ÑTC boå nhieäm vieân chöùc caáp cao
trong Giaùo Trieàu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC boå nhieäm vieân chöùc caáp cao trong Giaùo Trieàu.

 Vatican - 3.2.2001 - Thöù baåy 3.3.2001, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Taân Hoàng Y Walter Gasper, ngöôøi Ñöùc, laøm Chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà coå voõ hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ, thay theá ÑHY Edward Idris Cassidy, ngöôøi Australia, ñeán tuoåi hoài höu.

 Ñöùc Hoàng Y Gasper tröôùc ñaây laø Toång Thö kyù cuûa Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh coå voõ hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ. Tröôùc khi ñöôïc goïi veà Roma, ngaøi ñaõ laø Giaùm muïc giaùo phaän Rottenburg-Stuttgart (beân Ñöùc). Ñöùc Taân chuû tòch sinh ngaøy 5.3.1933, thuï phong Linh muïc ngaøy 6.4.1857; ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm muïc 16.4.1986 vaø ñöôïc taán phong 17.6.1986. Ngaøy 21 thaùng 2/2001, ÑTC ñaõ caát nhaéc leân baäc Hoàng Y. Ngaøi laø moät nhaø thaàn hoïc noåi tieáng.

 Ngoaøi ra, ÑTC coøn boå nhieäm Ñöùc OÂng Giampalo Crepaldi, phoù toång thö kyù Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa bình, laøm Toång Thö kyù cuûa Hoäi ñoàng, thay theá Ñöùc Cha Diarmuid Martin, ñöôïc boå nhieäm giöõ chöùc vuï ñaïi dieän Toøa Thaùnh beân caïnh caùc cô quan LHQ taïi Geneøve. Ñöùc Cha Crepaldi seõ ñöôïc ÑTC taán phong Giaùm muïc cuøng vôùi moät soá vò khaùc trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ ngaøy Leã Thaùnh Giuse, 19.3.2001.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page