ÑTC boå nhieäm taân chuû tòch
Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng ñaëc traùch
thaêng tieán hieäp nhaát Kitoâ giaùo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC boå nhieäm taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng ñaëc traùch thaêng tieán hieäp nhaát Kitoâ giaùo.

 Tin Vatican - Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng ñaëc traùch thaêng tieán hieäp nhaát Kitoâ giaùo vöøa coù vò chuû tòch môùi, ñoù laø ÑHY Walter Kasper, ngöôøi tröôùc ñoù laø toång thö kyù cuûa hoäi ñoàng naøy.

 ÑHY Kasper leân thay theá ÑHY Edward Iris Cassidy, ngöôøi Uùc, xin töø chöùc chuû tòch vì lyù do tuoåi taùc. Vieäc boå nhieäm naøy ñaõ xaûy ra theo nhö mong ñôïi cuûa caùc chuyeân gia veà tình hình Toøa Thaùnh. ÑTC GP II cuõng boå nhieäm taân toång thö kyù Hoäi Ñoàng theá choã cho ÑHY Kasper. Ngöôøi ñöôïc choïn laøm toång thö kyù cuûa Hoäi Ñoàng laø linh muïc Marc Oullet, 56 tuoåi ngöôøi Canada. Vôùi chöùc vuï môùi nay, linh muïc Marc Oullet ñöôïc phong leân chöùc GM. Cha Marc Oullet laø coá vaán cho Boä Giaùo Só töø naêm 1995-2000.

 Thöù hai (04/3/2001) laø sinh nhaät thöù 68 cuûa ÑHY Walter Kasper. Ngaøi laø moät thaàn hoïc gia noåi tieáng treân theá giôùi. Töø naêm 1989-1999, ngaøi laø GM Rottenburg - Stuttgart beân Ñöùc. Thaùng 02 vöøa qua, ngaøi ñöôïc phong laøm HY sau moät naêm giöõ chöùc vuï toång thö kyù Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch thaêng tieán Hieäp Nhaát Kitoâ giaùo. Ngaøi laø moät trong caùc thaàn hoïc gia raát noã löïc trong cuoäc ñoái thoaïi vôùi giaùo hoäi tin laønh Luther, daãn tôùi vieäc kyù keát tuyeân ngoâng chung veà ôn coâng chính hoùa giöõa giaùo hoäi coâng giaùo vaø giaùo hoäi tin laønh Luther daïo thaùng 10 naêm 1999. (Zenit 04/3/2001)
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page