Caùc Giaùm muïc Nigeria
toá caùo chính phuû baát löïc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc Giaùm muïc Nigeria toá caùo chính phuû baát löïc.

 Lagos - 13.3.2001 - Môùi ñaây, sau khoùa hoïp haèng naêm taïi Lagos, HÑGM Nigeria ñaõ cho phoå bieán moät thoâng caùo veà tình hình xaõ hoäi, chính trò, kinh teá, toân giaùo hieän nay trong nöôùc. Trong thoâng caùo, caùc vò chuû chaên toá caùo söï hieän dieän vaø lan traøn moãi ngaøy moãi theâm nhieàu cuûa toäi aùc, neàn kinh teá bò sa suïp, caûnh ngheøo khoå gia taêng.

 Ngoaøi ra caùc ngaøi toá caùo vieäc coâng boá luaät Hoài giaùo taïi moät soá Bang mieàn Baéc. Theo caùc ngaøi, ñaây laø moät ñe doïa cho cuoäc chung soáng hoøa bình vaãn coù cuûa daân toäc Nigeria, ñoàng thôøi gaây neân tình traïng baát an trong nhaø nöôùc.

 Caùc Giaùm muïc toû thaùi ñoä choáng ñoái chính phuû, vì moãi ngaøy moãi toû ra baát löïc; naïn tham nhuõng lan traøn trong guoàng maøy nhaø nöôùc.

 Sau cuøng, caùc Giaùm muïc keâu goïi chính phuû vaø caùc ngöôøi coù traùch nhieäm veà ñôøi soáng coäng haõy gaáp tìm nhuõng bieän phaùp ñeå Nigeria traùnh khoûi, caøng sôùm caùng hay, vieäc suïp ñoå hay cuoäc noäi chieán.

 Neân nhaéc laïi: Nigeria laø moät trong quoác gia roäng lôùn vaø ñoâng daân soá nhaát Chaâu phi, vaø cuõng laø moät quoác gia phong phuù veà taøi saûn thieân nhieân, nhaát laø daàu hoûa. Tröôùc ñaây moãi ngaøy Nigeria saûn xuaát hai trieäu thuøng. Nhöng ngöôøi daân khoâng ñöôïc höôûng gì. Taøi saûn ôû trong tay moät soá nhaø caàm quyeàn vaø caùc coâng ty khai thaùc ngoaïi quoác. Giaùo hoäi coâng giaùo taïi Nigeria cuõng laø moät Giaùo hoäi huøng maïnh vaø thònh vöôïng, nhaùt laø taïi mieàn Nam, nhieàu ôn keâu goïi vaø haøng Giaùo phaåm, Giaùo só raát khaû naêng. Hieän nay Nigeria coù moät Hoàng Y ñang laøm vieäc taïi Giaùo Trieàu Roma, Ñöùc Francis Arinze, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà ñoái thoaïi lieân toân.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page