ÑTC Gioan Phaoloâ II
boå nhieäm nhöõng vò phuï traùch cho
Khoùa Hoïp thoâng thöôøng laàn thöù 10
cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Theá Giôùi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC Gioan Phaoloâ II boå nhieäm nhöõng vò phuï traùch cho Khoùa Hoïp thoâng thöôøng laàn thöù 10 cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Theá Giôùi.

 Tin Vatican (Vatican 15/3/2001): Khoùa Hoïp thoâng thöôøng laàn thöù 10 cuûa THÑGM Theá Giôùi, seõ ñöôïc khai maïc vaø keùo daøi töø ngaøy 30 thaùng 9 cho ñeán ngaøy 27 thaùng 10, naêm 2001, vôùi chuû ñeà laø: Vò Giaùm Muïc phuïc vuï cho Tin Möøng cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ vì nieàm hy voïng cho theá giôùi”.

 Vaø hoâm thöù naêm (15/3/2001) ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ coâng boá nhöõng vò phuï traùch khoùa hoïp THÑGM laàn naày.

 Tröôùc heát laø ba vò Chuû Tòch Thöøa UÛy: ÑHY Giovanni Battista Re, toång tröôûng boä giaùm muïc; ÑHY Bernard Agreù, TGM Abijan, nöôùc Cote d’Ivoire; vò thöù ba laø ÑHY Ivan Dias, Toång Giaùm Muïc Mumbai.

 Keá ñeán laø vò töôøng trình chính cuûa khoùa hoïp; ñoù laø ÑHY Edward Micheal Egan, TGM New York.

 Vò Toång thö kyù laø Ñöùc Cha Marcello Semeraro, Giaùm Muïc Oria, ngöôøi YÙ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page