Huaán luyeän giaùo daân theo heä thoáng
ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi noùng boûng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huaán luyeän giaùo daân theo heä thoáng ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi noùng boûng.

 Thaùi Lan (Sam Phran) - (UCAN AS8142.1125 27/3/2001) - Caùc Ñaïi dieän ñeán tham döï Cuoäc Hoïp Giaùo Daân AÙ Chaâu laàn thöù hai cam keát seõ thaêng tieán moät chöông trình huaán luyeän giaùo daân coù heä thoáng vaø kyõ löôõng hôn ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi noùng boûng.

 Trong baûn döï thaûo tuyeân ngoân vaøo cuoái khoùa hoïp töø ngaøy 19 ñeán ngaøy 24 thaùng 3/2001 vöøa qua, taïi trung taâm huaán luyeän muïc vuï Baan Phu Waan ôû Sam Phran thuoäc phía Taây thuû ñoâ Bangkok-Thaùi Lan, 110 tham döï vieân töø 15 nöôùc AÙ Chaâu noùi laø hoï seõ soaïn ra moät taäp saùch giaùo huaán xaõ hoäi ñôn giaûn hôn vaø khuyeán khích caùc giaùo daân ñòa phöông tìm moïi caùch ñeå xaây döïng tình hieäp nhaát vôùi caùc thaønh phaàn bò gaït ngoaøi leà xaõ hoäi taïi rieâng moãi quoác gia. Döïa treân caùc baûn baùo caùo cuûa moãi nöôùc trong caùc ngaøy hoïp, caùc tham döï vieân ghi nhaän laø caùc giaùo daân chöa ñaùp öùng ñaày ñuû trong coâng taùc trôï giuùp cho nhöõng ngöôøi ñang soáng trong caùc hoaøn caûnh xaõ hoäi, chính trò vaø kinh teá heát söùc khoù khaên. Ñeå toû tình lieân ñôùi vôùi ngöôøi ngheøo, moãi kitoâ höõu phaûi chính mình soáng moät cuoäc soáng ñôn sô theo göông Chuùa Gieâsu. Nhìn thaáy taàm quan troïng cuûa gia ñình trong vai troø huaán luyeän veà giaù trò cho ngöôøi khaùc, caùc tham döï vieân baøy toû quyeát taâm hoã trôï cho caùc gia ñình tích cöïc tham döï vaøo vai troø naøy döïa treân caùc giaùo huaán xaõ hoäi cuûa Hoäi Thaùnh.

 Keá ñeán caùc tham döï vieân cuõng cam keát ñöùng ra thieát laäp caùc coäng ñoaøn soáng theo tinh thaàn phuùc aâm, trong ñoù ngöôøi giaùo daân coù cô hoäi trôû thaønh moät taám göông soáng ñoäng veà tình yeâu vaø phuïc vuï, ñeå xaây döïng tình lieân ñôùi chaët cheõ hôn giöõa caùc giaùo hoäi ôû AÙ Chaâu vaø vôùi anh chò em thuoäc caùc toân giaùo khaùc ñeå cuûng coá caùc chöông trình trôï giuùp cho ngöôøi ngheøo cuûa giaùo hoäi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page