Hoäi Caritas kieán thieát nhaø cöûa
cho daân bò naïn ñoäng ñaát
taïi Coäng hoøa El Salvador

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hoäi Caritas kieán thieát nhaø cöûa cho daân bò naïn ñoäng ñaát taïi Coäng hoøa El Salvador.

 San Salvador - 13.3.2001 - Nhaät baùo coâng giaùo YÙ Avvenire (soá ra ngaøy 13.3.2001) loan tin: Hoäi Caritas internationalis ñaõ phaùc hoïa chöông trình taùi thieát nhöõng thaønh phoá vaø laøng maïc taïi Coäng hoøa El Salvador (Trung Myõ chaâu) bò taøn phaù döõ doäi trong hai vuï ñoäng ñaát xaåy ra trong nhöõng thaùng vöøa qua. Chöông trình döï tính xaây caát khoaûng 8 ngaøn caên nhaø trong thôøi gian ba naêm. Hoäi Caritas Internationalis cuõng daønh moät quó rieâng ñeå taùi thieát caùc cô caáu caàn thieát, nhö tröôøng hoïc, nhaø thöông... Coâng vieäc xaây caát ñöôïc khôûi söï tröôùc heát trong Giaùo phaän Santiago de Maria, baèng vieäc xaây caát 1,200 caên nhaø. Caùc cô caáu xaõ hoäi, töø thieän ñöôïc taùi thieát vôùi söï coäng taùc cuûa caùc coäng ñoàng ñòa phöông, baèng vieäc goùp nhaân coâng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page