Caùc linh muïc chính thoáng Hy Laïp
choáng ñoái chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc linh muïc chính thoáng Hy Laïp choáng ñoái chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC.

 Hy Laïp (Athens) - (Zenit 20/3/2001) - Moät cuoäc tranh luaän gay gaét ñaõ dieãn ra trong giaùo hoäi chính thoáng Hy Laïp tröôùc vieãn aûnh chuyeán vieáng thaêm lòch söû cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi quoác gia naøy.

 Nhaät baùo ‘Guardian’ xuaát baûn taïi Anh Quoác cho bieát, nhieàu tu só chính thoáng raát baát bình tröôùc quyeát ñònh cuûa Thöôïng HÑGM chính thoáng Hy Laïp chaáp nhaän ñeå Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñeán thaêm nöôùc naøy, boû qua nhöõng choáng ñoái giaùo hoäi coâng giaùo coù töø sau cuoäc ly giaùo vaøo naêm 1054. Ñöùc Gioan Phaoloâ II muoán vieáng thaêm Athens vaøo thaùng 5/2001 tôùi ñaây, moät traïm döøng chaân trong cuoäc haønh höông thieân nieân kyû ñeå theo böôùc chaân cuûa thaùnh Phaloâ toâng ñoà töø Syria ñeán Malta. Ngaøi döï tính seõ chuû toïa moät buoåi leã caàu nguyeän töôïng tröng taïi Ñoài Pnyx (Hill of the Pnyx), toïa laïc taïi Athens nôi thaùnh Phaoloâ toâng ñoà ñaõ rao giaûng tin möøng cho daân thaønh Athens. Phe caáp tieán trong giaùo hoäi chính thoáng Hy Laïp cuõng nhö Toøa Thaùnh ñeàu hy voïng laø chuyeán vieáng thaêm naøy seõ laø chieác caàu noái cho tình traïng chia reõ giöõa hai giaùo hoäi. Nhöng haøng tu só baûo thuû trong giaùo hoäi chính thoáng Hy Laïp thì keâu goïi taåy chay cuoäc vieáng thaêm cuûa ÑTC. Hoï töùc giaän vì cho raèng Toøa Thaùnh chöa heà baøy toû söï khieâm nhöôøng vaø thoáng hoái ñoàng thôøi muoán giaùo hoäi coâng giaùo phaûi leân tieáng xin loãi veà nhöõng loãi laàm phaïm ñeán caùc tín höõu chính thoáng trong caùc theá kyû vöøa qua. Lieân hieäp caùc tu só chính thoáng Hy Laïp, qui tuï khoaûng 8,000 linh muïc chính thoáng caûnh caùo laø seõ hoï seõ toå chöùc nhieàu cuoäc bieåu tình phaûn ñoái chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, vaø keùo chuoâng phaûn ñoái trong luùc ÑTC coù maët taïi Hy Laïp.

 Trong moät thö kieán nghò göûi tôùi ÑTGM Christodoulos, giaùo chuû chính thoáng Hy Laïp, ñaïi dieän caùc tu vieän chính thoáng noùi raèng chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC seõ gaây chia reõ trong haøng nguõ giaùo hoäi chính thoáng vaø gaây tieáng taêm ñoái vôùi caùc tín höõu chính thoáng. Caûnh saùt cuõng nhö caùc cô quan an ninh taïi Hy Laïp vaø Toøa Thaùnh ñaõ ñöôïc thoâng baùo veà nhöõng trôû ngaïi coù theå xaûy ñeán trong chuyeán vieáng thaêm Hy Laïp cuûa ÑTC. Beân caïnh nhöõng tranh luaän veà thaàn hoïc vaø chính trò, giaùo hoäi chính thoáng coøn nghi ngôø laø giaùo hoäi coâng giaùo ñang chieâu duï tín ñoà chính thoáng taïi caùc nöôùc Ñoâng AÂu. Muïc tieâu chính maø phía chính thoáng nhaém tôùi laø Caùc giaùo hoäi coâng giaùo Ñoâng Phöông, theo chính thoáng giaùo nhöng trung thaønh vôùi vò GM Roma. Moät vò GM chính thoáng cho raèng caùc giaùo hoäi theo nghi leã Ñoâng Phöông naøy laø “nhöõng keû laøm noäi coâng” (Trojan Horses) cho giaùo hoäi coâng giaùo.

 Giaùo hoäi coâng giaùo Ñoâng Phöông taïi Hy Laïp hoan ngheânh quyeát ñònh cuûa haøng laõnh ñaïo chính thoáng ñoàng yù ñeå ÑTC gheù thaêm Hy Laïp, nhöng cuõng baøy toû quan ngaïi tröôùc nhöõng lôøi reâu rao cuõ rích cuûa haøng tu só chính thoáng giaùo. Moät nhaø laõnh ñaïo coâng giaùo Hy Laïp noùi nhö sau: “Caùc thaønh phaàn baûo thuû trong giaùo hoäi chính thoáng coù trí nhôù raát dai. ÑTC Gioan Phaoloâ II khoâng lieân quan gì tôùi nhöõng loãi laàm cuûa ngöôøi coâng giaùo thôøi Trung Coå, ñieàu maø giaùo hoäi coâng giaùo ñaõ leân tieáng xin loãi”. Tuy coù choáng ñoái, nhöng giaùo hoäi chính thoáng Hy Laïp vaãn coäng taùc vôùi Toøa Thaùnh ñeå chuaån bò cho cuoäc vieáng thaêm naøy. Caùc nguoàn tin töø Toøa Thaùnh cho bieát, chuyeán ñi Hy Laïp cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II seõ dieãn ra töø ngaøy 4-5 thaùng 5/2001. Ngaøi coù theå seõ gheù Damascus, töø ngaøy 5~8 thaùng 5/2001; vaø Malta, töø ngaøy 8~10 thaùng 5/2001. Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh chöa xaùc nhaän lòch trình naøy.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page