Söï thaùnh thieän cuûa ngöôøi phuï nöõ
laø moät yeáu toá quan troïng
trong ñôøi soáng cuûa giaùo hoäi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söï thaùnh thieän cuûa ngöôøi phuï nöõ laø moät yeáu toá quan troïng trong ñôøi soáng cuûa giaùo hoäi.

 Vatican - (Zenit 20/3/2001) - Söï thaùnh thieän cuûa ngöôøi phuï nöõ (feminine holiness) laø moät yeáu toá raát quan troïng trong ñôøi soáng cuûa giaùo hoäi.

 ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ nhaén göûi nhö treân trong söù ñieäp cuûa ngaøi göûi tôùi Lieân Hieäp Theá Giôùi Toå Chöùc Caùc Phuï Nöõ Coâng Giaùo, ñang nhoùm hoïp taïi Roma. 800 phuï nöõ ñeán töø 63 quoác gia treân theá giôùi ñeán tham döï hoäi nghò veà chuû ñeà: “Söù mang tieân tri cuûa Phuï Nöõ”. Ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1910, muïc tieâu chính cuûa toå chöùc naøy laø khuyeán khích söï hieän dieän, tham döï vaø daán thaân cuûa ngöôøi phuï nöõ, caû trong caùc sinh hoaït cuûa giaùo hoäi laãn xaõ hoäi ngoaøi ñôøi. Hoäi nghò khai maïc vaøo hoâm thöù baûy tuaàn tröôùc vaø keùo daøi cho tôùi Chuû Nhaät tuaàn naøy. Chöông trình hoäi nghò goàm caùc buoåi suy gaãm caàu nguyeän, trao ñoåi vaên hoùa, thaûo luaän nhoùm vaø choïn ban chaáp haønh môùi. Trong soá caùc thuyeát trình vieân taïi Hoäi Nghò coù baø Lucienne Salle, thaønh vieân Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch giaùo daân. Theo baø Salle, phuï nöõ giöõ moät vai troø quan troïng trong söù maïng tieân tri cuûa Chuùa Gieâsu, vaø qua caùc sinh hoaït thöôøng ngaøy hoï ñöôïc cô hoäi ñeán gaàn vôùi baûn chaát nhaân tính cuûa Chuùa Gieâsu (Jesus’ humanity). Moät thuyeát trình vieân khaùc laø baø Rigoberta Menchu, ngöôøi ñöôïc giaûi Nobel Hoøa Bình. Thöù ba (20/3/2001), baø Menchu ñaõ thuyeát trình ñeà taøi lieân quan tôùi nhöõng thaùch ñoá maø phuï nöõ ñang ñöông ñaàu khi baûo veä phaåm giaù cuûa mình vaø nhöõng ngöôøi yeáu ñuoái nhaát. Baø khaúng ñònh raèng, phuï nöõ coù trong hoï söùc maïnh cuûa hy voïng coù khaû naêng giuùp cho toaøn nhaân loaïi.

 Trong söù ñieäp cuûa mình, ÑTC Gioan Phaoloâ II noùi raèng theá kyû 20 laø moät theá kyû quan troïng vì noù ñaõ taïo neân nhieàu phong traøo ñoøi töï do vaø quyeàn ñöôïc phaùt bieåu vaø quyeát ñònh cho phuï nöõ. Tuy nhieân trong moät soá laõnh vöïc, phaåm giaù cuûa ngöôøi phuï nöõ vaãn coøn bò vi phaïm, chaúng haïn nhö naïn du lòch tình duïc, gaùi maõi daâm, baïo ñoäng vaø naïn trieät saûn haøng loaït. Neàn vaên hoùa thoáng trò luoân quaûng caùo vaø aùp ñaët nhöõng khuoân maãu ñôøi soáng ñi ngöôïc laïi vôùi baûn chaát thieát thöïc nhaát cuûa ngöôøi phuï nöõ. Veà ñieåm naøy, ngaøi nhaéc tôùi naïn phaù thai, ñöôïc coi laø haäu quaû tröïc tieáp cuûa taâm thöùc ñeà cao töï do caù nhaân khoâng coøn bieát toân troïng keû khaùc, nhaát laø thaønh phaàn voâ phöông theá töï veä nhaát. Ngaøi trao phoù moät traùch nhieäm cuï theå cho caùc phuï nöõ coâng giaùo, ñoù laø haõy cung caáp nhöõng hoã trôï veà vaät chaát vaø tinh thaàn cho nhöõng phuï nöõ ñang gaëp khoù khaên, caùc phuï nöõ laø naïn nhaân cuûa ngheøo ñoùi vaø baïo ñoäng. Sau cuøng, vôùi linh höôùng cuï theå cho phuï nöõ, ÑTC keâu goïi hoï haõy truyeàn ñaït yù nghóa ñích thöïc cuûa ñöùc tin vaø aùp duïng ñöùc tin naøy trong moïi hoaøn caûnh cuûa cuoäc soáng. Ngöôøi phuï nöõ ñöôïc baûn naêng coù moät khoâng hai ñeå rao truyeàn söù ñieäp Kitoâ trong gia ñình, taïi nôi laøm vieäc, khi ñi hoïc cuõng nhö luùc nhaøn roãi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page