Philippines möøng kyû nieäm 50 naêm
thieát laäp ngoaïi giaùo vôùi Toøa Thaùnh

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Philippines möøng kyû nieäm 50 naêm thieát laäp quan heä ngoaïi giaùo vôùi Toøa Thaùnh.

Tin Roma - 12/3/2001 - Nhaät baùo “Quan Saùt Vieân Roma” soá ra ngaøy 11/3/2001, loan tin raèng: Ngaøy 14 tôùi ñaây (thöù tö) taïi Giaùo Hoaøng Hoïc vieän cuûa Philippines ôû Roma, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, seõ chuû toïa buoåi cöû haønh Phuïng vuï ñeå Taï ôn Chuùa (Te Deum), do Söù Quaùn Philippines caïnh Toøa Thaùnh, toå chöùc, ñeå möøng kyû nieäm 50 naêm thieát laäp quan heä ngoaïi giao vôùi Toøa Thaùnh.

 Philippines vaø Toøa Thaùnh thieát laäp quan heä ngoaïi giao naêm 1951, thôøi Ñöùc Pio XII (1939-1958). Töø ñoù ñaõ coù ba chuyeán vieáng thaêm cuûa caùc Ñöùc Giaùo Hoaøng taïi Philippines: Ñöùc Phaoloâ VI (1963-1978) thaùng 11 naêm 1970 - Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhò hai laàn, laàn thöù nhaát thaùng 02 naêm 1981; laàn thöù hai, thaùng Gieâng naêm 1995, ñeå chuû toïa Ngaøy theá giôùi Thanh nieân taïi Manila, vôùi söï tham döï cuûa khoaûng 5 trieäu ngöôøi. Cuõng trong khoaûng thôøi gian naøy, ñaõ coù ba Vò Toång thoáng Philippines vieáng thaêm Vatican.

 Trong dòp möøng bieán coá lòch söû naøy, Baø Ñaïi söù Philippines caïnh Toøa Thaùnh, Henrietta de Villa, ñaõ môøi caùc nhaân vaät caáp cao Vatican, Ngoaïi Giao ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh, caùc Linh muïc, Tu só Nam Nöõ vaø Giaùo daân Philippines hieän ôû Roma tham döï leã nghi kyû nieäm. Sau leã nghi Taï ôn (Te Deum), Baø Ñaïi söù seõ giôùi thieäu con tem do Böu ñieän Philippines phaùt haønh, ñeå kyû nieäm 50 naêm thieát laäp quan heä ngoaïi giao vôùi Toøa Thaùnh.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page