeân boá: "Haèng ngaøy toâi caàu nguyeän cho vieäc hieäp nhaát caùc Giaùo Hoäi".

Thaùi ñoä deø daët cuûa Ñöùc Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Chính Thoáng Georgia ñöôïc giaûi thích nhö laø moät söï sôï haõi, vì Giaùo Hoäi Chính Thoáng Georgia coøn leä thuoäc nhieàu vaøo Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga; Giaùo Hoäi naøy vaãn coù nhöõng thaùi ñoä tieâu cöïc trong vieäc hieäp nhaát vaø khoâng muoán tieáp xuùc vôùi Roma. Nguoàn tin baùo chí cho bieát: Giaùo Hoäi Chính Thoáng Georgia cuõng thoâng baùo cho caùc tín höõu cuûa mình laø khoâng neân ñeán tham döï Thaùnh Leã do Ñöùc Gioan Phaoloâ II cöû haønh taïi Toøa Nhaø Theå Thao cuûa Thuû Ñoâ Tbilisi. Traùi laïi Toång Thoáng Shevardnadze, moät tín höõu Chính Thoáng ñaõ hieän dieän trong thaùnh leã vaø sau thaùnh leã OÂng ñaõ leân baøn thôø oâm hoân ÑTC vaø caûm ôn ngaøi tröôùc caùc ngöôøi Coâng Giaùo döï thaùnh leã.

Baøi baùo thöù ba noùi ñeán tình hình Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Georgia. Sau thaùnh leã, chính ÑTC tuyeân boá boå nhieäm cha Pasotto, hieän laø linh muïc Giaùm quaûn Toâng Toøa, laøm Giaùm Muïc vaø ngaøi seõ taán phong Ñöùc taân Giaùm Muïc ngaøy leã Ba Vua naêm 2000 trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Giaùo Hoäi taïi ñaây coøn khan hieám nhaân söï muïc vuï: hai Linh Muïc giaùo phaän - 8 Linh Muïc doøng - 22 Nöõ Tu - Moãi linh muïc trung bình phaûi lo laéng cho 10 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo vaø truyeàn giaùo cho hôn 500 ngaøn ngöôøi ngoaøi Coâng Giaùo. Moät caùnh ñoàng coøn quaù meânh moâng. Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, hy voïng, seõ laø moät luoàng gioù môùi cho coâng vieäc truyeàn giaùo taïi Georgia, sau hôn nöûa theá kyû soáng döôùi cheá ñoä coäng saûn voâ thaàn.

Sau ñaây laø vaøi tö töôûng cuûa ÑTC ñöôïc nhaät baùo "Roma Thôøi Baùo" (Il Tempo di Roma), soá ra ngaøy 09.11.99, thuaät laïi.

Treân trang nhaát, baùo naøy ñeå hình maàu lôùn: ÑTC, Ñöùc Giaùo Chuû vaø Toång Thoáng. Beân caïnh böùc hình, coù theâm lôøi nhaän ñònh nhö sau: Taïi Georgia cuûa Stalin, ÑTC nhaéc laïi bieán coá Böùc Töôøng suïp ñoå. Veà bieán coá Böùc Töôøng Berlin suïp ñoå, nhaät baùo Roma daønh hai trang 14 vaø 15 vôùi nhieàu baøi khaùc nhau. Sau ñaây laø baøi baùo ghi laïi tö töôûng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II.

Töïa ñeà cuûa baøi naøy laø: Coâng nhaän baøn tay Chuùa Quan Phoøng trong hoaøn caûnh khaùc thöôøng naøy. Noäi dung baøi baùo naày vieát nhö sau: Böùc Töôøng Berlin suïp ñoå caùch ñaây 10 naêm: moät bieán coá maø Ñöùc Gioan Phaoloâ II goïi laø bieán coá cuûa nhöõng hoaøn caûnh khaùc thöôøng, vaø nhieàu laàn ngaøi ñaõ coâng nhaän: Ñaây laø baøn tay Quan Phoøng cuûa Thieân Chuùa. Coù theå laø ngaãu nhieân, bieán coá ñöôïc cöû haønh taïi Queâ Höông cuûa Stalin, laø Georgia. Luùc thanh nieân, Stalin ñaõ hoïc chuûng vieän 5 naêm vaø khi lôùn leân, quay laïi choáùng Giaùo Hoäi. Vaø OÂng Beria, trong nhöõng naêm Stalin naém quyeàn, ñöùng ñaàu coâng an maät vuï, moät con ngöôøi raát ñaùng sôï, cuõng sinh taïi Georgia nhö Stalin.

Veà Böùc Töôøng vaø vieäc kyû nieäm nhaèm ngaøy 9.11.99 ÑTC nhaéc ñeán khoâng nhöõng treân maùy bay töø New Delhi ñeán Tbilisi, nhö chuùng toâi ñaõ thuaät laïi trong baøi ñieåm baùo tröôùc, nhöng coøn nhaéc ñeán caû taïi Tbilisi nöõa. Trong caùc ngöôøi nghe ngaøi taïi saân bay, coù oâng Edward Shevardnadze, nay laø Toång Thoáng coäng hoøa Georgia. 14 naêm tröôùc ñaây oâng laø Boä Tröôûng Ngoaïi Giao cuûa Lieân Xoâ vaø sau ñoù cuûa oâng Gorbaciov, ngöôøi ñaõ laøm suïp ñoå nhöõng veát tích sau cuøng cuûa Cheá Ñoä Stalin vaø cuõng laø ngöôøi ñaõ ñöôïc Toång Thoáng hieän nay cuûa Georgia, luùc ñoù laø Boä Tröôûng ngoaïi giao, coäng taùc vaø thaùp tuøng vieáng thaêm Vatican thaùng 12 naêm 1989. Moät cuoäc gaëp gôõ lòch söû vaø bieán ñoåi caùch nhanh choùng boä maët theá giôùi, caùch rieâng boä maët Chaâu AÂu.

Baøi baùo vieát tieáp: Beân caïnh Ñöùc Gioan Phaoloâ II vaø Toång Thoáng coù Vò Giaùo Chuû Chính Thoáng Ilia ñeä nhò, sinh naêm 1933. Vò giaùo chuû ñaõ ñöôïc thaáy cheá ñoä coäng saûn Lieân Xoâ phaù huûy vaø tòch thu tôùi 1,500 nhaø thôø cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng.

Trong dieãn vaên ñoïc taïi saân bay, höôùng veà Toång Thoáng Shevardnadze, Ñöùc Gioan Phaoloâ II nhaéc laïi söï suïp ñoå cuûa Böùc Töôøng Berlin, nhö "thaønh quaû cuûa nhöõng hoaøn caûnh khaùc thöôøng", trong ñoù Toång Thoáng Coäng Hoøa Georgia, OÂng Shewardnadze, "ñaõ ñoùng moät vai troø chuû choát". Bieán coá ñaõ môû ra caùch bieåu hieäu moät giai ñoaïn môùi trong ñôøi soáng cuûa nhieàu Quoác Gia. Moät yù thöùc heä voâ thaàn ñaõ tìm moïi caùch, nhöng ñaõ thaát baïi, ñeå laøm suy yeáu hoaëc ñeå loaïi tröø khoûi maët ñaát naøy ñöùc tin toân giaùo cuûa daân toäc Georgia. Caùc tín höõu cuûa caùc toân giaùo ñaõ ñau khoå nhieàu vì tính caùch thuø gheùt naëng neà naøy ñoái vôùi toân giaùo".

Tôø "Roma Thôøi Baùo" coøn vieát theâm nhö sau: Nhöng muïc ñích chính cuûa chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, nhaát laø coù tính caùch ñaïi keát. Ngaøi noùi: "Tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm thöù ba cuûa Kyû Nguyeân Kitoâ, chuùng ta phaûi tìm baéc nhöõng chieác caàu môùi, ñeå, cuøng moät taâm hoàn maø thoâi, caùc tín höõu Kitoâ coù theå cuøng nhau rao giaûng Tin Möøng cho theá giôùi".

Baøi baùo giaûi thích: Trong luùc tìm kieám vieäc xích laïi gaàn nhau naøy, vieäc löïa choïn Georgia laø moät löïa choïn yù nghóa: Georgia trôû thaønh Kitoâ töø theá kyû thöù boán, vaãn giöû ñöôïc ñöùc tin, maëc daàu coù nhöõng vuï xaâm chieám cuûa caû Hoài Giaùo.

Tôø "Ngöôøi Ñöa Tin Chieàu" (Corriere della sera) cuõng daønh troïn trang hai vaø ba ñeå noùi ñeán kyû nieäm 10 naêm suïp ñoå Böùc Töôøng Berlin.

Nôi trang ba, baùo naøy daønh moät baøi veà tö töôûng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñoái vôùi bieán coá lòch söû naøy, vôùi töïa ñeà: "Ñöùc Gioan Phaoloâ II nhaéc laïi bieán coá, moät bieán coá khuyeán khích caùc daân toäc". Trong baøi, tôø baùo naày vieát nhö sau: OÂng Shevardnadze cuøng vôùi oâng Gorbaciov laø nhöõng ngöôøi ñoùng vai troø chuû choát trong bieán coá naøy. OÂng Shevardnadze trong saùu naêm bò möu saùt 5 laàn. OÂng caàn ñeán Taây Phöông, ñeå ñöôïc söï giuùp ñôõ. Thöïc söï oâng ñaõ coù nhieàu coâng nghieäp vaø ñöôïc bieát ñeán taïi Taây Phöông. OÂng ñaõ muoán môøi Ñöùc Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm, vì taïi Georgia, cuõng nhö taïi Taây Phöông vaø treân caû theá giôùi, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñöôïc coi nhö hình aûnh bieåu hieäu cuûa Taây Phöông. Chính ngaøi ñaõ keâu goïi môû roäng Khoái NATO, vaø trong ñoù Coäng Hoøa Georgia coù theå ñöôïc trôû thaønh Hoäi Vieân. ÑTC caûm ôn Toång Thoáng, vì nhôø OÂng, ngaøi ñaõ coù theå vieáng thaêm Georgia. "Toâi xin caûm ôn Toång Thoáng veà lôøi môøi vieáng thaêm vaø Ngaøi ñaõ laøm taát caû nhöõng gì coù theå, ñeå chuyeán vieáng thaêm ñöôïc thöïc hieän vaø toâi xin caûm ôn veà nhöõng lôøi thaân maät ñoùn chaøo toâi". Roài ÑTC cuõng caàu chuùc vaø hy voïng trong cuoäc baàu cöû tôùi ñaây, oâng seõ ñöôïc taùi cöû, ñeå coù theå tieáp tuïc coâng vieäc oån ñònh hoøa bình trong mieàn naøy vaø ñeå taùi thieát Georgia veà vaät chaát vaø tinh thaàn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page