Vaøi neùt veà Cuoäc haønh höông cuûa ÑTC
taïi Atene, Damas vaø Malta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi neùt veà Cuoäc haønh höông cuûa ÑTC taïi Atene, Damas vaø Malta.

 Saùng thöù hai 26.03.2001, Tieán só Navarro Valls, phaùt ngoân vieân vaø Giaùm ñoác Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, chính thöùc loan tin cho giôùi baùo chí veà Cuoäc haønh höông cuûa ÑTC taïi Ateâne (thuû ñoâ Hy laïp), Damas (thuû ñoâ Syrie) vaø Ñaûo Malta. Cuoäc haønh höông naøy laø cuoäc haønh höông sau cuøng trong Chöông trình kính vieáng caùc nôi thaùnh trong Naêm Toaøn xaù, ñaõ ñöôïc ÑTC loan baùo töø naêm 1999. Cuoäc haønh höông seõ baét ñaàu töø moàng 4/5/2001 vaø keát thuùc ngaøy moàng 9 thaùng 5/2001 tôùi ñaây vaø ñöôïc goïi laø cuoäc haønh höông theo veát chaân Thaùnh Phaoloâ, Toâng ñoà daân ngoaïi.

 Caùc cuoäc haønh höông taïi Thaùnh Ñòa tröôùc ñaây trong Naêm Toaøn xaù, nhö chuùng ta coøn nhôù, laø Cuoäc haønh höông theo veát chaân Toå phuï Abraham, ngöôøi ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa choïn ñeå laøm Toå Phuï cuûa Daân rieâng , ñeå chuaån bò vieäc Chuùa Cöùu Theá ñeán trong theá gian. Chaëng thöù nhaát cuûa Cuoäc haønh höông naøy ñaùng lyù ra phaûi laø Thaønh phoá Ur dei Caldei (beân Irak ), queâ höông cuûa Toå phuï. Töø ñaây Chuùa goïi vaø choïn Abraham. Nhöng vì tình hình chính trò-quaân söï cuûa Irak baát oån, neân cuoäc haønh höông nôi chaëng thöù nhaát naøy ñaõ phaûi ñình laïi vaø ñöôïc thöïc hieän moät caùch thieâng lieâng trong Thính ñöôøng Phaoloâ VI, baèng vieäc gôïi laïi, qua hình aûnh vaø baûn vaên Thaùnh Kinh, caùc chaëng ñöôøng cuûa Toå phuï Abraham, sau khi ñöôïc Chuùa goïi ra khoûi queâ höông vaø choïn laøm Toå phuï Daân cuûa Ngöôøi. Sau cuoäc haønh höông thieâng lieâng kính nhôù Toå Phuï Abraham, ÑTC leân ñöôøng haønh höông taïi Ai caäp vaøo cuoái thaùng hai naêm 2000. Chaëng chính cuûa cuoäc haønh höông naøy laø Nuùi Sinai, nôi Thieân Chuùa maïc khaûi vaø truyeàn Thaäp Giôùi cho Moâisen, sau khi oâng ñaõ ñöôïc Chuùa choïn ñeå giaûi phoùng vaø höôùng daãn Daân Chuùa khoûi aùch noâ leä Ai caäp, vöôït qua Bieån Ñoû, soáng trong sa maïc vaø sau ñoù tieán veà Ñaát Höùa.

 Vaøo cuoái thaùng ba naêm Thaùnh 2000, ÑTC haønh höông taïi Thaùnh ñòa, nôi dieãn laïi taát caû cuoäc ñôøi cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng Cöùu chuoäc nhaân loaïi. Cuoäc haønh höông naøy keùo daøi trong moät tuaàn leã, töø 20 ñeán 27 thaùng 3 Naêm Thaùnh 2000. Trong thôøi gian naøy, ÑTC ñaõ kính vieáng Nuùi Nebo, beân Jordanie, nôi Chuùa cho Moâisen nhìn thaáy Ñaát Höùa tröôùc khi OÂng qua ñôøi. Sau ñoù, ÑTC tôùi Israel ñeå kính vieáng Caùc Nôi Thaùnh cuûa Taân Öôùc: Belem, nôi Chuùa giaùng sinh - Nagiaret, nôi ghi laïi Maàu nhieäm Ngoâi Lôøi nhaäp theå vaø laø nôi Chuùa sinh soáng aån daät trong gia ñình vôùi Thaùnh Caû Giuse vaø Ñöùc Meï Maria - Nuùi Taùm Moái Phuùc Thaät, nôi Chuùa rao giaûng con ñöôøng Tu ñöùc cho caùc ñoà ñeä - vaø kính vieáng caùc nôi chung quanh Hoà Tiberiade, nôi Chuùa thi haønh söù vuï rao giaûng Tin Möøng vaø choïn caùc Moân ñeä, nhöõng söù giaû seõ tieáp tuïc söù vuï cuûa Chuùa trong Giaùo hoäi - Nhaø Tieäc li, nôi Chuùa laäp Bí tích Thaùnh Theå, Chöùc Linh muïc vaø cuõng laø nôi Ñöùc Meï Maria cuøng vôùi caùc Moân ñeä chôø ñôïi Chuùa Thaùnh Thaàn hieän xuoáng - Vöôøn Caây Daàu, nôi Chuùa caàu nguyeän tröôùc Cuoäc Töû naïn - Ñoài Golgota, nôi Chuùa chòu ñoùng ñanh vaø Moà Thaùnh, nôi Chuùa ñöôïc an taùng, chôø ngaøy soáng laïi.

 Töø ngaøy muøng 4 ñeán muøng 9 thaùng 5 tôùi ñaây, cuoäc haønh höông theo veát chaân Thaùnh Phaoloâ, Toâng ñoà Daân ngoaïi, naèm trong Chöông trình kính vieáng caùc nôi thaùnh, vaø hoaøn taát caùc cuoäc haønh höông ñaõ ñöôïc ÑTC öôùc muoán töø laâu, trong dòp cöû haønh Ñaïi Toaøn xaù naêm 2000, ñeå soáng laïi taát caû lòch söû Cöùu roãi. Caùc cuoäc haønh höông naøy laø nhöõng baøi hoïc giaùo lyù soáng ñoäng tröôùc maét toaøn Giaùo hoäi, ñeå giuùp con caùi Giaùo hoäi hoïc bieát vaø oân laïi lòch söû cöùu chuoäc, do Thieân Chuùa thöïc hieän töøng böôùc moät, trong hôn boán ngaøn naêm. “Ñeán thôøi kyø vieân maõn, Thieân Chuùa sai Con Moät cuûa Ngöôøi xuoáng theá, sinh bôûi ngöôøi phuï nöõ, soáng döôùi Leà Luaät vaø ñeå chuoäc laïi nhöõng ai soáng döôùi Leà Luaät, haàu chuùng ta nhaän ñöôïc ôn laøm nghóa töû“ (Gal 4, 4-5).

 Theo OÂng Giaùm ñoác Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, chöông trình chi tieát cuûa cuoäc haønh höông taïi thuû ñoâ Ateâne, taïi Damas vaø taïi Ñaûo Malta chöa ñöôïc aán ñònh. OÂng chæ ñöa ra moät soá ñieåm toång quaùt nhö sau:

 - Ngaøy 4.5.2001: luùc 8:30, ÑTC rôøi Roma ñi Atene. Ngaøi seõ döøng laïi ñaây trong khoaûng 24 tieáng ñoàng hoà.
- Ngaøy 5.5.2001: ÑTC rôøi Atene, Hy Laïp, leân ñöôøng ñi Damas, thuû ñoâ cuûa Syria. Ngaøi seõ löu laïi ñaây trong suoát ngaøy Chuùa nhaät moàng 6 thaùng 5/2001. Töø ñaây ngaøi seõ duøng xe hôi khoaûng moät giôø, ñeå ñeán thaêm Queitra. Sau ñoù, ngaøi trôû veà Damas.
- Ngaøy 8.5.2001 - Töø Damas, ÑTC bay xuoáng ñaûo Malta. Chaëng thöù nhaát: thaønh phoá Gudja, roài töø ñaây ñeán thaønh phoá Valetta, thuû ñoâ cuûa Ñaûo. Ñaây laø laàn thöù hai ÑTC ñeán Ñaûo Malta. Laàn thöù nhaát laø chuyeán vieáng thaêm muïc vuï, thöïc hieän vaøo cuoái thaùng 5 naêm 1990.
- Ngaøy 9.5.2001 - Töø Valetta, ÑTC leân ñöôøng trôû veà Roma.

 Khoâng keå nhöõng khoù khaên baét buoäc phaûi ñình laïi cuoäc haønh höông thöù nhaát taïi Thaønh phoá Ur dei Caldei (beân Irak), nhö chuùng toâi nhaéc treân ñaây, hai chaëng cuûa cuoäc haønh höông sau cuøng naøy: taïi Syrie vaø taïi Hy laïp cuõng khoâng deã daøng. Sau khi Toång Thoáng cuûa Syrie, oâng Assad, qua ñôøi, tình hình taïi Trung Ñoâng trôû neân baát oån ñònh. Vieäc loan baùo Cuoäc haønh höông taïi Damas ñaõ phaûi ñình laïi. Roài cuoäc haønh höông taïi thuû ñoâ Ateâne gaëp choáng ñoái veà phía Giaùo hoäi chính thoáng Hy laïp. Tröôùc nhöõng khoù khaên vaø choáng ñoái nhö vaäy, nhieàu ngöôøi nghó raèng: Cuoäc haønh höông theo veát chaân Thaùnh Phaoloâ chæ coù theå thöïc hieän ñöôïc taïi Ñaûo Malta maø thoâi. Nhöng chæ sau ít tuaàn leã, nhöõng khoù khaên vaø choáng ñoái kia, ñöôïc coi nhö khoâng coøn nöõa. Tröôùc heát Syrie, roài ñeán Hy laïp, caû hai ñeàu xaùc nhaän lôøi môøi Ñöùc Gioan Phaoloâ II vaø saün saøng ñoùn tieáp ngaøi.

 Töø tröôùc tôùi giôø, Giaùo hoäi chính thoáng Hy laïp vaãn cöïc löïc choáng ñoái chuyeán vieáng thaêm cuûa Vò Laõnh ñaïo Giaùo hoäi coâng giaùo Roma. Thaäm chí coøn yeâu caàu chính phuû Hy laïp ñoaïn tuyeät ngoaïi giao vôùi Toøa Thaùnh: ñieàu maø chính phuû Ateâne seõ khoâng bao giôø chaáp nhaän. Nhöng nhöõng choáng ñoái daàn daàn laëng dòu, keå töø cuoäc haønh höông cuûa ÑTC taïi Nuùi Sinai. Taïi ñaây, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ ñöôïc Tu vieän Thaùnh Catarina thaønh Alexandria (thuoäc Giaùo hoäi chính thoáng Hy laïp), ñoùn tieáp raát noàng haäu. Töø ñoù, ngöôøi ta thaáy nhöõng daáu hieäu thay ñoåi. Thöïc vaäy. Thaùng 12 naêm 2000, phaùt ngoân vieân Toøa Giaùo chuû chính thoáng Hy laïp tuyeân boá “baät Ñeøn xanh“ cho cuoäc haønh höông taïi Ateâne. Vieäc “môû cöûa naøy“ xem ra khoâng hoaøn toaøn thuyeát phuïc toaøn daân chính thoáng Hy laïp. Coøn moät soá nhoû khoâng muoán chaáp nhaän. Nhöng caên cöù vaøo kinh nghieäm cuûa hai chuyeán vieáng thaêm Giaùo hoäi chính thoáng Rumani (Bucarest) vaøo thaùng 5 naêm 1999 vaø taïi Nuùi Sinai, Vatican nhìn vaøo nhöõng ngaøy 4 vaø 5 thaùng 5/2001 tôùi ñaây vôùi tín nhieäm vaø tin chaéc raèng: nhöõng ngaøy naøy seõ ñaùnh daáu moät böôùc tieán môùi trong moái quan heä ñaïi keát giöõa Roma vaø Ateâne.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page