Kazakhstan coù vò taân Giaùm Muïc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kazakhstan coù vò taân Giaùm Muïc.

 Vatican - (Zenit 19/3/2001) - Trong soá caùc Giaùm Muïc ñöôïc ÑTC phong chöùc vaøo hoâm thöù hai (19/3/2001) leã Thaùnh Giuse coù moät nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi coâng giaùo Kazakhstan thuoäc nghi leã La Tinh, ñoù laø Ñöùc Cha Tomasz Peta.

 Giaùo hoäi coâng giaùo Kazakhstan ñang hoài sinh sau nhöõng naêm daøi bò baùch haïi döôùi cheá ñoä coäng saûn. Töø naêm 1990, linh muïc Tomasz Peta laø cha xöù taïi laøng Osiornoe. Daân cö trong laøng naøy ña soá laø nhöõng tín höõu coâng giaùo Ukraine bò nhaø ñoäc taøi Stalin löu ñaøy vaøo naêm 1936. Keå töø ñoù, caùc gia ñình coâng giaùo khoaûng chöøng vaøi ngaøn ngöôøi naøy soáng xa lìa vôùi theá giôùi, khoâng coù moät linh muïc naøo coi soùc muïc vuï. Moät vò linh muïc ñaõ vieáng thaêm laøng Osiornoe lieàn sau khi cha ñöôïc traû töï do khoûi traïi taäp trung. Sau Ñeä Nhò Theá Chieán, moät linh muïc khaùc thænh thoaûng bí maät ñeán thaêm caùc tín höõu trong laøng. Naêm 1981, cha Jan Pavel Lenga, nay laø Giaùm Muïc Karaganda ñaõ cho ngöôøi ñi tìm caùc tín höõu coâng giaùo bò löu ñaøy. Tuy gaëp nhieàu khoù khaên töø coâng an ñòa phöông, cha ñaõ tìm ra ñöôïc coäng ñoaøn tín höõu taïi laøng Osiornoe, vaãn soáng ñöùc tin coâng giaùo cuûa mình duø soáng trong hoaøn caûnh bò coâ laäp. Söï hieän dieän cuûa cha Lenga mang laïi hy voïng vaø söùc soáng cho ngöôøi coâng giaùo taïi ñaây.

 Naêm 1990, coäng ñoaøn ñoùn nhaän cha Tomasz Peta, moät nhaø truyeàn giaùo ngöôøi Ba Lan. Moät naêm sau, Kazakhstan ñöôïc ñoäc laäp trôû thaønh moät nöôùc coäng hoøa. Kazakhstan naèm giaùp giôùi Trung Quoác vaø roäng gaáp boán laàn tieåu bang Texas cuûa Hoa Kyø, vôùi toång soá 16 trieäu 700 ngaøn daân.

 Naêm 1995, giaùo hoäi taïi Osiornoe trôû thaønh ñòa ñieåm nôi coù ñeàn thôø daâng kính Ñöùc Maria, Nöõ Vöông Hoøa Bình. Nhaän thaáy nieàm tin soáng ñoäng cuûa ngöôøi coâng giaùo taïi ñaây, Ñöùc Gioan Phaoloâ II quyeát ñònh cho hoï moät vò muïc töû, ñoù laø taân Giaùm Muïc Tomasz Peta.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page