Töôøng thuaät
Chuyeán Vieáng Thaêm cuûa ÑTC
taïi Coäng Hoøa GEORGIA
Ngaøy ñaàu tieân: thöù Hai 8/11/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Töôøng thuaät Chuyeán Vieáng Thaêm cuûa ÑTC taïi Coäng Hoøa GEORGIA. Ngaøy ñaàu tieân: thöù Hai muøng 8 thaùng 11/1999.

Thöù Hai, muøng 8 thaùng 11/1999, ÑTC Gioan Phaoloâ II rôøi New Delhi, AÁn Ñoä, ñeå ñeán thaêm ngaén nguûi Coäng Hoøa Georgia, taïi thuû ñoâ TBILISI, trong voøng khoaûng 24 tieáng ñoàng hoà, cho ñeán chieàu thöù Ba muøng 9 thaùng 11/1999. Ngoaøi vieäc gaëp gôû vôùi coäng ñoaøn giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Coäng Hoøa GEORGIA, vôùi cao ñieåm laø Thaùnh Leã seõ ñöôïc cöû haønh taïi Toøa Nhaø Theå Thao cuûa thuû ñoâ TBILISI, vaøo saùng thöù Ba 9/11/1999, ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ gaëp gôõ vôùi Chính Quyeàn vaø vôùi Thaùnh Hoäi Nghò cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Georgia.

Coäng Hoøa GEORGIA, quoác gia thöù hai coù ña soá daân theo Chính Thoáng Giaùo ñöôïc ÑTC ñeán thaêm, sau Roumani. Ñaây laø laàn ñaàu tieân ÑTC ñeán thaêm Coäng Hoøa Georgia, vaø caùc quan saùt vieân cho raèng ñaây laø böôùc thöù nhaát ñeå tieán gaàn ñeán trung taâm Chính Thoáng Giaùo taïi Mascova. Ñöùc Giaùo Chuû Chính Thoáng Giaùo taïi Mascova, Ñöùc Alexis II, ñaõ tuyeân boá tröôùc ñaây laø Ñöùc Giaùo Hoaøng khoâng ñöôïc tieáp ñoùn taïi caùc quoác gia Chính Thoáng Giaùo cuûa cöïu Lieân Xoâ.

Sau hôn naêm tieáng ñoàng hoà bay töø thuû ñoâ New Delhi, ÑTC ñeán thuû ñoâ TBILISI cuûa coäng hoøa Georgia luùc 2 giôø chieàu thöù Hai muøng 8 thaùng 11/1999. Toång Thoáng Eduard Shevardnadze, vaø Ñöùc Giaùo Chuû ILLIA II cuûa Chính Thoáng Giaùo Georgia ra taän saân bay ñoùn ÑTC.

Coäng Hoøa Georgia tröôùc ñaây thuoäc Lieân Xoâ, ñöôïc ñoäc laäp nhö moät quoác gia rieâng vaøo naêm 1991, vôùi dieän tích roäng khoaûng 70 ngaøn caây soá vuoâng vaø daân soá khoaûng 5 trieäu röôûi, trong soá naày chæ coù khaûong 100 ngaøn tín höõu Coâng Giaùo, töùc khoaûng 1.8 phaàn traêm daân soá. Trong baøi dieãn vaên ñaàu tieân ñoïc taïi Phi Tröôøng thuû ñoâ TBILISI, trong nghi leã tieáp ñoùn, ÑTC nhaéc ñeán chuyeán vieáng thaêm cuûa Toång Thoáng Shevardnadze vaø cuûa Ñöùc Giaùo Chuû Illia II, taïi Vatican. Ngaøi caùm ôn Toång Thoáng vì ñaõ coù lôøi môøi, vaø caùm ôn Ñöùc Giaùo Chuû Illia II vì ñaõ öng thuaän, bôûi vì - theo lôøi ÑTC -- "neáu khoâng coù söï uûng hoä ñaày tình huynh ñeä cuûa Ngaøi, thì ngaøy hoâm nay toâi khoâng theå naøo coù maët nôi ñaây, ñeå vieáng thaêm Giaùo Hoäi do ngaøi laõnh ñaïo". "Toâi caûm ñoäng saâu xa tröôùc lòch söû laâu daøi vaø vinh quang cuûa Kitoâ Giaùo taïi phaàn ñaát naày, töø theá kyû thöù tö vaø thöù naêm. Kitoâ Giaùo ñaõ aên reã saâu vaø troå hoa trong neàn vaên hoùa Georgia; vaø giaùo hoäi taïi ñaây ñaõ trôû thaønh nhö laø keû baûo veä caên cöôùc quoác gia Georgia, tröôùc nhieàu laàn bò ñe doïa. Naèm trong vò theá giöõa Ñoâng vaø Taây, Giaùo Hoäi taïi Gergia ñaõ luoân luoân coù thaùi ñoä côûi môû vôùi nhöõng tieáp xuùc vôùi caùc coäng ñoaøn Kitoâ khaùc. Ñoâi khi, nhöõng moái giaây lieân laïc giöõa Giaùo Hoäi Georgia vaø ngai toøa Pheâroâ taïi Roma laø raát maïnh meõ toát ñeïp, nhöng ñoâi khi cuõng coù nhöõng caêng thaúng; duø vaäy, yù thöùc veà ôn goïi Kitoâ chung giöõa chuùng ta khoâng bao giôø hoaøn toaøn bò laïc maát ñi."

Keát thuùc baøi dieãn vaên ñaàu tieân taïi Coäng Hoøa Georgia, ÑTC noùi nhö sau: "Kitoâ Giaùo ñaõ ñoùng goùp thaät nhieàu cho quaù khöù cuûa Georgia; giôø ñaây noù caàn phaûi ñoùng goùp nhieàu nhö vaäy cho töông lai cuûa quoác gia naày. Ngaøy mai, töùc thöù Ba muøng 9 thaùng 11/1999, ngaøy kyû nieäm 10 naêm Böùc Töôøng Berlin suïp ñoå, moät bieán coá ñaõ môû ra thôøi kyø môùi trong sinh hoaït cuûa nhieàu quoác gia. Moät yù thöùc heä voâ thaàn ñaõ coá gaéng laøm yeáu ñi, nhöng voâ ích, laøm yeáu ñi hay teä hôn muoán loaïi boû khoûi maûnh ñaát naày nieàm tin toân giaùo cuûa ngöôûi daân. Nhöõng tín ñoà cuûa caùc toân giaùo khaùc nhau taïi ñaây ñaõ phaûi ñau khoå gaùnh chòu nhieàu choáng ñoái. Ngaøy hoâm nay, chuùng ta caàn khaâm phuïc vaø caûm taï vì chöùng taù kieân trì cuûa quyù anh chò em."

Bieán coá thöù hai cuûa chieàu thöù Hai 8/11/99, taïi thuû ñoâ Coäng Hoøa Georgia laø vieäc ÑTC ñeán Toøa Giaùo Chuû, luùc 5:30 chieàu, ñeå chaøo thaêm Ñöùc Giaùo Chuû Chính Thoáng Giaùo Georgia vaø gaëp gôõ caùc thaønh vieân cuûa Thaùnh Coâng Nghò Chính Thoáng. Ñaùp töø Ñöùc Giaùo Chuû, ÑTC Gioan Phaoloâ II noùi: "Thaät laø yù nghóa cuoäc vieáng thaêm ñaàu tieân cuûa vò Giaùm Muïc Roma taïi Giaùo Hoäi Chính Thoáng Georgia xaûy ra vaøo luùc saép cöû haønh Ñaïi Toaøn Xaù möøng 2000 naêm Con Thieân Chuùa Nhaäp Theå". ÑTC mong öôùc sao cho cuoäc gaëp gôõ vaø caùi hoân bình an trao cho nhau ñöôïc trôû thaønh "moät böôùc tieán traøn ñaày aân suõng ñeå ñaït tôùi tình huynh ñeä giöõa hai beân vaø tieán tôùi moät chöùng taù chung cho Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø Phuùc AÂm ban söï soáng ñôøi ñôøi." ÑTC cho bieát laø haèng ngaøy Ngaøi caàu nguyeän cho söï coäng taùc giöõa hai giaùo hoäi ñöôïc gia taêng, vaø raèng ngaøi kính troïng vaø khaâm phuïc Giaùo Hoäi Chính Thoáng Georgia, moät giaùo hoäi coù goác reã töø coäng ñoaøn tieân khôûi Gieârusalem.

Bieán coá cao ñieåm cuûa chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Coäng Hoøa Georgia laø Thaùnh Leã daønh cho anh chò em tín höõu Coâng Giaùo taïi Toøa Nhaø Theå Thao, ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy saùng thöù Ba muøng 9 thaùng 11/1999, sau khi ñeán chaøo thaêm Toång Thoáng Coäng Hoøa Georgia. Buoåi chieàu, ÑTC ñeán thaêm Nhaø Thôø Coâng Giaùo daâng kính hai thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ, nhaø thôø Coâng Giaùo duy nhaát taïi Georgia ñöôïc môû cöûa cho vieäc thôø phöôïng trong suoát thôøi gian döôùi cheá ñoä Lieân Xoâ. Chieàu toái thöù Ba 9/11/1999, ÑTC leân ñöôøng veà Roma. Chuùng toâi seõ keå veà nhöõng bieán coá cuûa ngaøy thöù Ba 9/11/1999 trong chöông trình kyø tôùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page