Nam Haøn laø quoác gia
coù tæ leä ngöôøi lôùn röûa toäi
chieám cao nhaát treân theá giôùi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nam Haøn laø quoác gia coù tæ leä ngöôøi lôùn röûa toäi chieám cao nhaát treân theá giôùi.

 Nam Haøn (Seoul) - (Zenit 22/3/2001) - Nam Haøn laø quoác gia coù ñoâng ngöôøi coâng giaùo ñöùng haøng thöù ba taïi AÙ Chaâu, sau Philippines vaø AÁn Ñoä, vaø cuõng laø nôi tæ leä ngöôøi lôùn röûa toäi chieám cao nhaát treân theá giôùi.

 Moãi naêm coù khoaûng 150 ngaøn ngöôøi lôùn ñöôïc röûa toäi taïi Nam Haøn. Sau chuyeán vieáng thaêm ñaàu tieân cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi nöôùc naøy vaøo naêm 1984, soá ngöôøi coâng giaùo taïi ñaây gia taêng ñaùng keå. Tæ leä ngöôøi coâng giaùo taïi Nam Haøn hieän giôø laø 8,3% töông ñöông vôùi 3 trieäu 950 ngaøn ngöôøi trong toång soá 46 trieäu daân. Tinh thaàn truyeàn giaùo cuûa giaùo hoäi Nam Haøn raát cao vaø ñaõ göûi caùc nhaø truyeàn giaùo cuûa mình tôùi nhöõng nöôùc coäng hoøa thuoäc cöïu Lieân Soâ, caùc nöôùc AÙ Chaâu luoân caû taïi Trung Quoác, Phi Chaâu vaø Nam Myõ. Hieän nay coù 7 linh muïc Nam Haøn ñang coi caùc giaùo xöù beân Phaùp. Giaùo hoäi coâng giaùo Nam Haøn cuõng laø moät xuùc taùc trong tieán trình hoøa giaûi giöõa Nam vaø Baéc Haøn. Toång thoáng Kim Dae-jung, ñöôïc taëng giaûi Nobel Hoøa Bình naêm ngoaùi (2000) vaø laø moät ngöôøi tranh ñaáu cho neàn daân chuû taïi Nam Haøn, laø tín höõu coâng giaùo ñaàu tieân laøm toång thoáng Nam Haøn. Chính oâng cuõng laø ngöôøi môû cuoäc thöông thuyeát hoøa bình ñaàu tieân vôùi oâng Kim Jong Il, laõnh tuï Baéc Haøn, vaøo thaùng 6 naêm ngoaùi (2000).

 Coâng cuoäc truyeàn giaùo taïi Ñaïi Haøn baét ñaàu vaøo cuoái theá kyû thöù 18 sau khi moät soá nhaø trí thöùc Khoång Giaùo ñaõ quyeát ñònh theo ñaïo sau khi ñoïc cuoán thaùnh kinh do moät soá ngöôøi coâng giaùo töø Baéc Kinh mang tôùi. Ñöùc coá Giaùo Hoaøng Gregory XVI ñaõ thieát laäp moät ñaïi dieän Toâng Toøa (Apostolic Vicariate) taïi Ñaïi Haøn vaøo naêm 1831. Naêm 1884, sau nhieàu thaäp nieân bò baùch haïi döõ doäi vôùi phaân nöûa soá ngöôøi coâng giaùo bò saùt haïi vì ñöùc tin, ngöôøi coâng giaùo ñöôïc quyeàn töï do thôø phöông theo ñöùc tin cuûa hoï. Caùc nhaø truyeàn giaùo ñöôïc pheùp trôû laïi nöôùc naøy vaøo naêm 1875. Moät cuoäc baùch haïi coâng giaùo thöù hai dieãn ra töø naêm 1973 ñeán naêm 1979 döôùi chính theå cai trò ñoäc taøi.

 Hieän taïi giaùo hoäi coâng giaùo Nam Haøn coù 2,927 linh muïc, 1,715 ñaïi chuûng sinh, 1,170 tu huynh, 8,551 nöõ tu, 12,243 giaùo lyù vieân, 420 nhaø truyeàn giaùo ngöôøi nöôùc ngoaøi vaø 420 giaùo xöù treân toaøn nöôùc.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page