ÑTC Gioan Phaoloâ II
seõ vieáng thaêm ba quoác gia Hy Laïp, Syria vaø Malta,
töø ngaøy muøng 4 ñeán muøng 9 thaùng 5/2001

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ vieáng thaêm ba quoác gia Hy Laïp, Syria vaø Malta, töø ngaøy muøng 4 ñeán muøng 9 thaùng 5/2001.

 Tin Vatican (Vat.26/3/2001): Thöù Hai 26 thaùng 3/2001, Tieán só Navarro Valls, Giaùm Ñoác Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, coâng boá chöông trình toång quaùt chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi ba quoác gia Hy Laïp, Syria vaø Ñaûo Malta, trong nhöõng ngaøy töø muøng 4 ñeán muøng 9 thaùng 5/2001.

 Ñaây laø moät chuyeán vieáng thaêm haønh höông theo veát chaân cuûa Thaùnh Phaoloâ Toâng Ñoà. Taïi Hy Laïp, ÑTC döøng thaêm taïi thuû ñoâ Ateâna, trong voøng moät ngaøy, roài leân ñöôøng ñi Damasco, thuû ñoâ Syria. ÑTC vieáng thaêm Syria laâu hôn, trong voøng 3 ngaøy röôûi, ñeå ñeán kính vieáng caùc nôi coù lieân heä ñeán cuoäc ñôøi truyeàn giaùo cuûa thaùnh Phaoloâ Toâng Ñoà: nhö thuû ñoâ Damasco, vaø thaønh phoá QUNEITRA. Chaëng vieáng thaêm cuoái cuøng laø Quoác Gia Ñaûo Malta, töø tröa muøng 8 cho ñeán chieàu muøng 9 thaùng 5/2001.

 Chöông trình cuï theå vôùi ñaày ñuû chi tieát seõ ñöôïc coâng boá sau.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page