ÑTGM Ende beân Indonesia
keâu goïi caùc chính trò gia
töø boû chính trò cuûa baïo ñoäng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTGM Ende beân Indonesia keâu goïi caùc chính trò gia töø boû chính trò cuûa baïo ñoäng.

 Indonesia (Ende) - (UCAN IS8094.1124 19/3/2001) - Trong laù thö muïc vuï muøa chay naêm nay, ÑTGM Abdon Longinus da Cunha cuûa Ende beân Indonesia keâu goïi caùc chính trò gia vaø ngöôøi coâng giaùo trong toång giaùo phaän cuûa ngaøi haõy töø boû ñöôøng loái chính trò baèng baïo ñoäng ñang ñe doïa xaõ hoäi Indonesia hieän nay.

 ÑTGM Da Cunha noùi trong thö muïc vuï nhö sau: “Döôøng nhö ngöôøi ta ñang lôïi duïng danh nghóa cuûa daân chuû ñeå bieän minh cho caùc haønh vi baïo ñoäng coân ñoà, xöû duïng voõ khí, khuûng boá, ñaët bom, gieát ngöôøi, hoâi cuûa, ñoát phaù taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc vaø tranh chaáp giöõa ngöôøi saéc toäc. Moät baàu khí baïo ñoäng nhö vaäy seõ phaù hoaïi an ninh, caét ñöùt caùc moái quan heä anh em vaø khieán cho tình theá caøng trôû neân khoù khaên hôn ñeå giuùp ngöôøi ngheøo vaø nhöõng ngöôøi khoâng quyeàn theá ñang soáng trong toång giaùo phaän Ende naøy cuûa ñaûo Flores. Ngöôøi daân Indonesia lo ngaïi raèng tieán trình caûi toå maø hoï mong ñôïi seõ giuùp vöôït thaéng nhöõng khuûng hoaûng ña daïng, do nhöõng keû theo chính trò luaät röøng aùp duïng. Hình thöùc daân chuû naøy deã daøng gaân neân tranh chaáp vaø baïo ñoäng giöõa caùc chuûng toäc, saéc daân vaø toân giaùo khaùc nhau, nhö tröôøng hôïp ñang xaûy ra taïi Ambon, Irian Jaya, Kalimantan vaø Sulawesi. Luoân luoân nhöõng ngöôøi voâ hoïc vaø ñôn sô ñeàu laø naïn nhaân cuûa ñaøn aùp vaø vi phaïm nhaân quyeàn”.

 Ñaûo Flores laø nôi coù ña soá ngöôøi coâng giaùo sinh soáng vaø TGP Ende naèm caùch thuû ñoâ Jakarta 1,630 caây soá veà höôùng Ñoâng. Keâu goïi ngöôøi coâng giaùo haõy soáng theo neàn vaên hoùa tình yeâu, ÑTGM De Cunha noùi raèng kyø thò, chuû nghóa loaïi tröø, quaù khích vaø baát khoan dung toân giaùo ñeàu chæ laøm cho chuùng ta ngheøo ñoùi maø thoâi. Ngaøi e ngaïi raèng vaên hoùa cuûa baïo ñoäng vaø loái soáng man rôï seõ chieám ngöï ñöôïc caû luaân lyù, ñöùc tin, loøng hieáu khaùch vaø töû teá cuûa ngöôøi daân. Ngaøi keâu goïi caùc chính trò gia, taát caû ngöôøi coâng giaùo haõy thoáng hoái vaø ngaên ngöøa baïo ñoäng khoûi xaûy ra trong caùc coäng ñoaøn Cô Baûn cuûa TGP Ende. Ngaøi noùi tieáp nhö sau: “Cuoäc tranh ñaáu chung cuûa chuùng ta laø baûo veä caùc coäng ñoaøn Cô Baûn khoûi vaên hoùa cuûa baïo ñoäng. Neáu baïo ñoäng xaûy ra vì tham nhuõng, caáu keát vaø chuû nghóa ñoäc taøi (nepostism), thì chuùng ta phaûi laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân caàn phaûi traùnh ñeå mình khoûi bò nhieãm nhöõng vi truøng ñoäc haïi ñoù…….. .. .. .. Caàn phaûi cuûng coá loøng yeâu nöôùc vaø khoâng bao giôø ñeå cho tình yeâu ñoái vôùi queâ meï bò maát ñi. Moät tình yeâu nhö theá seõ thoâi thuùc chuùng ta ñaáu tranh cho söï thay ñoåi, baét ñaàu töø caùc coäng ñoaøn cô baûn. Moät chính trò gia ngöôøi Hoài Giaùo ñaõ ñaùp öùng lôøi keâu goïi treân ñaây cuûa ÑTGM De Cunha baèng moät laù thö rieâng göûi tôùi coäng ñoaøn Hoài Giaùo cuûa oâng vôùi nhöõng lôøi nhö sau: “Chuùng toâi ñoàng yù vôùi lôøi keâu goïi cuûa nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo raèng baïo ñoäng khoâng bao giôø giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà gì. Baïo ñoäng chæ taïo ra theâm baïo ñoäng maø thoâi. Vì theá chuùng toâi cuõng keâu goïi caùc chính trò gia ñöøng xaùch ñoäng nhöõng ngöôøi uûng hoä cho quyeàn lôøi rieâng cuûa mình”. Moät chính trò gia ngöôøi coâng giaùo, oâng Frans Xaverius Ave, cuõng keâu goïi caùc ñoàng nghieäp cuûa oâng haõy thöïc thi tinh thaàn ñaïo ñöùc vaø haønh ñoäng theo giaùo huaán cuûa giaùo hoäi khi laøm chính trò.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page