ÑTC ca ngôïi tinh thaàn hôïp taùc
giöõa tu só vaø giaùo daân
trong Hoäi Opus Dei

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC ca ngôïi tinh thaàn hôïp taùc giöõa tu só vaø giaùo daân trong Hoäi Opus Dei.

 Vatican - (Zenit 19/3/2001) - Thôøi ñieåm ñaõ ñeán ñeå ngöôøi giaùo daân trôû thaønh caùc nhaø truyeàn giaùo thöïc söï cho xaõ hoäi.

 Ñoù laø lôøi xaùc quyeát cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II noùi vôùi caùc thaønh vieân cuûa hoäi Opus Dei, trong buoåi tieáp kieán daønh cho khoaûng 400 linh muïc vaø thaønh vieân giaùo daân cuûa giaùo phaän toøng nhaân naøy, do Ñöùc Cha Javier Echevarria caàm ñaàu ñeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh. Phaùi ñoaøn cuûa tu hoäi Opus Dei ñeán Roma ñeå tham döï caùc buoåi thaûo luaän veà toâng thö Böôùc Vaøo Thieân Nieân Kyû Môùi (Novo Millennio Ineunte) cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II. Trong toâng thö naøy, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ môøi goïi giaùo hoäi haõy daán thaân saâu hôn nöõa vaøo coâng taùc rao giaûng Phuùc Aâm trong thieân nieân kyû môùi. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy, ngaøi ñeà nghò xaây döïng moät quan heä hôïp taùc thöïc söï giöõa ngöôøi giaùo daân vaø caùc linh muïc, ñuùng theo nhö cô caáu phaåm traät cuûa tu hoäi Opus Dei. Quan heä naøy bao goàm vieäc soáng tinh thaàn hieäp thoâng hoaøn toaøn bieát quí troïng toái ña vai troø cuûa moãi thaønh vieân trong giaùo hoäi, duø laø linh muïc hay giaùo daân.

 Caùc kitoâ höõu ñoùng moät vai troø quan troïng trong coâng cuoäc truyeàn giaùo môùi. Hoï phaûi bieát taän duïng nhöõng khaû naêng cuï theå cuûa mình trong caùc sinh hoaït khaùc nhau ñeå höôùng coâng cuoäc truyeàn giaùo cuûa giaùo hoäi tôùi moät ñaø tieán môùi, ñeán nhöõng bieân cöông môùi trong nhaân loaïi. Vaø ÑTC khaúng ñònh raèng göông chöùng nhaân tröïc tieáp cuûa kitoâ höõu trong moïi laõnh vöïc ñôøi soáng seõ minh chöùng laø chæ qua Ñöùc Kitoâ, caùc giaù trò nhaân baûn cao quí nhaát môùi ñöôïc hoaøn thaønh. Ngaøi giaûi thích baèng caùch naøo ngöôøi giaùo daân coù theå ñaùp laïi moät thaùch ñoá ñaày tham voïng nhö vaäy, ñoù laø baèng loøng nhieät thaønh toâng ñoà, tình thaân höõu huynh ñeä coäng vôùi tinh thaàn baùc aùi. Nhöõng yeáu toá naøy seõ giuùp keát chaët caùc quan heä xaõ hoäi moãi ngaøy ñeå ñaùnh thöùc anh chò em ñoàng loaïi ñang khao khaùt chaân lyù, laø ñieàu kieän tröôùc tieân cho cuoäc gaëp gôõ cöùu ñoä vôùi Ñöùc Kitoâ. Tuy nhieân, yù thöùc veà coâng taùc truyeàn giaùo môùi naøy cuûa ngöôøi giaùo daân khoâng thay ñoåi hay loaïi boû söù maïng cuûa caùc linh muïc, nhöng ngöôïc laïi, chöùc naêng chính cuûa caùc linh muïc laø giuùp cho caùc linh hoàn, töøng ngöôøi moät, côûi môû chính hoï ñoùn nhaän hoàng aân qua vieäc trao ban caùc bí tích, qua lôøi giaûng vaø höôùng daãn tinh thaàn. Söù maïng naøy cuûa giaùo daân vaø caùc linh muïc chæ coù yù nghóa neáu noù ñöôïc ñi tröôùc baèng moät cuoäc gaëp gôõ caù nhaân vôùi Ñöùc Kitoâ. Chuùng ta khoâng ñöôïc cöùu roãi bôûi moät coâng thöùc, nhöng bôûi Moät Ngöôøi (Person) vaø nieàm xaùc tín maø ngaøi ñaõ gieo vaøo taâm hoàn chuùng ta. Ñaây cuõng laø ñieàu maø ñaáng saùng laäp tu hoäi Opus Dei, chaân phöôùc Josemaria Escriva, ñaõ vieát trong cuoán saùch cuûa ngaøi mang töïa ñeà Con Ñöôøng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page