Muøa Chay thaùnh:
YÙ nghóa leã nghi boû Tro treân ñaàu caùc tín höõu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Muøa Chay thaùnh: YÙ nghóa leã nghi boû Tro treân ñaàu caùc tín höõu.

 Thöù tö 28/02/2001, Giaùo hoäi coâng giaùo baét ñaàu Muøa Chay thaùnh, ñeå chuaån bò cöû haønh Maàu nhieäm Phuïc sinh: Cuoäc Töû Naïn vaø Phuïc sinh cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng Cöùu chuoäc nhaân loaïi. Ñaây laø Maàu nhieäm quan troïng hôn caû vaø laø trung taâm cuûa Naêm Phuïng vuï.

 Haèng Naêm vaøo ñaàu Muøa Chay , ÑTC ñeán nhaø thôø Thaùnh Sabina (coù töø theá kyû thöù naêm) treân ñoài Aventino, ñeå chuû toïa Cuoäc kieäu xaùm hoái, töø nhaø thôø Thaùnh Anselmo (cuûa caùc Tu só Doøng Bieån Ñöùc) ñeán nhaø thôø Thaùnh Sabina (do caùc Cha Doøng Ña minh phuï traùch). Taïi ñaây ngaøi chuû teá Thaùnh leã vaø laøm Pheùp Tro, boû treân ñaàu caùc tín höõu.

 YÙ nghóa saâu xa cuûa Leã nghi boû Tro treân ñaàu.

 Tröôùc heát, laõnh nhaän vieäc boû Tro treân ñaàu laø moät cöû chæ coù töø raát laâu ñôøi. Trong Cöïu Öôùc chuùng ta thaáy nhieàu laàn: vieäc boû Tro treân ñaàu laø daáu hieäu cuûa tang cheá, ñau buoàn vaø cuûa söï töï haï mình, ñeå xin ôn tha thöù.

 Trong luùc quaân ñoäi cuûa Assyria do Töôùng huøng hoå Holoferno chæ huy tieán vaøo Israel, moïi ngöôøi daân Gieârusalem, caû phuï nöõ vaø treû em, phuû phuïc xuoáng ñaát tröôùc Ñeàn Thaùnh vaø boû tro treân ñaàu, giang tay leân trôøi, khaån caàu Thieân Chuùa (Judit , 4, 11 ).

 OÂng Gioùp, sau khi tha thieát keâu caàu Thieân Chuùa cöùu mình trong côn cöïc khoå, hoaïn naïn, bò moïi ngöôøi töø boû, trôû veà vôùi Chuùa vôùi taát caû nieàm tin töôûng vaø theà höùa: “Laïy Chuùa, con xin ruùt lôøi than phieàn, traùch moùc, con ñau ñôùn boû tro buïi treân con“ (Job 42, 6).

 Bò ñe doïa taøn phaù, sau khi nghe tieân tri Giona giaûng, toaøn daân thaønh Ninive, töø Vua ñeán daân thöôøng vaø caû loaøi vaät nöõa, boû tro treân ñaàu, maëc aùo nhaëm, xin ôn tha thöù vaø ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa thöông ñeán (Jona 3, 5).

 Trong khi laõnh chuùt tro treân ñaàu, chuùng ta, caùc ngöôøi lôùn, nhaát laø caùc baäc laøm cha meï, caùc nhaø giaùo duïc, caùc linh muïc, caùc nöõ, haõy lo laéng giaûi thích yù nghóa cho caùc treû em. Toát hôn caû laø chuùng ta cuøng vôùi caùc em laõnh tro treân ñaàu, ñeå coù dòp thuaän tieän giaûi thích yù nghóa saâu xa cuûa leã nghi naøy.

 Leã nghi boû Tro treân ñaàu nhaéc nhôû chuùng ta nhaän bieát: chuùng ta laø hö voâ tröôùc maët Thieân Chuùa. Neáu Thieân Chuùa khoâng yeâu thöông chuùng ta, neáu Ngöôøi khoâng ban söï soáng cho chuùng ta, neáu Ngöôøi khoâng xuoáng theá cöùu chuoäc chuùng ta, thì chuùng ta chæ ñaùng giaù nhö moät chuùt buïi tro...vaø coøn keùm caû buïi tro nöõa, vì chuùng ta seõ khoâng coù ôû traàn gian naøy. Lôøi linh muïc caên daën chuùng ta trong leã nghi boû tro treân ñaàu: “Ngöôøi laø buïi tro, ngöôøi seõ trôû veà tro buïi“. Lôøi naøy nhaéc cho chuùng ta “seõ phaûi cheát vaø trôû veà ñaát buøn“, chôø ñôïi ngaøy soáng laïi hôïp vôùi linh hoàn baát töû, ñeå höôûng vinh quang hay bò aùn phaït ñôøi ñôøi, tuøy ñôøi soáng laønh thaùnh hay toäi loãi cuûa moãi moät ngöôøi trong chuùng ta. Ñaây laø moät chaân lyù vaø moät thöïc taïi khoâng theå phuû nhaän ñöôïc. Caàn phaûi suy tö nhieàu, caùch rieâng trong Muøa Chay thaùnh naøy, ñeå chaân lyù vaø thöïc taïi naøy seõ giuùp chuùng ta soáng laønh thaùnh moãi ngaøy moãi theâm maõi. Cheát laø aùn phaït “Ngöôøi phaûi cheát, vì ngöôøi ñaõ khoâng tuaân giöõ leà luaät cuûa Ta“. Thaùnh Phaoloâ noùi roõ: “Vì toäi loãi, söï cheát vaøo trong theá gian“. Moïi ngöôøi, lôùn beù giaø treû, giaàu sang, ngheøo heøn, quyeàn chöùc hay baïch ñinh, coù tín ngöôõng hay voâ thaàn... ñeàu phaûi cheát vaø cheát coù moät laàn maø thoâi vaø khoâng bieát khi naøo phaûi cheát. Caùc tieán boäï khoa hoïc, caùch rieâng trong laõnh vöïc Y Khoa, tìm moïi caùch ñeå keùo daøi söï soáng, nhöng chöa khaùm phaù ñöôïc moân thuoác naøo chöõa khoûi cheát vaø seõ khoâng bao giôø khaùm phaù ñöôïc, vì ñaây laø aùn phaït cuûa toäi loãi: “Ngöôi phaûi cheát“.

 Nhìn thaúng vaøo thöïc taïi naøy, chuùng ta, ngöôøi coù ñöùc tin, khoâng theå vaø khoâng ñöôïc pheùp buoàn saàu, traùi laïi vui möøng. Chuùng ta bôûi Thieân Chuùa maø ñeán trong theá gian naøy. Moät ngaøy naøo ñoù, chuùng ta trôû veà vôùi Ngöôøi, chæ vì tình yeâu thöông vaø tha thöù, chöù khoâng vì coâng nghieäp naøo caû cuûa chuùng ta. Neáu Ngöôøi yeâu thöông chuùng ta voâ cuøng, chuùng ta khoâng phaûi sôï haõi chi. “Neáu Chuùa toâi chaáp toäi, thì naøo ai coù theå cöùu roãi ñöôïc?“.

 Leã nghi boû tro treân ñaàu nhaéc nhôû: chuùng ta phaûi cheát: “Ngöôøi laø buïi troï, ngöôøi seõ trôû veà tro buïi“. Taïi sao chuùng ta coá tình queân ñi chaân lyù vaø thöïc taïi naøy? Chuùng ta ñöøng soáng nhö ngöôøi cöï phuù Chuùa nhaéc trong Phuùc Aâm. Oâng ta tính toaùn tích tröõ cuûa caûi ñeå höôûng cuoäc ñôøi. Nhöng Chuùa phaùn: “Vaäy hôõi ngöôøi khôø daïi, ñeâm nay Chuùa goïi ngöôøi veà, thì ích lôïi gì nhöõng tính toaùn cuûa ngöôøi?”. Chuùng ta ñöôïc goïi soáng cuoäc soáng vónh cöûu. Cuoäc soáng ôû traàn gian chæ laø taïm bôï, vôùi bieát bao khoå cöïc, ñau ñôùn, beänh taät: “Ngöôøi phaûi ñoå moà hoâi, bôùi ñaát nhaët coû, môùi kieám ñöôïc cuûa aên“. Ñaây laø soá phaän con ngöôøi soáng ôû traàn gian, ñaây laø aùn phaït, sau khi oâng baø nguyeân toå loãi luaät Thieân Chuùa. Nghó ñeán cuoäc soáng vónh cöûu, chuùng ta can ñaûm laõnh nhaän moïi vaát vaû, hy sinh cuûa cuoäc ñôøi, ñeå laäp coâng: “Per Crucem ad Lucem "(nhôø Thaùnh giaù ñeå tieán ñeán aùnh saùng muoân ñôøi).

 Muøa Chay thaùnh laø thôøi gian chuaån bò vieäc cöû haønh Maàu nhieäm Phuïc sinh. Leã nghi boû tro treân ñaàu nhaéc laïi cho chuùng ta raèng: moät ngaøy naøo ñoù, xa hay gaàn, chuùng ta cuõng qua söï cheát, ñeå ñöôïc phuïc sinh vôùi Chuùa trong vinh quang. Muoán ñöôïc höôûng vinh quang, caàn phaûi ñi treân Con ñöôøng Thaùnh giaù, con ñöôøng Chuùa Gieâsu ñaõ ñi vaø ñaây laø con ñöôøng duy nhaát daãn ñöa ñeán cuoäc soáng vónh cöûu. ÑTC ñaõ ñeà nghò vôùi caùc thanh nieân “con ñöôøng duy nhaát naøy “, trong söù ñieäp ngaøi göûi ñeå chuaån bò Ngaøy Theá giôùi Thaùnh nieân thöù XVI , ñöôïc cöû haønh treân caáp giaùo phaän, vaøo Chuùa nhaät Leã Laù tôùi ñaây.

 Leã nghi boû tro treân ñaàu bieåu loä söï trôû laïi cuûa moãi moät ngöôøi trong chuùng ta. Boû tro treân ñaàu, linh muïc coù theå ñoïc “Ngöôøi laø tro buïi, ngöôøi seõ trôû laïi buïi tro“, hoaëc lôøi naøy: “Haõy trôû laïi vaø tin vaøo Tin Möøng“. Chính Thieân Chuùa keâu goïi chuùng ta trôû veà vôùi Ngöôøi: “Haõy taän tình trôû veà vôùi Ta“ ( ( Joel 2, 12 ). Toäi loãi khoâng phaûi chæ laø moät vieäc loãi leà luaät Thieân Chuùa hay Giaùo hoäi, nhöng coøn laø moät veát thöông gaây haïi cho moái quan heä tình yeâu giöõa Thieân Chuùa vaø con ngöôøi. Trong Muøa Chay thaùnh, moãi ngöôøi trong chuùng ta haõy coâng nhaän mình laø ngöôøi con hoang ñaøng, boû nhaø ra ñi, soáng moät ñôøi laõng maïn, nay bò tuùng cöïc, ñoùi khoå: “Toâi ñaõ phaïm ñeán trôøi vaø ñeán Cha toâi“. Vaø vôùi söï thoáng hoái naøy, quyeát taâm trôû veà nhaø Cha: “Toâi seõ trôû veà nhaø Cha toâi, nôi coù dö daät moïi söï. Toâi seõ thuù nhaän vôùi Cha toâi: Con ñaõ phaïm ñeán Cha. Xin Cha tha thöù“, ( Lc 15,14-24 ).

 Sau cuøng, söï nghieâm khaéc cuûa leã nghi boû tro môøi goïi chuùng ta tieán ñeán nieàm an vui cuûa tha thöù, cuûa vieäc trôû laïi nhaø Cha. Chuùng ta phaûi nhìn vaøo Thieân Chuùa vaø tin vaøo tình yeâu thöông cuûa Ngöôøi, hôn laø nhìn laïi quaù khöù cuûa toäi loãi. Chuùng ta phaûi nhìn vaøo nhöõng söï kyø dieäu cuûa ôn thaùnh Chuùa hoaït ñoäng vaø bieán ñoåi taâm hoàn chuùng ta hôn laø khoùc loùc toäi loãi xöa kia. Chuùng ta haõy nhìn vaøo cöû chæ aâu yeám cuûa ngöôøi Cha khi thaáy con phung phaù trôû veà nhaø, hôn laø nghó ñeán cuoäc soáng laõng maïn cuûa chuùng ta tröôùc ñaây.

 Doù ñoù, leõ nghi laõnh nhaän chuùt tro treân ñaàu laø moät böôùc tieán ñeán tình yeâu vaø tín nhieäm. Dó nhieân chuùng ta thuù nhaän toäi loãi chuùng ta, nhöng chuùng ta coøn ca ngôïi hôn nöõa loøng thöông xoùt cuûa Chuùa. Vaø chuùng ta haõy haùt leân lôøi Thaùnh vònh sau ñaây: “Laïy Chuùa, xin thöông xoùt con vì tình yeâu thöông vaø loøng nhaân haäu cuûa Chuùa. Xin xoùa saïch moïi toäi loãi con, ñeå linh hoàn con trôû neân traéng nhö tuyeát “ ( TV 50, 1 ).
 
 

ÑTC chuû toïa leã nghi laøm Pheùp Tro vaø giaûng trong Thaùnh leã.

Roma - 28/02/2001 - Luùc 17:30, thöù tö Leã Tro, ñaàu Muøa Chay thaùnh, ÑTC ñeán nhaø thôø Thaùnh Sabina, treân ñoài Aventino, ñeå chuû toïa leã nghi laøm pheùp Tro, boû Tro vaø giaûng khuyeân trong thaùnh leã.

 Trong baøi giaûng, ÑTC giaûi thích lôøi Thaùnh Phaoloâ trong baøi ñoïc thöù hai cuûa Thaùnh Leã Thöù Tö: “Ñaây laø thì giôø thuaän tieän“.

 Muøa Chay laø thôøi giôø thuaän tieän cho vieäc trôû laïi cuûa chuùng ta, cho cuoäc canh taân ñôøi soáng cuûa chuùng ta. Vieäc canh taân naøy phaùt xuaát töø Maàu nhieäm Phuïc sinh: Cuoäc Töû naïn vaø Cuoäc Phuïc sinh cuûa Chuùa Kitoâ. Cheát ñi cho toäi loãi, ñeå ñöôïc soáng laïi trong ôn thaùnh Chuùa.

 ÑTC noùi tieáp: Leã nghi boû Tro treân ñaàu laø daáu hieäu aên naên thoáng hoái vaø trôû laïi cuûa chuùng ta. “Haõy trôû laïi vaø haõy tin vaøo Tin Möøng“. YÙ thöùc nhö vaäy, chuùng ta böôùc vaøo Muøa Chay thaùnh. Ñaïi Toaøn xaù ñaõ ñaùnh daáu moät söï hoøa giaûi vôùi Thieân Chuùa, vôùi anh chò em. Kho taøng ôn thaùnh naøy phaûi ñöôïc tieáp tuïc ñöôïc ban phaùt cho coäng ñoàng caùc tín höõu. ÑTC ñaõ noùi roõ trong Toâng thö “Novo Millennio ineunt “ (böôùc vaøo Ngaøn naêm môùi). Giaùo hoäi phaûi tieán sang giai ñoaïn môùi, baèng vieäc chieâm ngöôõng khuoân maët cöïc thaùnh Chuùa, khuoân maët ñau khoå . Vieäc chieâm ngöôõng khuoân maët ñau khoå cuûa Chuùa, môøi goïi chuùng ta tieán theo Ngöôøi leân Nuùi Calvario, tieán treân con ñuôøng thaùnh giaù “Via Crucis“. Con ñöôøng Thaùnh Giaù laø con ñöôøng cuûa Muøa Chay thaùnh. Giaùo hoäi tieán sang giai ñoaïn môùi baèng vieäc caàu nguyeän - baèng vieäc laõnh nhaän Bí tích hoøa giaûi. ÔÛ ñaây chuùng ta nhaän ra loøng thöông xoùt voâ cuøng cuûa Thieân Chuùa. Loøng thöông xoùt naøy thuùc ñaåy chuùng ta nghó ñeán vaø giuùp ñôõ caùc ngöôøi ngheøo khoå.

 ÑTC keát thuùc baøi giaûng cuûa ngaøi nhö sau: Anh chò em haõy ñeå mình hoøa giaûi vôùi Thieân Chuùa. Theá giôùi ngaøy nay caàn ñeàn vieäc hoøa giaûi. Giaùo hoäi rao giaûng tha thöù vaø tình yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa, rao giaûng nhöõng quan heä huynh ñeä giöõa con ngöôøi vôùi nhau, giöõa caùc daân toäc, rao giaûng Thaùnh Giaù Chuùa, vì Thaùnh Giaù laø söï cöùu roãi cuûa nhaân loaïi, chæ mình Thaùnh Giaù ban bình an vaø ôn cöùu ñoä maø thoâi.

 Sau baøi giaûng, ÑTC laøm Pheùp Tro vaø boû Tro treân ñaàu caùc Hoàng Y, Giaùm muïc vaø moät soá ñoâng Tu só Nam, Nöõ vaø Giaùo daân. Roài ngaøi döï thaùnh leã do Ñöùc Hoàng Y Jozef Tomko, Toång tröôûng Boäï Rao giaûng Tin Möøng cho caùc Daân toäc, töôùc hieäu Nhaø thôø Thaùnh Sabina, chuû teá.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page