Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn
göûi 7 nhaø truyeàn giaùo sang Camboát vaø Siberia

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn göûi 7 nhaø truyeàn giaùo sang Camboát vaø Siberia.

 Tin Nam Haøn (Seoul) - Hoäi Thöøa Sai Nöôùc Ngoaøi Nam Haøn vöøa göûi 7 nhaø truyeàn giaùo sang coâng taùc taïi Camboát, Ñoâng Siberia, Ñaøi Loan vaø Papua Taân Guinea.

 Moät phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Thöøa Sai Nam Haøn cho bieát vaøo hoâm thöù naêm (07/3/2001) raèng hai linh muïc, cha Gioan Park Seo-pil vaø cha Michael Kwak Seok-hee, seõ rôøi Nam Haøn vaøo thöù ba tuaàn tôùi (13/3/2001) ñeå leân ñöôøng ñi Camboát. Hai cha seõ laø caùc nhaø truyeàn giaùo ñaàu tieân cuûa hoäi coâng taùc taïi moät quoác gia thuoäc Ñoâng Nam AÙ. Hai linh muïc khaùc seõ ñöôïc göûi ñeán Irkutsk, Ñoâng Siberia, vaø laø caùc nhaø truyeàn giaùo ñaàu tieân cuûa Nam Haøn trong vuøng naøy. Tuy nhieân 2 cha caàn phaûi coù “giaáy chöùng nhaän ñöôïc môøi” môùi coù theå vaøo nöôùc Nga ñöôïc. Vaø giaáy chöùng nhaän naøy khoâng phaûi laø deã xin, tuy giaùo hoäi coâng giaùo ñaõ ñöôïc thieát laäp taïi Nga. Vì theá, ngaøy khôûi haønh cuûa hai nhaø truyeàn giaùo naøy chöa ñöôïc quyeát ñònh. 3 linh muïc coøn laïi, hai seõ ñeán truyeàn giaùo taïi Hsinchu, Ñaøi Loan, vaø ngöôøi coøn laïi laø cha Thomas Song Hong-bae, seõ ñi Madang, Papua Taân Guinea. Taïi ñaây cha seõ gaëp caùc nhaø truyeàn giaùo khaùc cuûa hoäi thöøa sai ñang laøm vieäc.

 Vôùi baûy nhaø truyeàn giaùo naøy, Hoäi Thöøa Sai Nöôùc Ngoaøi cuûa Nam Haøn coù 20 nhaø truyeàn giaùo hoaït ñoäng taïi 4 quoác gia noùi treân, ñoâng nhaát laø taïi Papua Taân Guinea vôùi 7 ngöôøi. (UCAN KO8017.1122 08/3/2001)
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page