Caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä
theo nghi leã La Tinh
keâu goïi baûo veä ngöôøi saéc toäc vaø cuøng ñinh
qua hoäi nhaäp vaên hoùa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä theo nghi leã La Tinh keâu goïi baûo veä ngöôøi saéc toäc vaø cuøng ñinh qua hoäi nhaäp vaên hoùa.

 AÂn Ñoä (Bangalore) - (UCAN IA8091.1124 19/3/2001) - Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi AÂn Ñoä theo nghi leã La Tinh ñang tìm caùch ñeå thöïc hieän tieán trình hoäi nhaäp vaên hoùa ñeå baûo veä ngöôøi saéc toäc vaø giai caáp cuøng ñinh ñöùng tröôùc aâm möu cuûa caùc thaønh phaàn AÂn Giaùo cöïc ñoan muoán xoùa boû vaên hoùa cuûa ngöôøi thieåu soá.

 Cuoäc tham vaán veà vaên hoùa do HÑGM AÂn Ñoä ñöùng ra toå chöùc taïi thaønh phoá Bangalore daïo trung tuaàn thaùng 3/2001 ghi nhaän chuû nghóa cöïc ñoan toân giaùo laø moät thaùch ñoá lôùn ñoái vôùi neàn vaên hoùa cuûa ngöôøi saéc toäc ôû AÂn Ñoä. Caùc buoåi tham vaán qui tuï khoaûng 50 Giaùm Muïc, thaàn hoïc gia, nhaân chuûng hoïc vaø caùc linh muïc. Linh muïc Arokiasamy, thö kyù UÛy Ban veà Giaùo Ñieàu vaø Thaàn Hoïc cuûa HÑGM AÂn Ñoä cho haõng thoâng taán UCAN bieát raèng muïc ñích cuoäc tham vaán laø ñeå cuûng coá tieán trình hoäi nhaäp vaên hoùa trong caùc laõnh vöïc nhö phuïng vuï, thaàn hoïc, vaø linh höôùng. Baûn tuyeân ngoân coâng boá sau cuoäc tham vaán ghi nhaän, vôùi laäp luaän raèng vaên hoùa cuûa AÂn Ñoä laø vaên hoùa AÁn Giaùo, caùc phaàn töû AÁn Giaùo cöïc ñoan ñang daàn daø tìm caùch xoùa boû thöïc taïi vaên hoùa ña daïng cuûa ngöôøi thieåu soá vaø cuûa ngöôøi thuoäc giai caáp cuøng ñinh. Vì vaäy caùc tham döï vieân ñeàu ñoàng yù laø giaùo hoäi caàn phaûi yù thöùc baûn chaát ña vaên hoùa cuûa ngöôøi AÁn veà maët toân giaùo, ngoân ngöõ, saéc toäc vaø giai caáp, vaø töø ñoù chaáp nhaän vaø toân troïng nhöõng yeáu toá tích cöïc cuûa caùc neàn vaên hoùa ñoù. Giaùo hoäi cuõng neân ñaùp öùng moät caùch tích cöïc hôn nöõa ñoái vôùi caùc nghi thöùc vaên hoùa caùc nhoùm saéc toäc vaø ngöôøi cuøng ñinh ñöông thôøi. Ñieàu caàn thieát trong luùc naøy khoâng phaûi laø noã löïc ñeå hoäi nhaäp vaên hoùa, nhöng laø nhìn nhaän coù moät tieán trình hoäi nhaäp ñang dieãn ra giöõa caùc nhoùm daân. Giaùo hoäi neân coù nhöõng nghi leã phuïng vuï quy veà coäng ñoàng daân chuùng (people-centered) hôn laø quy veà vò chuû teá vaø chæ nhaèm ñeán traät töï cuûa vieäc cöû haønh (clergy-centered and orderly celebration).

 Vaên hoùa cuûa ngöôøi saéc toäc vaø ngöôøi cuøng ñinh coi troïng tình ñoaøn keát, baûn chaát chung vaø tin vaøo moät Ñaáng Toái Cao. Hoï cuõng coi troïng moâi sinh vaø söï thaêng baèng, hoøa hôïp trong quan heä giöõa con ngöôøi, thieân nhieân vaø tinh thaàn. Chieàu kích tinh thaàn ñöôïc coi laø troïng yeáu ñoái vôùi caùc neàn vaên hoùa naøy, vì theá giaùo hoäi caàn phaûi tìm hieåu caùc truyeàn thoáng naøy ñeå coù ñöôïc moät cuoäc hoäi nhaäp vaên hoùa yù nghóa hôn. Ngöôøi saéc toäc vaø cuøng ñinh cuõng neân ñöôïc giaùo duïc ñeå hoï coù trình ñoä tham gia vaøo chính trò ñeå baûo veä baûn chaát vaên hoùa cuûa hoï.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page