Ðức Cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Vinh

 

Khẩu Hiệu : "Xin Cho Con Say Mê Thánh Giá"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

6/10/1920

Sinh

Tại Nhân Hòa

1/02/1959

Thụ phong Linh Mục

Giáo Phận Vinh, Việt Nam

10/01/1979

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vinh, Việt Nam

4/03/1979

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vinh, Việt Nam

11/12/2000

Hưu Dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vinh, Việt Nam

6/07/2005

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vinh, Việt Nam

 

Thánh lễ giỗ mãn tang cho Ðức cố Giám Mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp

Ðức Cha Trần Xuân Hạp mừng Ngân Khánh Giám Mục (1979-2004)

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page