Nhìn vaøo Giaùo hoäi baïn taïi AÙ Chaâu:
Giaùo hoäi coâng giaùo Ñaïi Haøn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhìn vaøo Giaùo hoäi baïn taïi AÙ Chaâu: Giaùo hoäi coâng giaùo Ñaïi Haøn.

 Seoul - thaùng 3/2001 - Nguyeät san “Mondo e Missione“ (Theá giôùi vaø Truyeàn giaùo ) cuûa Tu hoäi Truyeàn giaùo ngoaïi quoác YÙ ( PIME ) truï sôû taïi Milano (Baéc YÙ), soá thaùng ba naêm 2001, ñaêng baûn thoáng keâ nhöõng con soá raát ñaùng keå cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo taïi Ñaïi Haøn:

 Taïi Baéc Haøn - Ngöôøi coâng giaùo khoaûng ba ngaøn, khoâng coù moät linh muïc, moät nöõ tu naøo caû; chæ coù moät nhaø thôø duy nhaát taïi thuû ñoâ Pyongyang (Bình nhöôõng). Hoäi caùc ngöôøi coâng giaùo Baéc Haøn, cô quan do chính phuû thaønh laäp, ñaïi dieän vaø kieåm soaùt caùc ngöôøi coâng giaùo. Chuû tòch hieän nay laø oâng Samuel Chang Jae-on; oâng cuõng laø chuû tòch Hoäi Hoàng Thaäp töï Baéc Haøn.

 Cha John Kim Jong-su, Toång thö kyù HÑGM Nam Haøn ñaõ vieáng thaêm Baéc Haøn thaùng 10 naêm ngoaùi (2000), nhö thaønh vieân cuûa phaùi ñoaøn chính thöùc cuûa Giaùo hoäi Nam Haøn. Cha keå laïi raèng: Caùc tín höõu coâng giaùo taïi Baéc Haøn cao nieân hôn caû ñaõ laõnh pheùp Röûa toäi tröôùc khi ñaát nöôùc chia ñoâi. Caùc ngöôøi khaùc ñaõ ñöôïc röûa toäi vì söï löïa choïn cuûa cha meï coâng giaùo. Phaàn coøn laïi laø ngöôøi coâng giaùo, do chính phuû keå nhö vaäy, vì lyù do ñöùc tin cuûa cha oâng xöa kia.

 Traùi laïi Giaùo hoäi coâng giaùo taïi Nam Haøn khaùc haún. Theo thoáng keâ cuûa HÑGM Nam Haøn, cuoái naêm 1999, tröôùc Naêm Thaùnh 2000, soá ngöôøi coâng giaùo leân tôùi boán trieäu, töùc 8% daân soá Nam Haøn. Nguyeân toång Giaùo phaän Seoul maø thoâi coù tôùi moät trieäu 300 ngaøn. Neáu so saùnh phaàn traêm caùc ngöôøi coâng giaùo vôùi daân soá trong nöôùc (Nam Haøn), thì Coäng ñoàng coâng giaùo taïi ñaây chieám haøng thöù hai taïi AÙ Chaâu (khoâng keå Trung Ñoâng), sau Philippines.

 Giaùo hoäi coâng giaùo Nam Haøn ñöôïc chia thaønh 14 Giaùo phaän, trong soá naøy chæ coù giaùo phaän Ichon laø giaùo phaän duy nhaát do moät Giaùm muïc ngoaïi quoác laõnh ñaïo, Ñöùc Cha William McNaughton, ngöôøi Hoa Kyø, thuoäc Hoäi truyeàn giaùo Maryknoll. HÑGM goàm 25 vò (moät Hoàng Y hoài höu, Ñöùc Stephen Kim Sou-Hwan, cöïu TGM Seoul). Xeùt veà phöông dieän Giaùo luaät, HÑGM coù quyeàn caû mieàn Baéc nöõa.

 Soá ngöôøi ñöôïc röûa toäi phaân chia nhö sau:
- döôùi 30 tuoåi: gaàn moät trieäu 600 ngaøn (40%),
- treân 60 tuoåi: 475 ngaøn.
- soá ngöôøi döï thaùnh leã Chuùa nhaät: 29,5 % (quaù thaáp, saùnh vôùi moät Giaùo hoäi treû trung - dó nhieân do aûnh höôûng vaät chaát cuûa thôøi ñaïi).

 Veà nhaân söï - Caùc giaùo xöù hieän naøy laø 1,190, do 2,927 linh muïc phuï traùch muïc vuï. Trung bình moãi linh muïc traùch nhieäm veà 1,348 ngöôøi coâng giaùo, chöa keå ñeán coâng vieäc truyeàn giaùo. Caùc Nöõ Tu khoaûng 8 ngaøn - vaø gaàn 1,200 Nam tu só , thuoäc caùc Hoäi Doøng khaùc nhau.

 Ngoaøi ra, hieän nay Giaùo hoäi Nam Haøn göûi ñi caùc xöù truyeàn giaùo “Ad Gentes“ 350 nhaø truyeàn giaùo: Linh muïc, Tu só nam nöõ vaø giaùo daân, phaàn ñoâng thuoäc caùc Tu hoäi ngaønh nöõ (290 vò).

 Cuõng neân nhaéc laïi raèng: Thaùng 5 naêm 1984, trong chuyeán vieáng thaêm muïc vuï ñaàu tieân cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Nam Haøn, nhaân dòp kyû nieäm 200 naêm Ñaïi Haøn nghe giaûng Tin Möøng, soá ngöôøi coâng giaùo chæ coù moät trieäu 700 ngaøn. Trong chuyeán vieáng thaêm thöù hai thaùng 10 naêm 1989 (sau 5 naêm), ÑTC trôû laïi ñaây ñeå chuû toïa leã nghi beá maïc Ñaïi hoäi Thaùnh Theå quoác taïi taïi Haùn Thaønh (Seoul), soá ngöôøi coâng giaùo taêng treân 3 trieäu (gaáp ñoâi) vaø theo thoáng keâ cuoái naêm 1999, leân tôùi 4 trieäu.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page