Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu
xuaát baûn moät taäp chæ nam (handbook)
veà hoäi nhaäp vaên hoùa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu xuaát baûn moät taäp chæ nam (handbook) veà hoäi nhaäp vaên hoùa.

 AÁn Ñoä (Bangalore) - (UCAN 19/3/2001) - Vaên phoøng truyeàn giaùo cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu vöøa coâng boá moät taäp chæ nam veà hoäi nhaäp vaên hoùa ñeå giuùp caùc giaùo hoäi AÙ Chaâu trình baøy söù ñieäp phuùc aâm tuøy theo boái caûnh vaên hoùa cuûa rieâng moãi giaùo hoäi.

 Theo lôøi linh muc Saturino Dias, toång thö kyù vaên phoøng Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu vaø cuõng laø chuû bieân (editor), thì taäp chæ nam naøy chæ cho thaáy hoäi nhaäp vaên hoùa phaûi ñöôïc thöïc hieän trong tinh thaàn hoøa nhaäp (integration) hôn laø thích nghi (adaptation). Hoäi nhaäp vaên hoùa khoâng ñôn giaûn laø thích nghi moät vaøi bieåu hieän (signs) hoaëc cöû ñieäu (gestures) cuûa caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau, nhöng chuû yeáu laø trình baøy phuùc aâm döïa vaøo boái caûnh vaên hoùa ñeå ngöôøi khaùc coù theå hieåu ñöôïc phuùc aâm hôn vaø chaáp nhaän söù ñieäp naøy. Taäp chæ nam ñöôïc coâng boá vaøo hoâm 12 thaùng 3/2001 taïi Bangalore, caùch thuû ñoâ New Delhi khoaûng 2,060 caây soá veà höôùng Nam, vôùi söï tham döï cuûa nhieàu thaàn hoïc gia AÙ Chaâu. Trong taäp saùch cuõng keøm theo nhöõng ñeà nghò cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu vaø nhöõng baøi nghieân cöùu thaàn hoïc cuûa caùc thaàn hoïc gia hieän dieän trong buoåi hoïp ra maét taäp saùch. Vôùi 256 trang, taäp chæ nam cuõng chöùa ñöïng caùc taøi lieäu veà hoäi nhaäp vaên hoùa töø caùc giaùo hoäi Bangladesh, AÁn Ñoä, Nepal, Philippines, Nam Haøn, Sri Lanka vaø Thaùi Lan. Trong soá caùc ñeà nghò cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu coù ñeà nghò thieát laäp moät trung taâm taøi lieäu AÙ Chaâu veà hoäi nhaäp vaên hoùa; vaø huaán luyeän caùc chuûng sinh cuõng nhö nöõ tu ñeå bieát aùp duïng caùc phöông thöùc hoäi nhaäp vaên hoùa coù hieäu quaû.

 Taäp chæ nam cuõng ñöôïc coâng boá trong dòp Hoäi Ñoàng caùc Giaùm Muïc AÁn theo nghi leã La Tinh thöïc hieän moät cuoäc tham vaán veà vaên hoùa AÁn Ñoä, ñeå giuùp giaùo hoäi laøm theá naøo trôû neân lieân quan (relevant) vôùi ngöôøi daân AÁn thuoäc caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page