Chuyeán vieáng thaêm Iran cuûa ÑTC
ñang ñöôïc cöùu xeùt

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuyeán vieáng thaêm Iran cuûa ÑTC ñang ñöôïc cöùu xeùt.

 Tin Vatican - Theå theo tin töùc ñöôïc ñaêng taûi, moät giôùi chöùc cuûa Toøa Thaùnh ñang lieân laïc vôùi phía chính phuû Iran ñeå baøn chuyeän ÑTC GP II coù theå vieáng thaêm quoác gia Hoài Giaùo naøy.

 Hoâm thöù baûy 03/3/2001, tieán só Navarro Valls, phaùt ngoân vieân vaø laø giaùm ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh cho bieát, ÑTGM Jean Louis Tauran, ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh, cuõng ñaõ ñeán Iran vaøo ngaøy thöù baûy ñeå hoäi kieán vôùi caùc giôùi chöùc thaåm quyeàn cuûa chính phuû Iran vaø gaëp gôõ coäng ñoaøn coâng giaùo taïi nöôùc naøy. Chuyeán coâng taùc cuûa ÑTGM Tauran laø ñeå ñaùp laïi lôøi môøi cuûa chính quyeàn Iran vaø HÑGM ñòa phöông. Trong nhöõng ngaøøy löu laïi ñaây, ngaøi tham döï moät hoäi nghò vaø laø thuyeát trình vieân taïi Hoïc Vieän Ngoaïi Giao cuûa Iran. Ngaøi cuõng gaëp caùc coäng ñoaøn Kitoâ khaùc nhau. Caùch ñaây 2 naêm, ÑTC GP II ñaõ tieáp toång thoáng Iran laø oâng Mohammad Khatami taïi Toøa Thaùnh. Oâng Khatami laø moät nhaân vaät chuû tröông oân hoøa. Chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh cuûa oâng Khatami laø ñaàu tieân trong haøng loaït caùc chuyeán vieáng thaêm xaõ giao caùc quoác gia Taây Aâu keå töø sau cuoäc caùch maïng Hoài Giaùo taïi Iran daïo naêm 1979. Trong moät thoâng caùo ngaén do haõng thoâng taán AP coâng boá, tieán só Navarro Valls cuõng giaûi thích theâm laø nhaân chuyeán coâng taùc naøy, ÑTGM Tauran cuõng seõ tìm hieåu xem coù theå toå chöùc moät cuoäc vieáng thaêm Iran cho Ñöùc GP II hay khoâng. Iran coù khoaûng 65 trieäu daân, ña soá theo Hoài Giaùo. Coäng ñoaøn Kitoâ coù khoaûng 120 ngaøn vaø ngöôøi coâng giaùo chæ chieám 1%, töông ñöông 12 ngaøn ngöôøi coâng giaùo. (Zenit 04/3/2001)
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page