Chính phuû Georgia loan baùo
Ñöùc Gioan Phaoloâ II
seõ vieáng thaêm Coäng Hoøa Georgia
moàng 8 vaø 9 thaùng 11/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tin töùc veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Coïng Hoøa Georgia.

Tbilisi - 08.09.99. Chính phuû nöôùc Georgia, qua trung gian phaùt ngoân vieân cuûa mình, ngaøy 08.09.99, ñaõ chính thöùc loan baùo: Ñöùc Gioan Phaoloâ II seõ vieáng thaêm Coäng Hoøa mieàn Caucase moàng 8 vaø 9 thaùng 11/1999 tôùi ñaây. Trong chuyeán vieáng thaêm, ÑTC seõ gaëp Toång Thoáng nöôùc Georgia, oâng Eduard Shevardnadze vaø Ñöùc Giaùo Chuû Chính Thoáng, Ilya ñeä nhò. Thöïc söï, chuyeán vieáng thaêm Coäng Hoøa Georgia ñaõ ñöôïc noùi ñeán nhieàu laàn. Nhöng chaéc chaén ñaõ ñöôïc aán ñònh döùt khoaùt, sau chuyeán vieáng thaêm môùi ñaây cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Battista Re, phoù Quoác Vuï Khanh, taïi thuû ñoâ Tbilisi dòp leã Ñöùc Meï linh hoàn vaø xaùc leân trôøi. Ñöùc Toång Giaùm Muïc ñeán Tbilisi ñeå thaùnh hieán nhaø thôø daâng kính Ñöùc Meï leân trôøi. Nhaø thôø naøy ñöôïc xaây caát vaøo theá kyû 19 do nhöõng hy sinh cuûa caùc Cha Doøng Cappucins vaø do söï ñoùng goùp cuûa Boä "Truyeàn Giaùo". Naêm 1941 nhaø thôø bò ñoùng cöûa do leänh cuûa Nhaø Caàm quyeàn Coäng Saûn Lieân Xoâ. Sau ñoù bò xöû duïng cho vieäc haønh chaùnh, roài bieán thaønh nhaø theå thao. Naêm 1994 nhaø thôø ñöôïc traû laïi cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, ñöôïc söûa laïi vaø ñöôïc thaùnh hieán vaøo dòp leã Ñöùc Meï leân trôøi naêm nay 1999.


Back to Radio Veritas Asia Home Page