Tænh Punjab beân Pakistan
thaønh laäp moät UÛy Ban Nhaân Quyeàn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tænh Punjab beân Pakistan thaønh laäp moät UÛy Ban Nhaân Quyeàn.

 Pakistan (Faisalabad) - (UCAN PA8088.1124 19/3/2001) - Chính quyeàn tænh Punjab beân Pakistan vöøa thaønh laäp moät uûy ban ñaëc traùch theo doõi tình traïng vi phaïm nhaân quyeàn. UÛy ban naøy do moät vò thaåm phaùn veà höu laø oâng Samdani caàm ñaàu. Caùc nhieäm vuï khaùc cuûa uûy ban bao goàm coâng taùc ngaên ngöøa vi phaïm nhaân quyeàn qua caùc chieán dòch gaây yù thöùc trong daân chuùng cuûa tænh veà nhaân quyeàn cuûa hoï vaø caùc chöông trình khaùc.

 Thaønh vieân cuûa uûy ban naøy coù caû phuï nöõ, luaät sö, nhaø baùo, caùc nhaø hoaït ñoäng trong laõnh vöïc nhaân quyeàn vaø ñaïi dieän caùc toân giaùo thieåu soá. Baø Shamim Malik, vôï moät vò Giaùm Muïc Tin Laønh laø Ñöùc Cha John Malik cuûa Lahore cuõng ñöôïc choïn laøm thaønh vieân uûy ban nhaân quyeàn naøy. OÂng Fakhra Ashraf, moät nhaø hoaït ñoäng nhaân quyeàn thuoäc moät toå chöùc coâng giaùo ñaõ hoan ngheânh quyeát ñònh naøy cuûa chính quyeàn Punjab vaø cho raèng söï hieän dieän cuûa phuï nöõ trong uûy ban laø moät daáu hieäu hy voïng cho giôùi nöõ cuõng nhö cho caùc toân giaùo thieåu soá taïi Pakistan.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page