Tu vieän Caùc Nöõ Tu Carmelo
ñöôïc thaønh laäp taïi Marija Bistrica
ñeå kính nhôù Chaân Phöôùc Stepinac

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tu vieän Caùc Nöõ Tu Carmelo ñöôïc thaønh laäp taïi Marija Bistrica, ñeå kính nhôù Chaân Phöôùc Stepinac.

 Coâng vieäc xaây caát Tu vieän Carmelo taïi Ñeàn Thaùnh kính Ñöùc Meï Marija Bistrica ñöôïc hoaøn taát, hoâm Chuùa nhaät 11 thaùng 2 vöøa qua, vôùi leã nghi laøm pheùp töôïng Chaân Phöôùc Alojzije Stepinac, TGM giaùo phaän Zagreb, thuû ñoâ Coäng hoøa Croat, töû ñaïo thôøi cheá ñoä coäng saûn Titoâ, vaø ñaõ ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II toân phong leân baäc Chaân phöôùc trong chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi taïi Croat vaøo ñaàu haùng 10 naêm 1998.

 Sau leã nghi laøm pheùp töôïng , Ñöùc Cha Josif Mrzljak, giaùm muïc phuï taù Toång giaùo phaän Zagreb, chuû teá thaùnh leã trong nhaø nguyeän môùi cuûa Tu vieän caùc Nöõ Tu Carmelo. Cuøng ñoàng teá vôùi Ñöùc Cha, coù Linh muïc giaùm ñoác Ñeàn Thaùnh Marija Bistrica, Linh muïc Beà treân Giaùm tænh Doøng Carmelo taïi Croat, ñoàng thôøi laø ñaïi dieän giaùm muïc ñaëc traùch veà ñôøi soáng chieâm nieäm trong Toång giaùo phaän Zagreb vaø linh muïc ñoác coâng xaây caát Tu vieän, nhaân danh Toång giaùo phaän. Linh muïc ñoác coâng ñaõ caûm ôn taát caû nhöõng ai goùp phaàn vaøo vieäc xaây caát Tu vieän môùi, trung taâm cuûa ñôøi soáng chieâm nieäm vaø laø nôi mang yù nghóa cao caû veà toân giaùo: Ñeàn Thaùnh quoác gia daâng kính Meï Thieân Chuùa. Caùch rieâng linh muïc ñoác coâng ñaõ caûm ôn kyõ sö Darko Turopoljac, ngöôøi ñaõ vaát vaû höôùng daãn coâng vieäc xaây caát vaø sau cuøng ñaõ daâng taëng töôïng Chaân phöôùc Stepinac Töû ñaïo, vò ñöôïc choïn laøm Quan Thaày cuûa Tu vieän môùi.

 Ngaøy 11 thaùng 9 naêm 1994, trong chuyeán vieáng thaêm thöù nhaát taïi Coäng hoøa Croat, sau thaùnh leã cöû haønh taïi saân ñua ngöïa, ÑTC ñaõ laøm pheùp vieân ñaù ñaàu tieân ñeå xaây caát Tu vieän Carmelo naày taïi Marija Bistrica. Nhôø vaøo loøng quaûng ñaïi cuûa toaøn Toång giaùo phaän Zagreb, luùc ñoù do ÑHY Franjo Kuharic höôùng daãn, coâng vieäc xaây caát ñaõ ñöôïc khôûi söï vôùi daán thaân toái ña.

 Nhaø nguyeän cuûa Tu vieän môùi ñaõ ñöôïc Ñöùc Cha Josif Bosanic, keá vò Ñöùc Hoàng Y Kuharic, thaùnh hieán ngaøy 12 thaùng 2/2001, trong dòp leã kính Chaân phöôùc Stepinac. Vaø cuõng trong ngaøy naøy, Ñöùc TGM cuõng laøm pheùp caû Tu vieän nöõa.

 Caùc Nöõ tu Doøng Kín Carmelo ñeán Tu vieän môùi Marija Bistrica vaøo Muøa Heø naêm 1998, töø Tu vieän Brezovia, tu vieän goác cuûa Doøng Carmelo taïi Coäng hoøa Croat. Muøa heø naêm 1998, luùc caùc Nöõ tu ñeán ñònh cö, Tu vieän Marija Bistrica chöa hoaøn taát. Baát cöù giaù naøo, caùc Nöõ tu naøy ñaõ muoán ñeán Tu vieän môùi ngaøy moàng 3 thaùng 10 naêm 1998, ngaøy ÑTC ñeán vieáng thaêm Ñeàn Thaùnh Marija Bistrica, ñeå chuû teá thaùnh leã toân phong Ñöùc Hoàng Y Alojzije Stepinac leân baäc Chaân phöôùc. Vò Chuû chaên can ñaûm naøy ñaõ phaûi ñöông ñaàu vôùi ba söï döõ lôùn lao cuûa theá kyû XX: Cheá ñoä Ñöùc Quoác xaõ, Cheá ñoä Phaùt xít vaø Cheá ñoä coäng saûn. Tu vieän Marija Bistrica laø Tu vieän Carmelo thöù ba hoaït ñoäng trong Toång Giaùo phaän Zagreb. Ñaây laø moät ôn lôùn lao khoâng nhöõng cho Toång giaùo phaän thuû ñoâ, nhöng coøn cho toaøn Giaùo hoäi vaø daân toäc Croat, vì coù nhöõng coäng ñoàng chieâm nieäm caàu nguyeän haèng ngaøy cho Queâ höông vaø cho Giaùo hoäi.

 Vieäc nhaän Chaân phöôùc Stepinac laøm Quan Thaày cuûa Tu vieän môùi khoâng phaûi laø ngaãu nhieân. Chaân phöôùc Stepinac ñaõ laø Vò chuû chaên can ñaûm cuûa Toång giaùo phaän töø naêm 1937 ñeán naêm 1960, naêm ngaøi töû ñaïo. Söï hieän dieän cuûa caùc Nöõ Tu chieâm nieäm Carmelo trong Toång giaùo phaän vaø taïi Croat noùi chung laø nhôø saùng kieán vaø coâng nghieäp cuûa Chaân phöôùc. Ngaøi luoân luoân öôùc mong coù caùc Nöõ tu chieâm nieäm treân Ñaát Croat, caùch rieâng trong Giaùo phaän Zagreb cuûa ngaøi. Ngaøi phuù thaùc cho caùc Nöõ tu naøy vieäc caàu nguyeän nhaát laø cho caùc linh muïc. Vì theá ngaøi heát söùc lo lieäu ñeå caùc Nöõ tu naøy ñeán trong giaùo phaän . Chính ngaøi ñaõ xaây caát Tu vieän Nöõ Tu Carmelo ñaàu tieân taïi Croat. Ngaøi tin töôûng nôi caùc Nöõ tu Carmelo, ngöôøi Croat, soáng raûi raéc taïi caùc Tu vieän Carmelo treân theá giôùi, trôû veà giuùp Giaùo hoäi taïi Queâ höông.

 Mô öôùc lôùn lao cuûa Chaân phöôùc ñaõ thaønh moät thöïc taïi ngaøy 24 thaùng 12 naêm 1939, ngaøy maø ngaøi ñaõ coù theå thieát laäp Tu vieän Carmelo thöù nhaát taïi Brezovica. Vò saùng laäp vaø beà treân ñaàu tieân cuûa Tu vieän naøy laø Meï Regina Teâreâsa Chuùa Gieâsu, sinh taïi Sarajevo (nay laø thuû ñoâ coäng hoøa Bosnia-Erzegovina) ngaøy 3.3.1898. Baø töø Tu vieän Carmelo ôû thaønh phoá Innsbruck (AÙo quoác) ñeán Brezovica. Cuøng ñeán vôùi Meï Regina Teâreâsa Chuùa Gieâsu coù Nöõ tu Maria Giuseppa cuûa Tình Yeâu thöông xoùt Thieân Chuùa. Nöõ tu naøy cuõng laø ngöôøi Sarajevo, sinh ngaøy 22.4.1907.

 Chính Nöõ Tu Maria Giuseppa cuûa Tình yeâu thöông xoùt Thieân Chuùa ñaõ cuøng vôùi 8 nöõ tu khaùc, töø Brezovica, ñeán laäp Tu vieän môùi Carmelo, nhaän teân laø Tu vieän Thaùnh Teâreâsa Haøi Ñoàng Gieâsu, taïi Jurisci trong mieàn Istria, ngaøy 10 thaùng Gieâng naêm 1965 (döôùi cheá ñoä coäng saûn Tito). Sau 15 naêm, Tu vieän naøy ñöôïc di chuyeån veà Klostar Ivanic. Moät nhoùm cuûa caùc Nöõ tu naøy sau ñoù ñaõ laäp moät Tu vieän khaùc taïi Sarengrad, trong giaùo phaän Djakovo. Vì chieán tranh, Coäng ñoàng caùc Nöõ tu cuûa Tu vieän naøy hieän coøn taïm truù taïi Zagreb. Thay vì Tu vieän bò taøn phaù trong nhöõng naêm chieán tranh, moät Tu vieän môùi ñaõ ñöôïc xaây caát taïi Levanjska Varos, khoâng xa Djakovo.

 Môùi ñaây 8 Nöõ tu thuoäc Tu vieän Brezovica, Klostar Ivanic vaø Srarengrad ñaõ laäp moät Tu vieän môùi taïi Stup thuoäc Thaønh phoá Sarajevo, thuû ñoâ Coäng hoøa Bosnia-Erzegovina.

 Nhieàu ngöôøi ngaïc nhieân: thôøi nay coøn coù nhieàu thieáu nöõ saün saøng hieán taát caû cuoäc ñôøi xuaân xanh cho Chuùa, cho Giaùo hoäi vaø cho caùc Linh hoàn trong caùc Tu vieän chieâm nieäm nhö vaäy. ÑTC ñaõ nhaän thaáy raèng: thanh nieân thôøi nay raát quaûng ñaïi, bieát hy sinh xaû kyû, theo ñuoåi caùc lyù töôûng cao quyù. Hoï nghe ngaøi, theo ngaøi, yeâu meán ngaøi, duø ngaøi ñöa ra nhöõng giaùo huaán raát ñoøi hoûi cuûa Tin Möøng. Trong söù ñieäp göûi ngaøy theá giôùi thanh nieân thöù XVI ñöôïc cöû haønh Chuùa nhaät Leã Laù tôùi ñaây, ÑTC ñöa ra ñeà taøi: “Neáu ai muoán theo Ta, haõy töø boû mình, vaùc thaùnh giaù haèng ngaøy theo Ta“. Ngaøi giaûi thích theâm nhö sau: “Thaùnh giaù laø con ñöôøng duy nhaát ñöa ñeán vinh quang. Chæ nôi Thaùnh giaù maø thoâi, coù ôn cöùu roãi“. Khoâng bao giôø ngaøi höùa heïn vôùi thanh nieân nhöõng vui thuù, deã daøng cuûa cuoäc ñôøi. Giaùo huaán cuûa ngaøi laø cuûa chính Chuùa Kitoâ, Ñaáng laø Söï Thaät, laø Ñöôøng vaø laø Söï Soáng cuûa taát caû nhaân loaïi. Ai theo Chuùa, seõ khoâng ñi trong toái taêm. Chæ mình Ngöôøi coù nhöõng Lôøi ban söï soáng vónh cöûu maø thoâi. Nhieàu thanh nieân ñaõ hieåu giaùo huaán ñoøi hoûi naøy vaø saün saøng theo Chuùa Gieâsu treân con ñöôøng Thaùnh giaù.

 Tuaàn tónh taâm Muøa Chay 2001 taïi Giaùo Trieàu Roma.

 Vatican - 3.3.2001 - Nhaät baùo “Quan Saùt Vieân Roma” (L’Osservatore Romano) soá ra ngaøy 3.3.2001, loan baùo nhö sau: Chieàu ngaøy moàng 4 thaùng 3/2001, Chuùa nhaät thöù nhaát Muøa Chay, trong Nhaø nguyeän “Redemptoris Mater“ cuûa Phuû Giaùo Hoaøng, Tuaàn Tónh taâm cuûa Giaùo Trieàu Roma, ñöôïc baét ñaàu, tröôùc söï hieän dieän cuûa ÑTC. Tuaàn Tónh taâm seõ dieãn ra nhu sau: Chuùa nhaät - 4.3: luùc 18 giôø, Kinh phuïng vuï ban chieàu - Baøi giaûng khai maïc - Chaàu Thaùnh Theå.

 Caùc ngaøy khaùc trong tuaàn: luùc 9 giôø, Kinh Phuïng vuï Ban saùng - Baøi giaûng - Luùc 10:15: Giôø kinh phuïng vuï tröa - Giaûng.

 Luùc 17 giôø: Kinh phuïng vuï ban chieàu - Giaûng - Luùc 18:15: Giaûng - Laàn haät Maân coâi - Chaàu Thaùnh Theå.

 Thöù baåy 10.3.2001: luùc 9 giôø, Kinh phuïng vuï Ban Saùng - Baøi giaûng keát thuùc. ÑTC caûm ôn Vò Giaûng thuyeát.

 Naêm nay, ÑHY Francis Eugene George, TGM giaùo phaän Chicago, ñöôïc ÑTC choïn giaûng trong Tuaàn Tónh taâm. Ñeà taøi suy nieäm “Moät ñöùc tin cho moïi daân toäc: vieäc trôû laïi, söï töï do vaø söï hieäp thoâng trong Chuùa Kitoâ".

 Cuõng neân nhaéc laïi: Naêm ngoaùi 2000, Ñöùc TGM Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn vaên Thuaän, nay laø Hoàng Y, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng lyù vaø hoøa bình, ñaõ ñöôïc ÑTC chæ ñònh giaûng trong Tuaàn Tónh taâm. Ñeà taøi suy nieäm: “Chöùng nhaân cuûa hy voïng“. Caùc baøi suy nieäm naøy ñaõ in thaønh saùch vaø ñöôïc dòch ra nhieàu thöù tieáng: YÙ, Phaùp, Anh, Taây ban nha, Ñöùc. Tieáng YÙ daõ ñöôïc taùi baûn tôùi 5 laàn roài. Tieáng Ñöùc, do ÑHY Joseph Ratzinger, ngöôøi Ñöùc, Toång tröôûng Boä Giaùo lyù Ñöùc tin, ñaûm nhaän vieäc phieân dòch vaø aán loaùt, ñöôïc tröng baøy taïi caùc tieäm saùch, caùch rieâng taïi Ñöùc vaøo Ñaàu Muøa Chay naøy.

 Nhaät baùo L’Osservatore Romano nhaéc theâm: Trong Tuaàn tónh taâm, taát caû caùc buoåi tieáp kieán rieâng vaø chung ngaøy thöù tö trong tuaàn ñeàu bò ñình laïi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page