Moät cöïu tuù baø noùi veà nhöõng nguy hieåm
do vieäc hôïp thöùc hoùa ngheà maõi daâm

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät cöïu tuù baø noùi veà nhöõng nguy hieåm do vieäc hôïp thöùc hoùa ngheà maõi daâm.

 Perth - The Recors - 8/3/2001 - Linda Watson, moät cöïu tuù baø vôùi 20 naêm trong ngheà, nay ñaõ boû ngheà, gia nhaäp ñaïo Coâng Giaùo vaø ñöôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc Barray James Hickey hoã trôï trong vieäc môû moät trung taâm tö vaán nhöõng phuï nöõ trong ngheà maõi daâm (Linda 's House Of Hope) ñaõ maïnh meõ leân tieáng choáng ñoái keá hoaïch hôïp phaùp hoùa ngheà maõi daâm treân nöôùc UÙc.

 Trong cuoäc phoûng vaán vôùi tôø The Recors soá ra ngaøy 8/3/2001, baø Linda cho bieát nhö sau:

 "Ñieåm thöù nhaát toâi muoán noùi laø ngheà maõi daâm laøm thöông toån naëng neà taâm lyù ngöôøi phuï nöõ haønh ngheà. Ñoù laø lyù do taïi sao 90% nhöõng ngöôøi phuï nöõ haønh ngheà ôû thaønh phoá Perth naøy vöôùng vaøo voøng nghieän ngaäp. Nhöõng baùc só taâm lyù khoâng bieát laøm gì khaùc hôn laø cho thuoác uoáng. Nhöng thuoác khoâng giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà.

 Ñieåm thöù hai, kyõ ngheä maõi daâm ñem laïi thu nhaäp cao. Noù thu huùt nhöõng ngöôøi phuï nöõ treû muoán coù nhieàu tieàn thaät nhanh. Hôïp phaùp hoùa ngheà maõi daâm tröôùc heát laøm cho phuï nöõ, maø nhieàu ngöôøi trong soá hoï raát deã nheï daï, caøng theâm maát caûnh giaùc vaø töï ru nguû hoï baèng lyù luaän cho raèng ñaây laø coâng aên vieäc laøm ñöôïc xaõ hoäi toân troïng.

 Ñieåm thöù ba, kyõ ngheä maõi daâm ñem laïi thu nhaäp cao tröôùc heát khoâng phaûi cho caùc phuï nöõ nhöng laø cho moät loâ nhöõng keû aên coù, keå caû caûnh saùt. Hôïp phaùp hoùa ngheà maõi daâm laø hôïp phaùp hoùa nhöõng haønh vi baát hôïp phaùp cuûa boïn ma coâ vaø caûnh saùt baát löông.

 Ñieåm thöù tö, xaõ hoäi naøy ñaõ töôùc maát khoâng bieát bao nhieâu quyeàn cuûa cha meï. Nay vôùi vieäc hôïp phaùp hoùa ngheà maõi daâm, hoï muoán laøm cho caùc baäc cha meï baát löïc thaáy con ñi vaøo con ñöôøng taêm toái vaø laøm cho caùc hoaït ñoäng trôï giuùp nhöõng ngöôøi phuï nöõ muoán thoaùt khoûi oå nheän trôû thaønh baát hôïp phaùp."

 Chæ trong thaønh phoá Perth, baø Linda ñaõ coá vaán cho gaàn 400 phuï nöõ vaø khoaûng 10% trong soá hoï ñaõ tìm caùch ñaøo thoaùt ñeå hoaøn löông. Baø cuõng nhaän ñöôïc khoaûng 3,000 cuù ñieän thoaïi töø caùc tieåu bang khaùc nhôø chæ daãn. Baø cuõng nhaän ñöôïc khoaûng 400 cuù ñieän thoaïi moãi thaùng töø caùc baùc só taâm lyù ñang ñieàu trò cho caùc naïn nhaân.

 Baø Linda ñaõ duøng Linda 's House Of Hope ñeå laøm nôi truù chaân cho caùc phuï nöõ khoâng nôi nöông töïa.

 Tuyeân ngoân 4 ñieåm cuûa baø ngaøy caøng ñöôïc nhieàu ngöôøi uûng hoä. Baø seõ xuaát hieän treân ñaøi Truyeàn hình quoác gia ABC luùc 21:25 ngaøy Chuùa Nhaät 25/3/2001 cuøng vôùi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Barry James Hickey trong coá gaéng ngaên chaën vieäc hôïp phaùp hoùa ngheà maõi daâm.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page