Ðức Cha Phaolô Trần Ðình Nhiên

Nguyên Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Vinh

 

Khẩu Hiệu : "Lẽ Sống Của Tôi Là Ðức Kitô"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

10/10/1895

Sinh

Tại . . ., Việt Nam

02/04/1927

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo Phận Vinh, Việt Nam

--/--/1963

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Vinh, Việt Nam

15/03/1963

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Vinh, Việt Nam

24/03/1969

Qua đời

Nguyên Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Vinh, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page