Giöõ ngaøy Chuùa Nhaät
vaø baûo veä moâi sinh

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giöõ ngaøy Chuùa Nhaät vaø baûo veä moâi sinh.

 Tin Italia - (Triste) - OÂng Vittorio Morero, moät kyù giaû cuûa tôø “Töông Lai” vöøa nghó ra moät saùng kieán ñeå baûo veä moâi sinh döïa theo ñeà nghò cuûa caùc vò boä tröôûng veà moâi sinh cuûa caùc nöôùc kyõ ngheä tieân tieán goïi taét laø G-8.

 Chuùa Nhaät (04/3/2001), 8 vò boä tröôûng naøy ñaõ nhoùm hoïp taïi thaønh phoá Triste cuûa YÙ vaø ñaõ thoûa thuaän gia taêng caùc coâng taùc choáng laïi naïn traùi ñaát ñang bò noùng daàn vaø höùa seõ ñaït tôùi moät thoûa thuaän trong vieäc laøm giaûm bôùt caùc chaát thaùn khí, laø moät trong caùc nguyeân nhaân gaây neân naïn traùi ñaát bò noùng daàn aûnh höôûng tôùi thôøi tieát treân toaøn theá giôùi. Bình luaän veà cuoäc hoïp naøy, kyù giaû Morero ñaõ vieát nhö sau: “8 vò boä tröôûng moâi sinh cuûa G-8 xem ra ñaõ ñoàng yù vôùi nhau taïi Triste laø hoï seõ coù moät caùi nhìn môùi veà naïn oâ nhieãm moâi sinh hieän nay, haäu quaû cuûa chuû nghóa tieâu thuï buoâng thaû”, vaø kyù giaû Morero ñöa ra saùng kieán nhö sau: “Daønh ngaøy Chuùa Nhaät ñeå laøm saïch moâi sinh, nghæ ngôi, vaø trong tröôøng hôïp cuûa ngöôøi theo kitoâ giaùo, thì haõy döï thaùnh leã”. Kyù giaû Morero ñaëc bieät hoan ngheânh saùng kieán khoâng duøng xe hôi trong ngaøy Chuùa Nhaät, ñang ñöôïc nhieàu thaønh phoá Aâu Chaâu thöïc hieän trong nhöõng khu vöïc lòch söû cuûa thaønh phoá. Ngöôøi lôùn cuõng nhö treû em taïi caùc thaønh phoá ñoù vaãn ra ñöôøng vaøo Chuùa Nhaät, nhöng hoï duøng nhöõng phöông tieän di chuyeån coâng coäng ít gaây oâ nhieãm cho khoâng khí. Tôø Töông Lai coøn ñeà nghò laø neân toå chöùc caùc leã hoäi vaên hoùa ngoaøi trôøi vaøo muøa heø. Kyù giaû Morero vieát nhö sau: “Laø Kitoâ höõu, ñöông nhieân chuùng ta phaûi coá gaéng hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa lôøi keâu goïi trong toâng thö “Böôùc Vaøo Thieân Nieân Kyû môùi” cuûa Ñöùc GP II, ‘Haõy ra khôi’, sau khi ñaõ ñöôïc boå döôõng bôûi moät ngaøy nghæ ngôi vaø laéng nghe Lôøi Chuùa qua thaùnh leã ngaøy Chuùa Nhaät... Neáu Ñöùc GP II choïn Chuùa Nhaät laø ngaøy ñeå Kitoâ höõu canh taân tinh thaàn, laø bôûi vì theo truyeàn thoáng Kitoâ giaùo, Chuùa Nhaät laø ngaøy cuûa Chuùa, ngaøy ñeå nghæ ngôi vaø taän höôûng nhöõng saùng taïo cuûa Thieân Chuùa. Ñaùng tieác laø ngaøy naøy ñaõ vaø ñang bò maát ñi yù nghóa cuûa noù vì söï chaáp nhaän caùch thuï ñoäng nhöõng moâ hình tieâu thuï thieáu phaåm chaát. Khoâng caàn phaûi noùi, chuùng ta khoâng chæ nghæ ngôi vaøo Chuùa Nhaät, nhöng ñoù coøn phaûi laø moät ngaøy Chuùa Nhaät phong phuù vaø coù yù nghóa. Neân ñoùng cöûa caùc vaän ñoàng tröôøng, vaø môû cöûa caùc thö vieän, vieän baûo taøng vaø nhaø haùt, toå chöùc caùc chuyeán du ngoaïn ngaén tôùi nhöõng thaéng caûnh ñeå thöôûng ngoaïn, nhö vaäy chuùng ta môùi môû mang kieán thöùc vaø söï hieåu bieát ñoái vôùi veû ñeïp cuûa thieân nhieân xung quanh ta.

 Kyù giaû Morero ñaõ keát luaän baøi vieát vôùi nhöõng lôøi nhö sau: “Chuùng ta neân töø boû nhöõng lyù luaän nhaèm thu huùt khaùch haøng cuûa neàn kinh teá thò tröôøng vaø daønh moät ngaøy rieâng ñeå giuùp cho tinh thaàn ñöôïc thö giaõn vaø thoaûi maùi… nhöõng ai ñaëc traùch coâng taùc muïc vuï cho caùc linh hoàn neân löu yù tôùi ñieåm naøy vaø khuyeán khích caùc tín höõu nhôù lôøi raên cuûa Thieân Chuùa: ‘Haõy nhôù giöõ ngaøy Sabbath’. Chuùng ta haõy daønh thôøi gian cuûa ngaøy Chuùa Nhaät ñeå xaây döïng vaên minh cho nhaân loaïi”. (Zenit 06/3/2001)
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page