Caùc Giaùm Muïc Panama
caàn phaûi leân tieáng noùi tieân tri

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc Giaùm Muïc Panama caàn phaûi leân tieáng noùi tieân tri.

 Tin Vatican - Hoâm thöù baûy (03/3/2001), tröôùc khi baét ñaàu tuaàn tónh taâm muøa Chay, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ yeâu caàu caùc GM Panama haõy noùi leân tieáng noùi tieân tri cuûa caùc ngaøi ñöùng tröôùc nhöõng hoaøn caûnh kyø thò maø daân chuùng Panama ñang traûi qua hieän giôø.

 Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñöa ra lôøi yeâu caàu naøy trong buoåi tieáp kieán caùc GM Panama ñeán Roma vieáng moä hai thaùnh toâng ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ (‘Ad Limina’) theo luaät giaùo hoäi. Qua baøi dieãn vaên ñoïc nhaân dòp naøy, ÑTC ñaõ nhaéc ñeán truyeàn thoáng laâu ñôøi cuûa Panama trong vieäc trôï giuùp cho nhöõng ngöôøi gaëp hoaïn naïn, baûo veä caùc saéc toäc thieåu soá, thaêng tieán giaùo duïc vaø phaùt trieån nhaân baûn. ÑTC noùi nhö sau: “Toâi muoán khích leä chö huynh haõy tieáp tuïc truyeàn thoáng naøy, vaø hôn nöõa, caùc chö huynh haõy daán thaân trong laõnh vöïc thaêng tieán tình baùc aùi vôùi nhöõng saùng kieán vaø tö töôûng môùi, haàu ñaùp öùng ñöôïc vôùi nhöõng hieän töôïng ñang gia taêng veà maët xaõ hoäi vaø vaên hoùa ñang ñaët ngoaøi leà xaõ hoäi, caùc hình thöùc ngheøo ñoùi môùi veà vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn, ñang xuaát hieän vaøo ñaàu thieân nieân kyû môùi”.

 Khoaûng 86 % trong toång soá 2 trieäu 800 ngaøn daân Panama theo coâng giaùo. Theo thoáng keâ naêm 1998 cuûa giaùo hoäi, moãi linh muïc phaûi chaêm soùc muïc vuï cho khoaûng 7,582 giaùo daân. Caùc thoáng keâ kinh teá môùi nhaát cho thaáy tæ leä thaát nghieäp taïi Panama naêm 1997 laø 13,1%, trong khi 74% kinh teá Panama leä thuoäc vaøo caùc dòch vuï. Ñöùng tröôùc hoaøn caûnh naøy vaø söï maát caân baèng trong vaán ñeà phaân phoái cuûa caûi quoác gia, ñieàu quan troïng laø caùc GM Panama caàn phaûi duy trì tieáng noùi tieân tri cuûa caùc ngaøi ñöùng tröôùc nhöõng hoaøn caûnh kyø thò ngaøy moät gia taêng, cho duø chuùng chöa coù gì goïi laø ñaùng nguy ngaïi cho söï oån ñònh cuûa xaõ hoäi. ÑTC tieáp tuïc baøi dieãn vaên vôùi lôøi nhaén nhuû nhö sau: “Giaùo hoäi luoân noã löïc ñeå thaêng tieán söï phaùt trieån troïn veïn cuûa con ngöôøi, vì theá trong caùc chieàu kích xaõ hoäi vaø söï hieäp thoâng, giaùo hoäi khoâng haøi loøng vôùi coâng taùc giuùp ngöôøi daân ñaït tôùi moät cuoäc soáng thònh vöôïng ñôn giaûn hay tieän nghi maø thoâi. Giaùo hoäi coøn phaûi noã löïc thaêng tieán phaåm giaù ñích thöïc cuûa con ngöôøi. Moät maët, noã löïc ñoù ñuôïc daønh ñeå thaêng tieán caùc nhaân quyeàn cô baûn, maët khaùc, noù cuõng ñi keøm vôùi yù thöùc veà traùch nhieäm, ñoaøn keát vaø hôïp taùc ñeå xaây döïng moät xaõ hoäi toát ñeïp hôn cho taát caû moïi ngöôøi… Ñaây laø söù maïng cuï theå cuûa moãi moät tín höõu, nhöõng ngöôøi caàn coù söï quan taâm muïc vuï ñaëc bieät, ñeå qua ñoù vieäc huaán luyeän ngöôøi Kitoâ ñaït ñöôïc söï sung maõn vaø tinh thaàn maïnh meõ trong nhöõng daán thaân xaõ hoäi. (Zenit 05/3//2001)
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page